Generalforsamling i Sygeforsikringen "danmark"

Onsdag den 25. april 2018 kl. 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, København.

Uddrag af den mundtlige beretning ved "danmark"s formand Knud K. Damsgaard

Sygeforsikringen ”danmark” har igen i 2017 leveret et meget tilfredsstillende resultat.

Men det ved I jo nok allerede fra repræsentantskabsmødet og efterfølgende fra årsrapporten. Som en del af min beretning vil jeg dog alligevel give jer en kort gennemgang af de overordnede resultater, som Sygeforsikringen ”danmark” opnåede i 2017, for herefter at komme nærmere ind på nogle af de væsentlige begivenheder, som knytter sig til 2017, de første måneder i 2018 og desuden lidt om forventningerne til fremtiden.

Hovedtallene for 2017

I 2017 blev det samlede overskud på 375,5 mio. kr., som primært skyldes et positivt resultat af vores investeringsvirksomhed på 354,3 mio. kr.

Endelig gav forsikringsdriften i 2017 et overskud på 16,5 mio. kr., hvor det i 2016 var på blot 3,4 mio. kr.

Som jeg har nævnt adskillige gange tidligere år fra talerstolen, så er det ikke et mål i sig selv, at "danmark" skal have et stort overskud på forsikringsdriften. Vi budgetterer med et beskedent overskud. For et gensidigt selskab som ”danmark” er det i stedet et selvstændigt mål, at så meget af kontingentet som muligt kommer retur til medlemmerne. Det var også baggrunden for vores budget for 2017, hvor vi som de foregående år budgetterede et beskedent overskud, nye dækningsområder og forhøjede tilskudssatser.

Investering og resultater

Overskuddet stammer primært fra vores investeringsvirksomhed, som i år bidrog med de nævnte 354,3 mio. kr. Det svarer til en ganske tilfredsstillende forrentning på 5,8 procent, hvilket er lidt højere end afkastet på 4,6 procent i 2016.

Samlet set finder vi i bestyrelsen årsresultatet meget tilfredsstillende.

Erstatning og tilbagebetaling

I 2017 blev bruttoerstatningsprocenten på 95,8. Det er 0,6 procent lavere end i 2016. Tilbagebetalingsprocenten blev dermed 91,9, hvilket er lidt lavere end i 2016, men stadig tilfredsstillende.

Vi har således realiseret en tilbagebetaling, der lever op til bestyrelsens målsætning på 90 procent. Dette er vi meget tilfredse med i bestyrelsen.

Lav omkostningsprocent

Når det gælder ”danmark”s omkostninger målt som bruttoomkostningsprocenten, så blev resultatet i 2017 også flot og næsten på niveau med det historisk lave tal året før.

Bruttoomkostningsprocenten beregnes som de forsikringsmæssige driftsomkostninger i forhold til regnskabsårets præmieindtægter.

I 2017 blev omkostningsprocenten 3,6 og dermed 0,1 procent højere end i 2016. Det er i sig selv et meget tilfredsstillende resultat - også sammenlignet med andre finansielle virksomheders omkostningsniveau.

Egenkapitalen

Endelig udgjorde ”danmark”s egenkapital - ved udgangen af 2017 - næsten 6 mia. kr. (5,973 mia. kr.) Dermed opfylder vi fuldt ud de skærpede solvenskrav til finansielle virksomheder.

Egenkapitalen skal sikre, at ”danmark” er polstret til at klare selv meget store udsving på de finansielle markeder – og bevare mulighederne for at opnå et fornuftigt afkast af vores investeringer. Et investeringsafkast og dermed en forrentning af vores penge til glæde for medlemmerne i form af høje tilskud og høj tilbagebetalingsprocent. Tilsvarende er det væsentligt, at vi er robuste for at kunne stå imod angreb fra de konkurrenter, som melder sig på banen.

”danmark” er derfor i denne sammenhæng en meget solid virksomhed med gode nøgletal.

Bestyrelsen drøfter løbende, hvilket niveau det er passende for egenkapitalen. I sidste ende er det vigtigste for medlemmerne, at vi kan yde nogle gode og relevante tilskud, og at vi har sikret os, at vi kan det fremover.

Skal "danmark" fastholde en stor egenkapital? Det vil sige, hvilken egenkapital er det relevant at have til at kunne imødegå konkurrenter - ud over naturligvis den formue, som er øremærket til at opfylde Finanstilsynets krav til kapital.

