Donationer i 2020

"danmark" besluttede på generalforsamlingen i april 2020 at donere 100 mio. kr. af investeringsoverskuddet i 2019.

Interessen var meget stor for at få del i donationerne på de 100 mio. kr. til sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning. Ved deadline for ansøgning den 16. august 2020 havde "danmark" modtaget mere end 400 ansøgninger om et samlet beløb på over 2,7 mia. kr.

Kvaliteten af de mere end 400 ansøgninger var generelt meget høj. Derfor var det en svær opgave, da bestyrelsen - med professionel hjælp fra et forskerpanel - skulle finde frem til, hvordan donationerne skulle uddeles, og der er valgt 23 modtagere af donationerne.

De udvalgte projekter, som får andel i de 100 mio. kr. ”danmark" har doneret i 2020 omfatter 16 forskningsprojekter og 7 forebyggelses- og oplysningsprojekter.

Her finder du en kort beskrivelse af de udvalgte projekter. Her kan du også se, hvor meget de enkelte projekter har fået doneret.

Generalforsamlingen i Sygeforsikringen "danmark" vil i slutningen af april 2021 træffe beslutning, om der også vil være donationer til uddeling i 2021. Det afhænger blandt andet af, om der vil være et investeringsoverskud i 2020 at gøre godt med.

forskerpanelet består af:

Anders Fink Jensen
Annelli Sandbæk
Kaare Christensen
Karen Dybkær Sørensen
Kirsten Grønbæk (formand)
Niels Møller 
Niels Obel
Sine Reker Hadrup

de 23 projekter er følgende:

Projekt: SMIL-mobilen
Ansøger: SMILfonden  Doneret beløb: 500.000 kr. Projektansvarlig: 
Theresa Valbæk
SMILfondens målgruppe er de flere tusind alvorligt og kronisk syge børn og unge i Danmark og deres familier på tværs af diagnoser. SMIL-mobilen tilbyder familierådgivning til SMILfondens familier, som lever i konstant alarmberedskab. Familier med børn med handicap eller kronisk sygdom står ofte alene med deres udfordringer, hvilket kan være en væsentlig forværrende faktor for børn og forældres trivsel.  

 

Projekt: Sund og naturlig kropsopfattelse og bedre selvværd hos unge
Ansøger: 
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade + Anti Doping Danmark
Doneret beløb: 3.000.000 kr. Projektansvarlig:
Malene Schrøder
 
En betydelig og stigende andel af danske unge kæmper med dårlig mental sundhed. Ifølge de unge selv handler problematikkerne ofte om præstationsangst, forestillingen om det perfekte liv, problemer med kropsopfattelsen og uopnåelige skønhedsidealer. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og Anti-Doping Danmark er gået sammen om at udvikle en helhedsorienteret, forebyggende indsats målrettet elever i 6. klasse.

 

Projekt: Lær om sorg. Øget viden om og sprog for sorg blandt elever og ansatte i grundskolen
Ansøger: 
Kræftens bekæmpelse
Doneret beløb: 1.400.000 kr. Projektansvarlig:
Sofie Wraa
Visionen for dette projekt er, at ingen børn skal stå alene med deres sorg. Projektet skal arbejde med og for elever i sorg og krise ved at give viden og konkrete redskaber til skoleansatte og ved at tilbyde undervisning og trivselsforløb for elever. Projektet baseres på erfaringer fra tidligere indsatser for elever på mellemtrinet i folkeskolen og bliver nu også tilbudt elever i ind- og udskolingen. 

 

Projekt: National rådgivningslinje for hjertebarnsfamilier og unge med hjertesygdom
Ansøger: 
Hjerteforeningen
Doneret beløb: 500.000 kr. Projektansvarlig:
Betina Egede Jensen
 
Mange hjertebarnsfamilier lever under stort pres, da de er påvirkede af de bekymringer og den angst, som følger med at have et barn med en medfødt hjertesygdom. I sygdomsforløbet opstår mange spørgsmål og derfor skal en telefonisk rådgivningslinje bemandet af eksperter på børnehjerteområdet tilbyde sundhedsfaglig rådgivning og oplysning.

 

Projekt: En oplysningskampagne om virus, bakterier, antibiotika og vacciner 
Ansøger: KU – SUND Mærsk Tårnet Doneret beløb: 2.000.000 kr.

Projektansvarlig: 
Professor Thomas Bjarnsholt

Det kan være svært at kende forskellen på bakterier og virus. Det samme gælder vacciner og antibiotika. Det skal sundhedsfaglige eksperter hjælpe danskere med at blive klogere på. Uvished skaber utryghed, og omvendt giver viden mere tryghed i beslutninger ved sygdom, epidemier og sundhedsfremme.  

 

Projekt: Hjernesund – en oplysningskampagne til fremme for en hjernesund livsstil og forebyggelse af demens 
Ansøger: 
Alzheimerforeningen
Doneret beløb: 3.000.000 kr. Projektansvarlig:
Vita Stensgård
 
Den landsdækkende oplysningskampagne skal sætte fokus på hjernesundhed og oplyse danskerne om, at det er muligt selv at gøre noget for at holde sin hjerne sund og forebygge alvorlige demenssygdomme. Omfattende forskning viser, at op mode 35 % af demenstilfælde kan forebygges. 

