Generalforsamling i Sygeforsikringen "danmark"

torsdag den 25. april 2019 kl. 11.00 på radisson blu scandinavia hotel, københavn.

Uddrag af den mundtlige beretning ved "danmark"s formand Knud K. Damsgaard

Sygeforsikringen "danmark" har i 2018 leveret et tilfredsstillende resultat, selvom vi tabte på finanserne.
Men det ved I jo allerede efter den foreløbige status på de nyligt afholdte repræsentantskabsmøder, som I deltog i. Som en del af min beretning vil jeg dog alligevel kort gennemgå de overordnede resultater, som Sygeforsikringen "danmark" opnåede i 2018.

Hovedtallene for 2018

I 2018 blev det samlet set til et underskud på 63,0 mio. kr., som primært skyldes et samlet set negativt resultat af vores investeringsvirksomhed på 66,0 mio. kr. Et resultat, som primært er en konsekvens af et negativt afkast på det globale aktiemarked på lidt over 136 mio. kr. og modregnet bl.a. fortjenesten ved salget af FDC i begyndelsen af 2018.

Forsikringsdriften i 2018 gav et beskedent underskud på 1,5 mio. kr., hvor det i 2017 var et overskud på 16,5 mio. kr.

Som jeg gentagende gange har understreget, så er det ikke et mål i sig selv, at "danmark" skal have et overskud på forsikringsdriften. Vi budgetterer med et beskedent overskud. For vores selskab så er det til stadighed et mål, at så meget af kontingentet som muligt kommer retur til medlemmerne. Det var da også baggrunden for vores budget for 2018, hvor vi som de foregående år budgetterede et beskedent overskud, nye dækningsområder og forhøjede tilskudssatser. 

Investering og resultater

Udviklingen i de finansielle markeder var som nævnt samlet set negativ i 2018. "danmark" opnåede et afkast for året på minus 2,5 procent af formuen under forvaltning.  Det var væsentligt mindre end det afkast, vi fik i 2017, hvor afkastet landede på plus 5,8 procent.

Jeg kan så trøste forsamlingen med, at investeringsafkastet i det første kvartal i år har rettet op på det I forgårs - den 23. april 2019 - havde vi opnået et afkast på 479 mio. kr., hvilket vi i bestyrelsen finder meget tilfredsstillende.

Men der er endnu lang tid til årsskiftet, så meget kan ske inden næste års status.

"danmark" har valgt at minimere investeringsrisikoen ved at sprede investeringerne på forskellige typer aktiver. Risikoen styres gennem de investeringsrammer, som vi i bestyrelsen har fastlagt over for de forvaltere, vi benytter, samt specifikke krav til obligationstyper og risiko. Tilsvarende foregår investeringerne i aktier og udenlandske obligationer næsten udelukkende ved erhvervelse af investeringsforeningsbeviser for at opnå en passende fordeling og spredning af risiko på brancher og regioner.

På side 9 i årsrapporten kan I se en redegørelse for, hvordan de finansielle investeringer fremadrettet placeres og fordeles mellem aktier, obligationer - indenlandske og udenlandske. Og så kan jeg fortælle jer, at vi på daglig basis følger og kontrollerer, hvordan vores investeringer udvikler sig, og om rammerne overholdes.

Fortsat høj erstatningsprocent

I 2018 blev bruttoerstatningsprocenten på 96,4. Det er 0,6 procent højere end i 2017. Det betyder, at medlemmerne fik 92 øre retur af hver kontingentkrone.

Vi har således realiseret en tilbagebetaling, der lever op til bestyrelsens målsætning på 90 procent. Dette er vi meget tilfredse med i bestyrelsen.

Meget flot lav omkostningsprocent

Når det gælder "danmark"s omkostninger målt som bruttoomkostningsprocenten, så blev resultatet i 2018 også flot og uændret med det historisk lave tal 3,6. En omkostningsprocent, som er meget tilfredsstillende - især sammenlignet med andre finansielle virksomheders omkostningsniveau.

Bruttoomkostningsprocenten beregnes som de forsikringsmæssige driftsomkostninger i forhold til regnskabsårets præmieindtægter. Bemærk, at der ud over bruttoomkostningsprocenten også er skadebehandlingsomkostninger. Hvis de indregnes – hvad der ikke fremgår af regnskabet i årsrapporten – så udgør de 4,4 procent. Og dermed når vores omkostninger samlet set op på 8 procent. Og det er derfor, at vi kan konstatere, at der kommer 92 øre retur af hver kontingentkrone til medlemmerne.