Ja, er bestyrelsens svar. Det er afgørende for at kunne fastholde og videreudvikle ”danmark"s omdømme og markedsposition i den globale og konkurrenceprægede fremtid, vi befinder os i. Et foranderligt samfund, hvor kravene og forventningerne fra medlemmernes side næppe bliver mindre, end vi oplever det i dag. ”danmark"s omdømme og markedsposition er unik, og det er vigtigt at værne om.

Som jeg nævner lidt senere i min beretning, så vil vi i det kommende år se nærmere på vores formålsparagraf og mulighederne for eventuelt at anvende midler også til sundhedsfremmende initiativer, for dermed at begrænse væksten i egenkapitalen.

Flot omdømme og stor tilfredshed

Alle undersøgelser viser, at der er stor tillid til Sygeforsikringen "danmark". I den seneste tid er vores omdømme i top. 86 procent af medlemmerne markerede, at de enten er ”tilfredse” eller tilmed ”meget tilfredse” med medlemskabet af "danmark". 11 procent er ”hverken tilfredse eller utilfredse”. (I alt 97 procent) Det er det bedste resultat nogensinde.

Tilsvarende viste målingen af tilfredsheden blandt medarbejderne, at "danmark" er en god arbejdsplads, hvor den samlede vurdering blev 3,69 på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er ”meget tilfreds”. Det er den højeste tilfredshed de seneste 17 år, hvor vi har foretaget en sådan måling hvert andet år.

Til trods for at 2017 på mange måder har været turbulent på en række områder for en række medarbejdere - blandt andet har en del medarbejdere måtte flytte arbejdsplads i forbindelse med sammenlægning af de jyske kontorer i Randers, Esbjerg, Vejle og Haderslev og åbning af nyt kontor i Kolding – ja, så er der stor tilfredshed.

En ekstern offentligt tilgængelig undersøgelse af de danske finansielle virksomheders omdømme offentliggjort i FinansWatch i efteråret 2017 bekræfter det positive billede. Her komme "danmark" således ind på en flot 2. plads, når det gælder det samlede omdømme – kun overgået af LB Forsikring – og på en flot 1. plads, når det gælder kommunikationen.

Tilsvarende viste en anden undersøgelse samme sted, at "danmark" er den suverænt mest roste arbejdsplads i forsikringsbranchen, hvor vi kom ind på en klar 1. plads foran både Tryg og LB Forsikring.

Lad det være optakten til omtalen af et andet væsentligt resultatet i 2017; nemlig den særdeles positive udvikling i medlemstallet. I 2017 opnåede "danmark" nemlig en meget flot nettofremgang i antallet af medlemmer på lidt over 50.000.

Positiv medlemsudvikling

Vi har i 2017 opnået en samlet medlemsvækst på 2,1 procent. Ved årsskiftet nåede "danmark" op på i alt 2.461.097 medlemmer. Dermed nærmer medlemstallet sig 2 ½ mio. Det svarer til, at over 42 procent af den danske befolkning nu er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark". Og stigningen er fortsat i første kvartal i år. Jeg forventer derfor, at vi runder de 2 ½ mio. i løbet af efteråret.

I lighed med tidligere år er det stadig primært Gruppe 5, som vokser. På 2. pladsen kommer Basis-Sygeforsikring.

Den fortsatte og positive vækst i medlemsskaren understreger, at det heldigvis er yderst relevant for rigtig mange at være medlem af "danmark".

Det er spændende, hvordan udviklingen fortsætter. Man skulle tro, at der må være en naturlig grænse for, hvor stor væksten kan blive, da vi allerede er oppe på så stor en andel af den danske befolkning.

Inden vi helt slutter med hovedtallene og de økonomiske resultater, så lige kort et par ord om hvad medlemmerne egentlig har fået af tilskud. Det er også i 2017 store beløb, der er tale om.

Næsten 3 mia. kr. i tilskud

De samlede udgifter til tilskud udgjorde i 2017 næsten 3 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2016 på 73,3 mio. kr.

I 2017 var det især udgifterne til tandbehandling, medicin og fysioterapi, der steg. Stigningerne på de tre områder var på henholdsvis 10,3 mio. 12,6 mio. og 13,7 mio. kr. Tandlægeområdet er stadig det suverænt største tilskudsområde og overgår uændret medicin, som er det næststørste.

På de øvrige tilskudsområder var stigningerne mere beskedne.

