Gå til hovedindhold

Donationer i 2020

Sygeforsikringen "danmark" har udvalgt 23 projekter, der får andel i de 100 mio. kr., som "danmark" har doneret i 2020.

Interessen var stor

"danmark" besluttede på generalforsamlingen i april 2020 at donere 100 mio. kr. af investeringsoverskuddet i 2019.

Interessen var meget stor for at få del i donationerne på de 100 mio. kr. til sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning. Ved deadline for ansøgning den 16. august 2020 havde "danmark" modtaget mere end 400 ansøgninger om et samlet beløb på over 2,7 mia. kr.

Kvaliteten af de mere end 400 ansøgninger var generelt meget høj. Derfor var det en svær opgave, da bestyrelsen - med professionel hjælp fra et forskerpanel - skulle finde frem til, hvordan donationerne skulle uddeles, og der er valgt 23 modtagere af donationerne.

De udvalgte projekter, som får andel i de 100 mio. kr. "danmark" har doneret i 2020 omfatter 16 forskningsprojekter og 7 forebyggelses- og oplysningsprojekter.

Her finder du en kort beskrivelse af de udvalgte projekter. Her kan du også se, hvor meget de enkelte projekter har fået doneret.

Forskerpanelet består af:

Anders Fink Jensen,  professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet
Annelli Sandbæk, professor, praktiserende læge, Steno Diabetes Center Aarhus
Kaare Christensen, professor, overlæge, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
Karen Dybkær Sørensen, professor, Aalborg Universitet
Kirsten Grønbæk, professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet (formand)
Niels Møller, professor, overlæge, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
Niels Obel, professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet
Sine Reker Hadrup, professor, Danmarks Tekniske Universitet

De 23 projekter er følgende:

Projekt: SMIL-mobilen

Ansøger: SMILfonden

Doneret beløb: 500.000 kr.

Projektansvarlig: Theresa Valbæk

SMILfondens målgruppe er de flere tusind alvorligt og kronisk syge børn og unge i Danmark og deres familier på tværs af diagnoser. SMIL-mobilen tilbyder familierådgivning til SMILfondens familier, som lever i konstant alarmberedskab. Familier med børn med handicap eller kronisk sygdom står ofte alene med deres udfordringer, hvilket kan være en væsentlig forværrende faktor for børn og forældres trivsel.

Projekt: Sund og naturlig kropsopfattelse og bedre selvværd hos unge

Ansøger: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade + Anti Doping Danmark

Doneret beløb: 3.000.000 kr.

Projektansvarlig: Malene Schrøder

En betydelig og stigende andel af danske unge kæmper med dårlig mental sundhed. Ifølge de unge selv handler problematikkerne ofte om præstationsangst, forestillingen om det perfekte liv, problemer med kropsopfattelsen og uopnåelige skønhedsidealer. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og Anti-Doping Danmark er gået sammen om at udvikle en helhedsorienteret, forebyggende indsats målrettet elever i 6. klasse.

Projekt: Lær om sorg. Øget viden om og sprog for sorg blandt elever og ansatte i grundskolen

Ansøger: Kræftens bekæmpelse

Doneret beløb: 1.400.000 kr.

Projektansvarlig: Sofie Wraa

Visionen for dette projekt er, at ingen børn skal stå alene med deres sorg. Projektet skal arbejde med og for elever i sorg og krise ved at give viden og konkrete redskaber til skoleansatte og ved at tilbyde undervisning og trivselsforløb for elever. Projektet baseres på erfaringer fra tidligere indsatser for elever på mellemtrinet i folkeskolen og bliver nu også tilbudt elever i ind- og udskolingen. 

Projekt: National rådgivningslinje for hjertebarnsfamilier og unge med hjertesygdom

Ansøger: Hjerteforeningen

Doneret beløb: 500.000 kr.

Projektansvarlig: Betina Egede Jensen

Mange hjertebarnsfamilier lever under stort pres, da de er påvirkede af de bekymringer og den angst, som følger med at have et barn med en medfødt hjertesygdom. I sygdomsforløbet opstår mange spørgsmål og derfor skal en telefonisk rådgivningslinje bemandet af eksperter på børnehjerteområdet tilbyde sundhedsfaglig rådgivning og oplysning. 

Projekt: En oplysningskampagne om virus, bakterier, antibiotika og vacciner

Ansøger: KU – SUND Mærsk Tårnet

Doneret beløb: 2.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Thomas Bjarnsholt

Det kan være svært at kende forskellen på bakterier og virus. Det samme gælder vacciner og antibiotika. Det skal sundhedsfaglige eksperter hjælpe danskere med at blive klogere på. Uvished skaber utryghed, og omvendt giver viden mere tryghed i beslutninger ved sygdom, epidemier og sundhedsfremme. 

Projekt: Hjernesund – en oplysningskampagne til fremme for en hjernesund livsstil og forebyggelse af demens

Ansøger: Alzheimerforeningen

Doneret beløb: 3.000.000 kr.