Solid egenkapital

Endelig udgjorde "danmark"s egenkapital - ved udgangen af 2018 – trods et negativt samlet resultat - næsten 6 mia. kr. (5,9118 mia. kr.) Dermed opfylder vi fortsat fuldt ud de skærpede solvenskrav til finansielle virksomheder.

Egenkapitalen er med til at sikre, at "danmark" er polstret til at klare selv meget store udsving på de finansielle markeder – og bevare mulighederne for at opnå et fornuftigt afkast af vores investeringer. Et investeringsafkast og dermed en forrentning af vores penge til glæde for medlemmerne i form af høje tilskud og høj tilbagebetalingsprocent. Tilsvarende er det væsentligt, at vi er robuste for at kunne stå imod angreb fra de konkurrenter, som melder sig på banen.

"danmark" er derfor uændret i denne sammenhæng fortsat en meget solid virksomhed.

Bestyrelsen drøfter løbende, hvilket niveau der er passende for egenkapitalen. I sidste ende, tror jeg, at det vigtigste for medlemmerne er, at vi kan yde nogle gode og relevante tilskud, og at vi har sikret os, at vi også kan det fremover.

Som vi allerede har drøftet ved repræsentantskabsmøderne i år - og som vi har på dagsordenen til afstemning senere i dag - så ser vi et behov for at ændre på vores formålsparagraf og dermed sikre os mulighed for at anvende en del af den frie egenkapital også til sundhedsfremmende initiativer og samtidig begrænse væksten i vores solide egenkapital.

Styrkelse af sundheden og forebyggende indsats

Bestyrelsen foreslår at udvide "danmark"s formålsparagraf med et nyt formål, som giver mulighed for at bruge en del af "danmark"s investeringsmæssige overskud til at støtte almen sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse.

Forslaget indebærer, at generalforsamlingen på baggrund af indstilling fra bestyrelsen hvert år skal godkende, hvor meget der samlet kan uddeles. De nærmere retningslinjer for uddelingen fastsættes af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen har ansvaret for at sikre, at uddelingen er forsvarlig i forhold til "danmark"s økonomiske situation.

I bestyrelsen finder vi det hensigtsmæssigt, at Sygeforsikringen "danmark" giver noget tilbage til Danmark og på en samfundsansvarlig måde bidrager til det samfund, vi som forening er en del af. Herudover kan en hel eller delvis udbetaling af det investeringsmæssige overskud i de år, hvor det er relevant, være med til at sikre, at "danmark"s egenkapital ikke bliver for stor. Det er alene det investeringsmæssige overskud, som foreslås omfattet.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at vi fjerner ordet ”begravelseshjælp” som et selvstændigt formål i formålsparagraffen – uden at begravelseshjælpen af den grund fjernes. Dertil kommer en mindre sproglig opdatering af bestemmelsen for at tydeliggøre, at "danmark" ikke giver deciderede erstatninger, men derimod yder tilskud til at dække medlemmernes udgifter i sygdoms- og ulykkestilfælde samt til udgifter til at forebygge sygdomme. Udgifter til forebyggelse af sygdomme er f.eks. vaccinationer.

Af historiske årsager fremgår det i dag af vedtægten, at "danmark" har som selvstændigt formål at yde begravelseshjælp. Reelt udgør begravelseshjælpen 1.400 kr. til medlemmer af Gruppe 1 eller Gruppe 2, der afgår ved døden. Begravelseshjælpen er af begrænset betydning i forhold til "danmark"s andre tilskud og udgør kun ca. 4 promille af de samlede udbetalinger.

Ud fra et proportionalitetsprincip foreslår bestyrelsen derfor, at ordet ” begravelseshjælp” fjernes fra formålet. Bemærk dog, at beslutningen ikke får betydning for selve dækningen. "danmark" vil således fortsat yde begravelseshjælp efter de nuværende regler.

Endelig foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen afholdes i Københavns kommune. Efter de nuværende regler i vedtægtens § 8, fastsætter bestyrelsen mødestedet for generalforsamlingen.