Det var kort om resultaterne i regnskabsåret 2017. Allan Luplau vil gennemgå regnskabet under den efterfølgende gennemgang af årsrapporten for 2017.

Formueforvaltere i 2017

Her i min beretning vil jeg også nævne, at vi i 2017 ændrede i sammensætningen af vores formueforvaltere. Bortset fra ejendomme bliver alle aktiverne nu forvaltet i forvaltningsaftaler med Lægerne Pensionsbank, Nordea Asset Management, Nykredit Asset Management, Impax Asset Management og *C WorldWide Asset Management – kendt som det tidligere Carnegie.

Desuden vil jeg også nævne, at vi i 2017 investerede150 mio. kr. i to fonde med grøn profil med det sigte at investere i selskaber, hvor en væsentlig del af aktiviteterne er centreret om f.eks. grøn energi, bæredygtighed inden for fødevarer og landbrug samt genbrug og reduceret forbrug af resurser. De to fonde forvaltes af Nordea Asset Management og Impax Asset Management.

Lovgivning og opfølgning

Lovgivningen og kravene til finansielle virksomheder, som Sygeforsikringen ”danmark” er omfattet af, stiller fortsat skærpede krav til os om kontrol og rapportering. Som eksempel kan nævnes den nye databeskyttelsesforordning. Det har også ført til ansættelse af flere medarbejdere til kontrol, udvikling og sikring af de interne forretningsgange og it-systemer, så disse til stadighed er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Blandt andet har vi måtte ansætte en DPO – Data Protection Officer –, en produktudviklingschef, der tiltræder om et par dage, og en række it-medarbejdere, som alle skal være med til at sikre håndtering af de mange nye krav til dokumentation, forretningsgange, kontrakter og systemer, som finansielle virksomheder i særlig høj grad stilles overfor.

På lovgivningsområdet er der også kommet et nyt forsikringsdistributionsdirektiv IDD (Insurance Distribution Directive), som vi skal forholde os til, med nye konkurrencekrav og regler for information af kunder og medlemmer. Krav som betyder at vores dygtige medarbejdere i den kommende tid skal gennemføre og bestå nogle generelle forsikringsmæssige uddannelsesforløb.

IDD blev vedtaget den 16. januar 2016, og skulle oprindeligt have været implementeret den 23. februar 2018, men ikrafttrædelsen er blevet udskudt til 1. oktober 2018.

Ud over kompetencekravene får IDD også betydning for "danmark" på andre områder, som f.eks. behovsafdækning, informationskrav og regler om produkttilsyn og styringskrav. Nye krav som vi også skal sikre, at vi opfylder, inden de træder i kraft til oktober.

Et tilbagevendende punkt på bestyrelsens dagsorden i 2017 var desuden at gennemføre en ”selv-evaluering” af bestyrelsesmedlemmernes viden og kompetencer. En sådan ”selvevaluering” er lovpligtigt og skal være med til at sikre, at både de enkelte medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsen samlet set besidder den fornødne viden og erfaring om virksomhedens risici til at kunne sikre en forsvarlig drift af virksomheden.

”danmark”s enkle og meget stabile forretningsmodel kombineret med bestyrelsesmedlemmernes individuelle og kollektive kompetencer samt betydelige erfaring dannede baggrund for, at bestyrelsen igen i 2017 kunne konkludere, at den levede op til de krav, der stilles fra Finanstilsynet og lovgivningens side.

Bestyrelsen følger løbende op på og sikrer relevant kompetenceudvikling samt fornøden tid og økonomiske ressourcer til at gennemføre relevante efteruddannelsesaktiviteter.

Beslutning om honorarer

Bestyrelsen har drøftet direktionens lønforhold og har besluttet, at direktionens løn skal stige med 10 procent i løn. Vi har i den forbindelse undersøgt, hvad direktionerne får i løn i sammenlignelige selskaber, og har konstateret at aflønningen af vores direktion er noget bagud. De sammenlignelige selskaber er f.eks. Alka, Lærerstandens Brandforsikring, GF Forsikring og Købstædernes Forsikring. Blandt disse selskaber er ”danmark” det suverænt største. Ud over det efterslæb vi har konstateret i aflønningen, synes vi i bestyrelsen desuden, at vores direktion har gjort det rigtig godt, og vi vil gerne sikre, at "danmark" er en attraktiv arbejdsplads.