Projektansvarlig: Vita Stensgård

Den landsdækkende oplysningskampagne skal sætte fokus på hjernesundhed og oplyse danskerne om, at det er muligt selv at gøre noget for at holde sin hjerne sund og forebygge alvorlige demenssygdomme. Omfattende forskning viser, at op mode 35 % af demenstilfælde kan forebygges.

Projekt: Stop Medicinspild kampagne

Ansøger: Stop Medicinspild Alliancen

Doneret beløb: 2.000.000 kr.

Projektansvarlig: Anders Rune Bjerrum

Alliancen Stop Medicinspild vil med kampagnen etablere en national opmærksomhed på kun at anvende rette mængde medicin og undgå at medicin opbevares forkert eller ender i vores vandmiljø. Kampagnen vil opstarte en forebyggelsesindsats og sætte fokus på medicinspild i hjemmet og sundhedssektoren.

Projekt: Internetbaseret behandling af depression og angst hos iskæmisk hjertesygdom

Ansøger: Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Susanne Schmidt Petersen

eMindYourHeart er et behandlingstilbud, der er udviklet specifikt med og til patienter med hjertekarsygdom og angst og depression. Angst og depression rammer rigtigt mange patienter med hjertekarsygdom. Hjerterehabiliteringen i Danmark har ikke et lignende tilbud til patienter som screenes positivt for angst og depression.

Projekt: Diagnostik af åreforkalknings-sygdom i hjertet uden brug af ioniserende stråling og kontrast

Ansøger: Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Won Yong Kim

Den hyppigste årsag til hjertesygdom er åreforkalkning som heldigvis kan forebygges gennem livsstilsændringer og behandles effektivt hvis sygdommen opdages tidligt. Formålet med projektet er at undersøge om en ny og mere skånsom type hjerteskanning uden brug af røntgenstråling og kontrast kan afsløre åreforkalkning i hjertets kranspulsårer.

Projekt: Forbedring af videokonsultation i almen praksis

Ansøger: Forsknings-enheden for almen praksis

Doneret beløb: 6.900.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Jens Søndergaard

Videokonsultationer bliver efter alt at dømme et fast tilbud i det danske sundhedsvæsen. Der mangler dog evidens på området. Dette projekt vil gå i dybden med at undersøge kliniske, relationelle, etiske og organisatoriske implikationer, karakterisere brugere og udvikle et konkret værktøj til evaluering og forbedring af videokonsultationer i almen praksis og lægevagten.

Projekt: Intergenerational epigenetisk nedarvning af fedme

Ansøger: Syddansk Universitet

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Jan-Wilhelm Kornfeld

Epidemiologiske data indikerer, at fedme og metabolsk dysfunktion hos fædre er med til at prædisponere afkom for metabolsk sygdom gennem epigenetiske effekter. Projektet vil kaste nyt lys over mekanismerne som ligger til grund for intergenerationel epigenetisk nedarvning af fedme, samt hvordan dette kan bidrage til de forøgede forekomster af livsstilssygdomme som fedme og type-2-diabetes.

Projekt: Bedre behandling af symptomer efter hjernerystelse

Ansøger: Hammel Neurocenter

Doneret beløb: 6.600.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Jørgen Feldbæk Nielsen

Hvert år får flere end 25.000 danskere en hjernerystelse, og mange oplever vedvarende symptomer som f.eks. hovedpine, kognitive udfordringer, træthed, depression og angst. Projektets formål er at afprøve og undersøge effekten af et intensivt træningsprogram og give svar på om og hvordan, personer med symptomer efter hjernerystelse kan behandles i kommunalt regi.

Projekt: Hvordan SARS-CoV-2 udnytter cellens værtsfaktorer

Ansøger: KU – SUND

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Jakob Nilsson

SARS-CoV-2 er den coronavirus der giver ophav til COVID-19-pandemien og udnytter værtsfaktorer for at overleve. Projektet vil finde og belyse funktionen af værtsfaktorer for SARS-CoV-2, og det vil klarlægge, om værtsfaktorerne kan hæmmes, således at SARS-CoV-2 formering forhindres eller begrænses.

Projekt: Det danske COVID-19 genetiske konsortium – en tværfaglig national forskningsplatform

Ansøger: Rigshospitalet

Doneret beløb: 5.400.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Sisse Rye Ostrowski og Professor Henrik Ullum

Projektet vil undersøge hvorfor især ældre, mænd og multisyge er i risiko, og hvorfor nogle ikke får symptomer, eller slet ikke smittes trods møde med virus. Genetiske forskelle kan være en forklaring. Projektet vil etablere en tværfaglig national platform for forskning i samspillet mellem genetik, andre risikofaktorer og sygdomsforløb ved COVID-19.

Projekt: Bedre kirurgisk og medicinsk behandling af knogleskader hos patienter med knoglemarvskræft

Ansøger: Odense Universitetshospital

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Niels Abildgaard

Patienter med knoglemarvskræft lever heldigvis længere med sygdommen, men desværre får langt de fleste knogleskader og brud som de skal leve med følgerne af i mange år. Dette nationale projekt vil forbedre livskvaliteten gennem kirurgiske, medicinske og egenomsorgstiltag.