Ved en tidligere vejledende afstemning er det af delegeretforsamlingen – som det dengang hed - tilkendegivet, at man helst ser, at generalforsamlingen bliver holdt i København. Bestyrelsen ønsker derfor, at det tydeligere fremgår, at den ordinære generalforsamling skal holdes i Københavns kommune. 

Tilsvarende har vi et forslag til afstemning på dagsordenen i dag, som gælder Sundhedsfonden. Her er der dog primært tale om nogle formelle justeringer i ordlyden, som sikrer, at vores vedtægter er ajourført efter gældende lovgivning.

Også det forslag vil senere på dagsordenen komme til afstemning. Vi har allerede haft forslagene til drøftelse på repræsentantskabsmøderne, men har I spørgsmål eller kommentarer til disse forslag, så kom endelig frem med dem her i forbindelse med beretningen.

Flot omdømme og medlemsudvikling

Alle undersøgelser viser, at der er stor tillid til Sygeforsikringen "danmark". Omdømmet er – som nævnt på repræsentantskabsmøderne – senest blevet målt i et par eksterne undersøgelser i efteråret 2018, hvor "danmark" elegant lagde sig i førertrøjen, både når det gjaldt omdømmet i befolkningen og omdømmet blandt medarbejderne.

Lad det være optakten til at fremdrage et andet væsentligt og flot resultatet i 2018; nemlig den fortsatte og særdeles positive udvikling i medlemstallet.

I 2018 nåede vi op på over 2,5 mio. medlemmer og en meget flot nettofremgang i antallet af medlemmer på næsten 50.000. Det er fantastisk flot og styrker vores tro på, at der stadig er stor efterspørgsel på de fordele, som det giver at være medlem af "danmark".

Vi har i 2018 opnået en samlet medlemsvækst på 2,0 procent mod 2,1 procent i 2017. Ved årsskiftet nåede "danmark" op på i alt 2.510.982 medlemmer. Men allerede i efteråret rundede vi – som I forhåbentlig husker - medlemsnummer 2,5 mio. Det svarer til, at mere end 42 procent af den danske befolkning er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark". Den flotte stigning er tilmed fortsat i første kvartal i år.

I lighed med tidligere år er det stadig primært Gruppe 5, som vokser. På 2. pladsen kommer Basis-Sygeforsikring, mens medlemstallet i Gruppe 1 og i særdeleshed Gruppe 2 fortsat er vigende.

Den 15. april 2019 var medlemstilgangen i år på 19.877, hvilket er en vækst som er 5.891 højere, end den var på samme tidspunkt sidste år. Lad os håbe at den positive udvikling fortsætter.
 
Inden jeg overlader ordet til Allan, som vil gennemgå hovedtallene og de økonomiske resultater, og inden I får lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere beretningen, så lige kort et par ord om, hvad medlemmerne egentlig har fået af tilskud. Det er også i 2018 store beløb, medlemmerne har fået udbetalt i tilskud.

Erstatningsudgifter på over 3 mia. kr.

De samlede erstatningsudgifter nåede i 2018 op på lidt over 3 mia. kr. (inklusive skadesbehandlingsomkostninger), hvilket er en stigning i forhold til 2017 på 65,1 mio. kr.

Tandlægeområdet er stadig det suverænt største tilskudsområde og overgår uændret medicin, som er det næststørste. I 2018 steg erstatningerne til tandbehandling alene med 14,7 mio. kr., mens udgifterne til lægehjælp blev på 13,1 mio. kr., herunder psykologbehandling og vaccinationer, mens udgifterne til medicin steg med 12,6 mio. kr., og til briller steg tilskudsbeløbet 10,3 mio. kr. På de øvrige områder var udsvingene meget beskedne.

På baggrund af medlemsønsker kom osteopati med på "danmark"s tilskudspalette, og for første gang ydede vi i 2018 erstatning til osteopatibehandling – dog med et mindre beløb. 
Det var kort om resultaterne i regnskabsåret 2018. Allan vil gennemgå regnskabet under den efterfølgende gennemgang af årsrapporten for 2018.