Bestyrelsen har også drøftet honorering af bestyrelsen og har i den anledning besluttet, at der ikke skal ske regulering. Derfor er der ikke noget forslag til generalforsamlingens beslutning om regulering af vores honorar. Jeg forventer, at der vil komme oplæg til beslutning i 2019.

Medlemsmøder og demokrati

Også i år har vi afviklet 23 medlemsmøder - og efterfølgende 8 repræsentantskabsmøder. Medlems- og repræsentantskabsmøderne har igen i år fundet sted i begyndelsen af kalenderåret og heldigvis uden de store problemer med vintervejr eller andet.

Fremmødet i år har samlet set været større end forrige år. Der er tale om en stigning på 10 procent i antallet af deltagere. Det er i sig selv positivt - selvom der reelt stadig er tale om under 1 promille af "danmark"s medlemmer, som deltager på medlemsmøderne.

Den første generalforsamling

I dag fungerer vores forening uændret således, at der på medlemsmøderne vælges det antal repræsentanter, der er på valg det år.

Den nye struktur, som delegeretforsamlingen og efterfølgende repræsentantskaberne vedtog i 2017, betyder, at der i år er valgt 160 repræsentanter mod tidligere 294. Til gengæld er alle 160 valgte repræsentanter – mod tidligere 125 delegerede – samlet her til generalforsamlingen.

Det betyder, at alle valgte repræsentanter, samme år de vælges, har medindflydelse og mulighed for at deltage i valg til bestyrelsen, som er på dagsordenen under punkt 4.

"danmark" går digitalt

I 2017 foregik 98 procent af indmeldelserne allerede digitalt via "danmark"s hjemmeside, ligesom over 97 procent af alle erstatninger til medlemmerne blev udbetalt på baggrund af elektronisk overførte oplysninger fra behandlere og apoteker.

I 2. halvdel af 2017 meldte vi ud, at "danmark" fra årsskiftet 2018 går digitalt. Det skete i forlængelse af "danmark"s administrative strategi om at gøre processerne enkle og gennemskuelige gennem automatisering og elektronisk kommunikation.

Medlemmer, der er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, kan også fritages hos ”danmark", uden at det koster ekstra, hvilket foreløbig under 20.000 har bedt om at blive. Men ellers vil vi fremadrettet sende besked digitalt til medlemmerne. Af sikkerhedsmæssige hensyn betyder det, at digitale beskeder med personfølsomme oplysninger i stedet for almindelig brevpost, skal læses, når man logger sig ind på "danmark"s hjemmeside, sygeforsikring.dk.

Har vi en e-mailadresse, så sender vi automatisk en besked, når der er ny information til medlemmet – helt i stil med muligheden for at få besked på e-mail, når der er nyt i ens e-boks.

I 2017 sendte "danmark" over 11 mio. automatiske e-mails til medlemmerne, og antallet af logins på selvbetjeningen nåede op på næsten 3 mio. For at gøre det endnu nemmere for medlemmerne at finde frem til de oplysninger, de måtte efterspørge, så åbnes der gradvist for den nye selvbetjening, som er designet, så det også bliver nemmere at læse fra smartphones og tablets, som mange i dag benytter frem for en pc.

"danmark"s bestyrelse har besluttet at gå digitalt, hvilket også betyder, at I fremover vil blive indkaldt digitalt til kommende generalforsamlinger, ligesom årsrapporten alene vil blive tilgængelig digitalt. Dermed sparer vi både omkostninger og tid til tryk og forsendelse, ligesom vi sikrer hurtig og effektiv kommunikation.

Nyt tilskudsområde

2017 blev også året, hvor vi med afsæt i medlemsforslag og -ønsker udvidede vores tilskudsområder med osteopati.

Vel at bemærke til behandling som udføres af autoriserede kiropraktorer eller fysioterapeuter, som har gennemført en osteopatisk uddannelse.

Muligheden for tilskud til osteopati trådte i kraft fra 1. januar 2018. Det er endnu for tidligt at sige, hvordan medlemmerne tager imod det nye tilbud.

Som I sikkert har bemærket, hævede vi desuden størrelsen af tilskud til en række behandlinger ved udgangen af 2017. Blandt andet til en række tandbehandlinger og tandprotetisk arbejde, ligesom vi udvidede med nye tilskud til øjenkirurgi på operationsdækningen. Og ikke uvæsentligt så skete det med uændrede præmier og dermed kontingent. Eneste justering fra årsskiftet var en mindre indeksregulering af pris og summernes størrelse på børneforsikringerne.