 

Projekt: Stop Medicinspild kampagne
Ansøger: Stop Medicinspild Alliancen Doneret beløb: 2.000.000 kr. Projektansvarlig: Anders Rune Bjerrum
Alliancen Stop Medicinspild vil med kampagnen etablere en national opmærksomhed på kun at anvende rette mængde medicin og undgå at medicin opbevares forkert eller ender i vores vandmiljø. Kampagnen vil opstarte en forebyggelsesindsats og sætte fokus på medicinspild i hjemmet og sundhedssektoren.

 

Projekt: Internetbaseret behandling af depression og angst hos iskæmisk hjertesygdom
Ansøger: Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Professor Susanne Schmidt Petersen
eMindYourHeart er et behandlingstilbud, der er udviklet specifikt med og til patienter med hjertekarsygdom og angst og depression. Angst og depression rammer rigtigt mange patienter med hjertekarsygdom. Hjerterehabiliteringen i Danmark har ikke et lignende tilbud til patienter som screenes positivt for angst og depression.

 

Projekt: Diagnostik af åreforkalknings-sygdom i hjertet uden brug af ioniserende stråling og kontrast
Ansøger: Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Professor Won Yong Kim
Den hyppigste årsag til hjertesygdom er åreforkalkning som heldigvis kan forebygges gennem livsstilsændringer og behandles effektivt hvis sygdommen opdages tidligt. Formålet med projektet er at undersøge om en ny og mere skånsom type hjerteskanning uden brug af røntgenstråling og kontrast kan afsløre åreforkalkning i hjertets kranspulsårer.

 

Projekt: Forbedring af videokonsultation i almen praksis
Ansøger: Forsknings-enheden for almen praksis Doneret beløb: 6.900.000 kr. Projektansvarlig: Professor Jens Søndergaard
Videokonsultationer bliver efter alt at dømme et fast tilbud i det danske sundhedsvæsen. Der mangler dog evidens på området. Dette projekt vil gå i dybden med at undersøge kliniske, relationelle, etiske og organisatoriske implikationer, karakterisere brugere og udvikle et konkret værktøj til evaluering og forbedring af videokonsultationer i almen praksis og lægevagten.

 

Projekt: Intergenerational epigenetisk nedarvning af fedme
Ansøger: Syddansk Universitet Doneret beløb: 5.000.000 kr.  Projektansvarlig: Professor Jan-Wilhelm Kornfeld
Epidemiologiske data indikerer, at fedme og metabolsk dysfunktion hos fædre er med til at prædisponere afkom for metabolsk sygdom gennem epigenetiske effekter. Projektet vil kaste nyt lys over mekanismerne som ligger til grund for intergenerationel epigenetisk nedarvning af fedme, samt hvordan dette kan bidrage til de forøgede forekomster af livsstilssygdomme som fedme og type-2-diabetes.

 

Projekt: Bedre behandling af symptomer efter hjernerystelse
Ansøger: Hammel Neurocenter Doneret beløb: 6.600.000 kr. Projektansvarlig: Professor Jørgen Feldbæk Nielsen
Hvert år får flere end 25.000 danskere en hjernerystelse og mange oplever vedvarende symptomer som f.eks. hovedpine, kognitive udfordringer, træthed, depression og angst. Projektets formål er afprøve og undersøge effekten af et intensivt træningsprogram og give svar på om og hvordan, personer med symptomer efter hjernerystelse kan behandles i kommunalt regi.

 

Projekt: Hvordan SARS-CoV-2 udnytter cellens værtsfaktorer
Ansøger: KU – SUND Doneret beløb: 5.000.000 kr.  Projektansvarlig: Professor Jakob Nilsson
SARS-CoV-2 er den coronavirus der giver ophav til COVID-19-pandemien og udnytter værtsfaktorer for at overleve. Projektet vil finde og belyse funktionen af værtsfaktorer for SARS-CoV-2, og det vil klarlægge om værtsfaktorerne kan hæmmes, således at SARS-CoV-2 formering forhindres eller begrænses.

 

Projekt: Det danske COVID-19 genetiske konsortium – en tværfaglig national forskningsplatform
Ansøger: Rigshospitalet Doneret beløb: 5.400.000 kr. Projektansvarlig: Professor Sisse Rye Ostrowski og Professor Henrik Ullum
Projektet vil undersøge hvorfor især ældre, mænd og multisyge er i risiko, og hvorfor nogle ikke får symptomer, eller slet ikke smittes trods møde med virus. Genetiske forskelle kan være en forklaring. Projektet vil etablere en tværfaglig national platform for forskning i samspillet mellem genetik, andre risikofaktorer og sygdomsforløb ved COVID-19.