Lovgivning og opfølgning

Lovgivningen og kravene til finansielle virksomheder, som Sygeforsikringen "danmark" er omfattet af, stiller fortsat skærpede krav til os om kontrol og rapportering. Som eksempel kan nævnes databeskyttelsesforordningen. Det førte til ansættelse af flere medarbejdere til kontrol, udvikling og sikring af de interne forretningsgange og it-systemer i årets løb.

Det koster tid og ressourcer at sikre håndtering af de mange nye krav til dokumentation, forretningsgange, kontrakter og systemer, som vi - i tråd med alle andre finansielle virksomheder – er stillet overfor.

På lovgivningsområdet har forsikringsdistributionsdirektiv IDD (Insurance Distribution Directive) også givet ekstra opgaver, vi har skulle forholde os til. Krav som betyder, at vores dygtige medarbejdere også skal igennem nogle forsikringsmæssige uddannelsesforløb.

IDD blev vedtaget den 16. januar 2016 og skulle oprindeligt have været implementeret den 23. februar 2018, men ikrafttrædelsen blev udskudt til 1. oktober 2018.

Ud over kompetencekravene til vores medarbejdere, så har IDD også betydning for "danmark" på andre områder, som f.eks. behovsafdækning. Det vil sige, vi skal sikre, at de medlemmer, vi er i kontakt med, får hjælp til at afdække, hvilke behov de har. Hvis de ikke rejser, så er tilvalget af en rejseforsikring f.eks. næppe relevant, og det, skal vi sikre os, bliver afdækket. 

Et pligtigt punkt på bestyrelsens dagsorden er også at gennemføre en ”selv-evaluering” af bestyrelsesmedlemmernes viden og kompetencer. En ”selvevaluering” er lovpligtigt og skal være med til at sikre, at både de enkelte medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsen samlet set besidder den fornødne viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden.

Bestyrelsen har igen i 2018 konkluderet, at den levede op til de krav, der stilles fra Finanstilsynet og lovgivningen. Bestyrelsesmedlemmernes individuelle og kollektive kompetencer samt betydelige erfaring kombineret med "danmark"s enkle og meget stabile forretningsmodel dannede baggrunden for det.

Bestyrelsen følger løbende op på og sikrer relevant kompetenceudvikling samt fornøden tid og økonomiske ressourcer til at gennemføre relevante efteruddannelsesaktiviteter.

Ny aflønning

Den regulering, som vi senere på dagsordenen indstiller til godkendelse, er, som I kan se illustreret her, et forslag om, at vi fremover i højere grad aflønner med faste honorarer frem for diæter. Samtidig indebærer forslaget en forhøjelse af honoraret, som I kan se her på planchen.


Et år med mange forandringer

Også i år er der afviklet 23 medlemsmøder - og efterfølgende 8 repræsentantskabsmøder. Fremmødet var også i år samlet set lidt større end forrige år. Det er positivt - selvom det reelt stadig er promiller af "danmark"s samlede medlemsskare, som deltager på møderne. En af forklaringerne på den stigende interesse for at deltage kan måske ligge i, at vi udsender en ”reminder” om mødet et par uger inden til alle, som ønsker det, og som vi har fået e-mailadresse på.

"danmark" gik digitalt

I 2018 foregik 99 procent af indmeldelserne allerede digitalt via "danmark"s hjemmeside, ligesom 97,7 procent af alle erstatninger til medlemmerne blev udbetalt på baggrund af elektronisk overførte oplysninger fra behandlere og apoteker.

Fra begyndelsen af 2018 meldte vi ud, at "danmark" gik helt digitalt. Det skete i forlængelse af "danmark"s administrative strategi om at gøre processerne enkle og gennemskuelige gennem automatisering og elektronisk kommunikation.

Det er også baggrunden for, at vi – "danmark"s øverste myndighed – har modtaget indkaldelse med bilag digitalt forud for generalforsamlingen.

Vi kan dog ikke sende alt som e-mail i stedet for almindelig brevpost. Af sikkerhedsmæssige hensyn sender vi i stedet digitale beskeder med personfølsomme oplysninger som beskeder, der skal læses, når man logger sig ind på "danmark"s hjemmeside, sygeforsikring.dk.

Har vi fået oplyst en e-mailadresse, så sender vi automatisk en meddelelse, når der er ny besked til medlemmet – helt i stil med muligheden for at få besked på e-mail, når der er nyt i ens e-Boks.