En række begivenheder i 2018

Men som jeg lovede indledningsvis, vil jeg også lige kort nævne et par andre væsentlige begivenheder, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

Salg af FDC

For det første har vi – sammen med vores to hidtidige medejere - solgt "danmark"s ejerandel i samarbejdspartneren på it-området, FDC, til en større udenlandsk it-virksomhed, som vi skønner i højere grad vil være i stand til at videreudvikle selskabet. Salget faldt på plads i begyndelsen af januar 2018 til alles tilfredshed.

En særlig tak til Allan Luplau for at have taget hånd om salget og forhandlingerne, så det faldt på plads. Jeg ved, at det er en af de opgaver, som også har trukket ekstra resurser i 2017.

Salgsprisen er ikke offentliggjort, men indtægten fra salget vil naturligvis indgå i regnskabet for indeværende år.

Et nye selskab - "danmark" Erhverv

Som det blev oplyst på repræsentantskabsmøderne, så har vi længe afventet koncession og tilladelse fra Finanstilsynet til at etablere et nyt selskab, "danmark" Erhverv, til at udbyde tandforsikringer som gruppeordninger. En tilladelse, som vi lige før påske langt om længe fik i hus.

Nu gælder det derfor om at komme på banen og tage konkurrencen op med de aftaler om gruppetanddækninger, som bliver genforhandlet i denne tid blandt andet som led i overenskomstforhandlingerne.

Men hvorfor opretter "danmark" et nyt selskab, der tilbyder gruppeordninger? Og hvad betyder det for foreningen "danmark" og medlemmerne? Den korte forklaring er: af konkurrencemæssige årsager.

På tandområdet, som er vores suverænt vigtigste tilskudsområde, oplever vi en tiltagende konkurrence fra udbydere af tandforsikringer kombineret med en stigende efterspørgsel fra organisationer, som ønsker, at netop "danmark" skal gå ind på markedet og udbyde tandforsikringer, fordi vi har ekspertisen og erfaringerne med at håndtere, afregne og servicere på det område og til meget lave administrationsomkostninger, og fordi omverdenen har tillid til "danmark".

Der er i øjeblikket 1,86 mio. danskere, som har en sundhedsforsikring - typisk via deres tilknytning til en arbejdsplads. Flere års erfaring har vist, at det ikke påvirker lysten til eller behovet for også at være dækket af et medlemskab i "danmark" og få adgang til de mere end 350 forskellige tilskud, vi tilbyder medlemmerne. Så vi ser ikke noget problem her.

Et medlemskab af "danmark" er for livet. En tandforsikring eller en sundhedsforsikring er typisk en gruppeordning, som du mister, når du ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet.

En tandforsikring kan tegnes som en gruppeordning af arbejdsgiveren, brancheorganisationen, pensionskassen eller den faglige organisation, som ønsker at give sine medlemmer eller medarbejdere et supplement og tilskud til egenbetalingen, når de går til tandlægen.

"danmark" Erhverv er ikke et selskab, hvor nogen skal tjene på det. Det er et selskab, som skal hvile i sig selv. Et selskab, hvor "danmark" som aktionær ikke ønsker at skabe et stort overskud på driften.

Det smarte ved den tandforsikring, som vi nu går ud og tilbyder som gruppeordning gennem "danmark" Erhverv, er, at vi tilbyder, at det hele kommer til at foregå digitalt og uden besvær for tandlæger, arbejdsgiver eller den, som får brug for tandforsikringen.

Indberetning fra tandlægen sker digitalt til os, der sørger for at beregne og udbetale det tilskud, man har krav på. Det er ikke noget man – hvad enten man er medlem af "danmark" eller ej - skal bekymre sig om. Det samme gælder de tandlæger, som indberetter til os. De skal ikke gøre andet end de gør i dag, når de indberetter en regning til et medlem af "danmark".

Det vil fortsat kunne betale sig at beholde sit medlemskab af "danmark", selv om man får tilbud om at blive omfattet af en af tandforsikring f.eks. gennem en gruppeordning i "danmark" Erhverv. Man skal jo ikke glemme, at et medlemskab af "danmark" ikke bare handler om tilskud til tænder, men om tilskud til mange andre ting, som f.eks. briller, medicin, fysioterapi mv.