Projekt: Bedre håndtering af bivirkninger ved cancer immunterapi

Ansøger: Nationalt Center for Cancer Immunterapi

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Inge Marie Svane

Cancer immunterapi har vundet indpas som en ny behandlingsform der kan føre til langtidsoverlevelse. Den mest udbredte form for immunterapi er Immune Checkpoint Inhibition (ICI) som inaktiverer specifikke bremseklodser i immunforsvaret ved hjælp af antistoffer. Inaktiveringen fører til alvorlige bivirkninger (Immuntox) i op til 50% af behandlede patienter. Projektets mål er at udvikle strategier til håndtering af Immuntox.

Projekt: INCEPT – et platformsforsøg til forbedring af mange flere behandlinger på danske intensivafdelinger

Ansøger: Rigshospitalet

Doneret beløb: 7.300.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Anders Perner

Mange patienter dør på intensivafdelingen (ITA) og overlevende slås med lange hospitalsindlæggelser og nedsat livskvalitet. Sundhedsvæsenets mangler viden om ITA behandlingers effekt. Med INCEPT-programmet vil vi opbygge en platform til at teste mange flere behandlinger bedre, hurtigere og mere omkostningseffektivt på de fleste ITA´er i Danmark.

Projekt: Sund Mund Hele livet. En model til sunde orale forhold hos sårbare ældre

Ansøger: Københavns Universitet, Odontologisk Institut

Doneret beløb: 5.000.000 kr

Projektansvarlig: Lektor Esben Boeskov Øzhayat

Den dårlige orale sundhed blandt skrøbelige ældre har stor påvirkning på deres sundhed og liv. Ved at inddrage kommuner og borgere i udvikling af forebyggende indsatser, bygget på viden om årsager, kan der skabes forandring. Projektet skal udvikle en model, der kan forbedre den orale sundhed hos ældre og spredes nationalt.

Projekt: Forkortet behandling af patienter med hjerteklapsbetændelse

Ansøger: Herlev Hospital

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Kasper Karmark Iversen

For patienter med hjerteklapbetændelse anbefaler eksisterende guidelines en længere intravenøs antibiotikabehandling. Den lange behandling samt indlæggelse udgør en øget risiko for patienterne i form af bivirkninger til antibiotika, psykisk belastning og øget funktionstab. Projektet vil undersøge sikkerheden og effektiviteten af en afkortet behandling af hjerteklapbetændelse.

Projekt: Optimering af akut almen praksis for alle videokonsultationer og opgaveuddelegering i lægevagten

Ansøger: Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus

Doneret beløb: 5.800.000 kr.

Projektansvarlig: Seniorforsker Linda Huibers

Sundhedsvæsenet er udfordret af arbejdsmængden og mangel på kvalificeret arbejdskraft, særligt i tyndt befolkede områder. Projektet undersøger opgaveuddelegering og brug af videokonsultationer i lægevagten som redskaber til at sikre alle borger hurtig og effektiv adgang og behandling. Der er generelt et stort behov for at få mere viden om brug af videokonsultationer.

Projekt: Nye blodbaserede metoder til tidlig kræftdiagnose og påvisning af tilbagefald

Ansøger: Aarhus Universitet

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Lars Dyrskjøt Andersen

Diagnosticering af kræft og påvisning af tilbagefald ud fra analyser af kræftcelle-DNA i en blodprøve vil medføre tidligere diagnose og forbedret overlevelse. Projektet vil udvikle teknologier som muliggør blodprøvebaseret kræftdiagnostik.

Projekt: Center for Kvinder i Sund Overgang (KISO) – fokus på en sund fysisk aktiv overgangsalder hos kvinder

Ansøger: KU Science NEX

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Lektor Lasse Gliemann

Overgangsalderen og tiden herefter påvirker hjertets, hjernens og kredsløbets sundhed i en negativ retning. Dette projekt vil etablere viden om, hvordan overgangsalderen og årene herefter påvirker kvinders sundhedstilstand og kropsforståelse samt belyse hvordan en fysisk aktiv livsstil kan påvirke en mere positiv udvikling.

Projekt: DAN-COPD En multidisciplinær evaluering af udrulningen af telemedicin til patienter med KOL i DK

Ansøger: Aalborg Universitet

Doneret beløb: 5.000.000 kr.

Projektansvarlig: Professor Søren Paaske Johnsen

Telemedicin er ved at blive udrullet som et nationalt behandlingstilbud til patienter med en række kroniske sygdomme. Der er aktuelt kun begrænset viden, både i Danmark og internationalt, om, hvorledes en sådan udrulning bedst kan foregå. Projektet omfatter en multidisciplinær evaluering af udrulningen ud fra både et politisk/administrativt, sundhedsprofessionelt og patientmæssigt perspektiv.

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.

"danmark" bruger cookies til at samle statistik
For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Hvis du ikke vil acceptere det, så tryk 'Nej tak'. Hvis du derimod accepterer det, så tryk 'Jeg accepterer'. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.
Læs mere om cookies