Medlemmer, der er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, kan også fritages hos ”danmark", uden at det koster ekstra, hvilket foreløbig omkring 20.000 har bedt om at blive.
 
I 2018 sendte "danmark" over 12,1 mio. automatiske e-mails til medlemmerne, og antallet af logins på selvbetjeningen nåede op på næsten 3 mio. Det samlede antal breve blev derfor reduceret til 550.000 i 2018.

Digitaliseringen har også betydet, at vi ikke længere sender opkrævninger eller girokort til medlemmerne med almindelig post. I stedet oplyses de medlemmer, som ikke er tilmeldt Betalingsservice med digital besked, om at de skal logge ind på hjemmesiden for at betale. Det er et fåtal, som ikke har valgt det enkle for dem selv og for os, nemlig at benytte Betalingsservice, de skal derfor logge ind for at finde opkrævningen.

Mere end 95 procent af kontingenterne bliver i dag betalt via Betalingsservice, og det er upåvirket af ændringerne.

Salg af ejerandel i FDC

I begyndelsen af regnskabsåret solgte vi – sammen med vores to hidtidige medejere - vores ejerandel i samarbejdspartneren på it-området, FDC, til en større udenlandsk it-virksomhed, som vi mente i højere grad vil være i stand til at videreudvikle selskabet. Salget faldt på plads i begyndelsen af januar 2018 til alles tilfredshed.

Indtægten fra salget indgår i regnskabet for indeværende år og er årsagen til, at det samlede finansielle resultat i 2018 bliver 52 mio. kr. bedre, end det ellers ville have været.

Koncession til "danmark" Erhverv

Vi fik før påsken i 2018 tilladelse fra Finanstilsynet til at etablere "danmark" Erhverv, hvorigennem vi udbyder tandforsikringer som gruppeordninger. Et selskab, som opererer på et yderst konkurrencepræget marked.

Vi har i løbet af året allerede indgået de første gruppeaftaler med virksomheder, som har ønsket at tilbyde deres medarbejdere hjælp til at klare tandlægeregningen.

Der skete meget i 2018. Jeg lover, at der er flere opgaver at tage fat på også i den kommende tid. Både for medarbejdere, direktion og for os i bestyrelsen og repræsentantskaber.

Det er væsentligt, at vi er positive og forholder os til de forandringer, der sker i samfundet.

Et par afsluttende bemærkninger

På bestyrelsens seneste møde har vi drøftet det hensigtsmæssige i at flytte temaseminaret med lokalbestyrelserne fra september til november for at give plads til, at vi i bestyrelsen forinden kan drøfte de mange input, vi modtager på baggrund af repræsentanternes drøftelser. Den forbedring ser vi frem til at føre ud i livet.

Inden afslutningen af min beretning vil jeg gerne sige, at 2018 også har været et særdeles travlt år i bestyrelsen. Vi holdt 6 bestyrelsesmøder foruden temaseminar i september, efteruddannelse i december, den 1. generalforsamling og afløseren for de tidligere delegeretmøder plus egne lokale medlems- og repræsentantskabsmøder. For de bestyrelsesmedlemmer, der er i revisionsudvalget, har der naturligvis været yderligere møder på programmet, ligesom der for nogle har været møder i Administrationsselskabets bestyrelse, i Sundhedsfondens og for nogle tilmed i det nye selskab "danmark" Erhverv.

Afslutningsvist vil jeg gerne benytte lejligheden i dag til at sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. Et år som har været præget af mange spændende og principielle drøftelser om "danmark" og fremtiden.

I år skal vi vælge halvdelen af de folkevalgte medlemmer til bestyrelsen for den næste 2-årige periode. Det drejer sig om bestyrelsesmedlemmer fra Nordsjælland, Fyn, Østjylland samt Midt- og Vestjylland.

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke direktionen for et godt og konstruktivt samarbejde. Direktionen har også i det forløbne år leveret et meget flot arbejde med at videreudvikle og drive "danmark". Tak for det. Endelig vil jeg takke alle "danmark"s medarbejdere for en flot indsats. I er med jeres engagement, positive holdning og evne til at servicere vores forening afgørende for at sikre "danmark"s gode omdømme og fortsatte medlemsfremgang. Det er meget højt værdsat.

Tak for ordet.