Vi har allerede sendt de første aftaletilbud ud til en række organisationer og virksomheder, som har vist interesse for at indgå en gruppeaftale om tandforsikring med "danmark" Erhverv. Vi har fået den første aftale i hus.

Nyt kontor i Ringsted

I næste måned er vi så klar til at åbne det nye lokalkontor, som skal betjene Sjælland/Lolland-Falster fra Ringsted. Vi har både fået rutinerede og nye medarbejdere med i det team, som er klar til at åbne døre og telefoner samt besvare skriftlige henvendelser fra såvel medlemmer som behandlere og andre samarbejdspartnere. Kontoret vil, som I sikkert allerede har læst i d-nyt, få adresse centralt i byen og i gåafstand til kollektiv transport.

Vi forventer, at kontoret er klar til at tage imod allerede fra den 7. maj 2018, og begivenheden fejres med en reception den 25. maj for blandt andet de lokale repræsentanter fra Sjælland/Lolland-Falster.

Til debat i det kommende år

Der skete meget i 2017 og i begyndelsen af dette år. Og jeg lover, at der er flere spændende opgaver at tage fat på også i den kommende tid. Både for medarbejdere, direktion og for os folkevalgte i bestyrelse og repræsentantskaberne.

På bestyrelsesseminaret i slutningen af 2017 drøftede vi - med afsæt i de ønsker til emner, som kom ind fra lokalbestyrelserne - blandt andet det hensigtsmæssige i at ændre "danmark"s formålsparagraf - § 2- og eventuelt opstille et nyt supplerende formål for foreningen ”danmark". Er det f.eks. fortsat relevant at have begravelseshjælp med i vores formål. Og vil det være mere hensigtsmæssigt med et supplerende formål om tilskud til forskning, sygdom mv.

En drøftelse, som vi i bestyrelsen ser frem til at involvere jer i. Vi lægger derfor op til, at dette bliver drøftet både lokalt i løbet af sommerhalvåret og efterfølgende indgår som et væsentligt tema på vores temaseminar, der finder sted i september.

Det er væsentligt, at vi holder os agile og forholder os til de forandringer, der sker i samfundet. Jeg tror derfor også, at det er væsentligt, at vi tager debatten om vores formål, og specielt hvis vi ønsker at spille en større rolle i forhold til f.eks. forebyggelse, sundhed og forskning inden for de områder.

Et yderligere punkt til drøftelse på temaseminaret i efteråret vil være en drøftelse af valgprocedurer, som er forskellige i de enkelte lokalafdelinger.

Et par afsluttende bemærkninger

Inden afslutningen af min beretning vil jeg gerne sige, at 2017 også har været et særdeles travlt år i bestyrelsen. Vi holdt 6 bestyrelsesmøder foruden strategiseminar i slutningen af november, efteruddannelse og naturligvis delegeretmødet i 2017 plus egne lokale medlems- og repræsentantskabsmøder. For de bestyrelsesmedlemmer, der er i revisionsudvalget, har der naturligvis været yderligere møder på programmet, ligesom der for nogle har været møder i Administrationsselskabets bestyrelse og i Sundhedsfondens.

Afslutningsvist vil jeg også gerne benytte lejligheden i dag til at sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. Et år som har været præget af mange spændende og principielle drøftelser om virksomheden "danmark".

I år skal vi vælge halvdelen af de folkevalgte medlemmer til bestyrelsen for den næste 2-årige periode. Det drejer sig om bestyrelsesmedlemmer fra Nordjylland, Syd- og Sønderjylland, København og Sjælland/Lolland-Falster.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er allerede valgt og resultatet af medarbejdernes afstemning blev genvalg til Brian Balle, Aarhus, Henrik Pedersen, Helsingør og Sussie Rasmussen, Kolding, samt nyvalg til Lene Meyersahm, Odense og Birgit Mortensen, Kolding. Mere om det, når vi når frem til punkt 4 på dagsordenen.

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke direktionen for et godt og konstruktivt samarbejde. Direktionen har også i det forløbne år leveret et meget flot arbejde med at videreudvikle og drive "danmark". Stor tak for det. Endelig vil jeg takke alle "danmark"s medarbejdere for en flot indsats. I er med jeres positive holdning og evne til at servicere vores forening. Det er afgørende for at sikre "danmark"s gode omdømme og fortsatte medlemsfremgang. Det er meget højt værdsat.

Tak for ordet.