 

Projekt: Bedre kirurgisk og medicinsk behandling af knogleskader hos patienter med knoglemarvskræft
Ansøger: Odense Universitetshospital Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Professor Niels Abildgaard
Patienter med knoglemarvskræft lever heldigvis længere med sygdommen, men desværre får langt de fleste knogleskader og brud som de skal leve med følgerne af i mange år. Dette nationale projekt vil forbedre livskvaliteten gennem kirurgiske, medicinske og egenomsorgstiltag.

 

Projekt: Bedre håndtering af bivirkninger ved cancer immunterapi
Ansøger: Nationalt Center for Cancer Immunterapi Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Professor Inge Marie Svane
Cancer immunterapi har vundet indpas som en ny behandlingsform der kan føre til langtidsoverlevelse. Den mest udbredte form for immunterapi er Immune Checkpoint Inhibition (ICI) som inaktiverer specifikke bremseklodser i immunforsvaret ved hjælp af antistoffer. Inaktiveringen fører til alvorlige bivirkninger (Immuntox) i op til 50% af behandlede patienter. Projektets mål er at udvikle strategier til håndtering af Immuntox.

 

Projekt: INCEPT – et platformsforsøg til forbedring af mange flere behandlinger på danske intensivafdelinger
Ansøger: Rigshospitalet Doneret beløb: 7.300.000 kr. Projektansvarlig: Professor Anders Perner
Mange patienter dør på intensivafdelingen (ITA) og overlevende slås med lange hospitalsindlæggelser og nedsat livskvalitet. Sundhedsvæsenets mangler viden om ITA behandlingers effekt. Med INCEPT-programmet vil vi opbygge en platform til at teste mange flere behandlinger bedre, hurtigere og mere omkostningseffektivt på de fleste ITA´er i Danmark. 

 

Projekt: Sund Mund Hele livet. En model til sunde orale forhold hos sårbare ældre
Ansøger: Københavns Universitet, Odontologisk Institut Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig:
Lektor Esben Boeskov Øzhayat
 
Den dårlige orale sundhed blandt skrøbelige ældre har stor påvirkning på deres sundhed og liv. Ved at inddrage kommuner og borgere i udvikling af forebyggende indsatser, bygget på viden om årsager, kan der skabes forandring. Projektet skal udvikle en model, der kan forbedre den orale sundhed hos ældre og spredes nationalt. 

 

Projekt: Forkortet behandling af patienter med hjerteklapsbetændelse
Ansøger: Herlev Hospital Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Professor Kasper Karmark Iversen
For patienter med hjerteklapbetændelse anbefaler eksisterende guidelines en længere intravenøs antibiotikabehandling. Den lange behandling samt indlæggelse udgør en øget risiko for patienterne i form af bivirkninger til antibiotika, psykisk belastning og øget funktionstab. Projektet vil undersøge sikkerheden og effektiviteten af en afkortet behandling af hjerteklapbetændelse.

 

Projekt: Optimering af akut almen praksis for alle videokonsultationer og opgaveuddelegering i lægevagten
Ansøger:  Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Doneret beløb: 5.800.000 kr. Projektansvarlig: Seniorforsker Linda Huibers
Sundhedsvæsenet er udfordret af arbejdsmængden og mangel på kvalificeret arbejdskraft, særligt i tyndt befolkede områder. Projektet undersøger opgaveuddelegering og brug af videokonsultationer i lægevagten som redskaber til at sikre alle borger hurtig og effektiv adgang og behandling. Der er generelt et stort behov for at få mere viden om brug af videokonsultationer.  

 

Projekt: Nye blodbaserede metoder til tidlig kræftdiagnose og påvisning af tilbagefald
Ansøger: Aarhus Universitet Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Professor Lars Dyrskjøt Andersen
Diagnosticering af kræft og påvisning af tilbagefald ud fra analyser af kræftcelle-DNA i en blodprøve vil medføre tidligere diagnose og forbedret overlevelse. Projektet vil udvikle teknologier som muliggør blodprøvebaseret kræftdiagnostik. 

 

Projekt: Center for Kvinder i Sund Overgang (KISO) – fokus på en sund fysisk aktiv overgangsalder hos kvinder
Ansøger: KU Science NEX  Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Lektor Lasse Gliemann
Overgangsalderen og tiden herefter påvirker hjertets, hjernens og kredsløbets sundhed i en negativ retning. Dette projekt vil etablere viden om, hvordan overgangsalderen og årene herefter påvirker kvinders sundhedstilstand og kropsforståelse samt belyse hvordan en fysisk aktiv livsstil kan påvirke en mere positiv udvikling.

 

Projekt: DAN-COPD En multidisciplinær evaluering af udrulningen af telemedicin til patienter med KOL i DK
Ansøger: Aalborg Universitet Doneret beløb: 5.000.000 kr. Projektansvarlig: Professor Søren Paaske Johnsen
Telemedicin er ved at blive udrullet som et nationalt behandlingstilbud til patienter med en række kroniske sygdomme. Der er aktuelt kun begrænset viden, både i Danmark og internationalt, om, hvorledes en sådan udrulning bedst kan foregå. Projektet omfatter en multidisciplinær evaluering af udrulningen ud fra både et politisk/administrativt, sundhedsprofessionelt og patientmæssigt perspektiv.