Gå til hovedindhold

Donationer i 2021

Sygeforsikringen "danmark" har udvalgt 30 projekter, der får andel i donationspuljen på de 150 mio. kr. i 2021.

30 nye donationer

Sygeforsikringen "danmark" besluttede at donere 150 mio. kr. til sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse ved generalforsamlingen i 2021.

Da fristen for ansøgninger var udløbet, havde vi fået næsten 350 ansøgninger om donationer til sundhedsfaglige projekter. Samlet set blev der søgt om knap 1,9 mia. kr. fra en bred vifte af højt kvalificerede ansøgere.

"danmark"s bestyrelse har udvalgt 30 projekter til at modtage donationer af varierende størrelse. Projekterne omfatter både sundhedsfaglige forskningsprojekter og forebyggelses- og oplysningsprojekter.

"danmark" ønsker at bidrage til såvel den nuværende som fremtidige sundhedstilstand i Danmark. Udover at give tilskud til de mange medlemmer i foreningen, ønsker vi således også at bidrage til udviklingen af et sundere Danmark i fremtiden, hvilket er baggrunden for, at vi giver donationer til sundhedsfremmende og forebyggende projekter, der kommer danskere til gavn bredt set.  

Til at hjælpe bestyrelsen med at vurdere forskningsansøgningerne er der nedsat et forskerpanel.

Forskerpanelet består af:

Annelli Sandbæk, professor, praktiserende læge, Steno Diabetes Center Aarhus
Kaare Christensen, professor, overlæge, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
Karen Dybkær Sørensen, professor, Aalborg Universitet
Kirsten Grønbæk, professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet (formand)
Niels Møller, professor, overlæge, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
Niels Obel, professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet
Sine Reker Hadrup, professor, Danmarks Tekniske Universitet
Vibe Gedsø Frøkjær, professor, Københavns Universitet

Her finder du en kort beskrivelse af de udvalgte projekter. Her kan du også se, hvor meget de enkelte projekter har fået doneret.

Projekt: Ophold på Julemærkehjem – udvidet opfølgning og forældresamarbejde

Ansøger:

Julemærkefonden

Doneret beløb:

3.627.400

Projektansvarlig:

Søren Ravn Jensen

Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de 5 Julemærkehjem. Et ophold varer 10 uger, men hele forløbet omkring opholdet varer 6 måneder fra forbesøg til opfølgningsdag. I projektet ønsker Julemærkefonden at inddrage forældrene yderligere i barnets ophold på et Julemærkehjem og arbejde mere med forældremestring, således at forældrene bliver endnu bedre til at støtte op om barnet og sikre en forsat god udvikling.

Projekt: SMILET – bemandet kreativt værksted for børn på Aarhus Universitetshospital

Ansøger:

SMILFONDEN

Doneret beløb:

1.500.000

Projektansvarlig:

Lotte Herlin

SMILfonden ønsker blandt andet at støtte alvorligt syge børn og deres familier på hospitalerne. Disse børn tilbringer ofte utallige dage og nætter på hospitalet, fyldt med angst for operationer og stor ensomhed. På baggrund af gode erfaringer fra SMILET på Rigshospitalet vil SMILfonden i samarbejde med Aarhus Universitetshospital etablere et bemandet kreativt værksted, hvor børnene kan få en pause fra sygdom og møde nye venner.

Projekt: Sunde unge på erhvervsuddannelse

Ansøger:

CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Doneret beløb:

1.875.500

Projektansvarlig:

Jes Christiansen

Erhvervsskoleelever i Region Sjælland har flere sundhedsmæssige problemer end gymnasieelever. Derfor vil CELF og 3 andre erhvervsskoler sammen med forskere fra Professionshøjskolen Absalon arbejde med erhvervsskoleelevernes sundhed og sundhedsopfattelse, så de kan komme ind i voksenlivet med handlekompetencer og få en bedre sundhed. Projektet vil arbejde med kost, motion og trivsel. Målet er at give eleverne handlekompetence til at øge egen sundhed samt at skabe en positiv sundhedskultur på erhvervsskolerne.

Projekt: Mit liv – mestring, motivation og smertehåndtering

Ansøger:

Syddansk Sundhedsinnovation på vegne af Det Digitale Sundhedscenter

Doneret beløb:

2.500.000

Projektansvarlig:

Anna-Britt Krog

Mennesker med kroniske smerter har behov for støtte til at mestre livet med smerter. Mange smerteramte mangler viden og redskaber til at opnå en større livskvalitet, og der er i dag få tilbud og lang ventetid til de eksisterende tilbud. Projektet vil udvikle og afprøve et digitalt koncept, som støtter rehabiliteringen via interaktiv videnformidling, redskaber og øvelser. Målet er at øge livskvaliteten for de smerteramte og forebygge forværring samt følgesygdomme som funktionsnedsættelse, angst og depression.

Projekt: FC Demens

Ansøger:

Dansk Boldspil Union

Doneret beløb:

1.653.200

Projektansvarlig:

Jacob Ebsen Madsen

FC Demens er en tertiær forebyggelsesindsats for personer med demens. Projektet skal afbøde og lindre negative effekter af sygdomsudviklingen. Det sker gennem udvikling og implementering af et skræddersyet motionsfodboldtilbud, som kan motivere de demensramte til at blive aktive og en del af et fællesskab. Samtidigt klæder projektet fodboldklubber på til at drive aktiviteter for denne målgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Alzheimerforeningen.

Projekt: Folkeoplysning om type 2-diabetes samt opsporing og forebyggelse i risikogrupper

Ansøger:

Diabetesforeningen

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Sebastian Erbo Hoffmann

Igennem en landsdækkende oplysningskampagne ønsker Diabetesforeningen at oplyse befolkningen om risikoen for at have/udvikle type 2-diabetes, så flere i højrisiko bliver opsporede og kommer i rettidig behandling eller iværksætter livsstilsændringer, der forebygger udvikling af type 2-diabetes og følgesygdomme. Ved tidlig opsporing kan man øge livskvaliteten og levealderen blandt mennesker med diabetes.

Projekt: Hiv-host-hvæs – træk vejret uden besværet

Ansøger:

Lungeforeningen

Doneret beløb:

1.030.000

Projektansvarlig:

Louise Malling

Projektet indeholder en informationskampagne om den alvorlige lungesygdom KOL, og hvordan du kan leve et godt liv med KOL, hvis du opdager sygdommen i tide. Kampagnen Hiv-host-hvæs har til formål at: udbrede kendskabet i den danske befolkning til de 3 tegn på KOL, få flere danskere til at få målt deres lungefunktion ved en lungefunktionsmåling og give danskere med KOL et liv med bedre vejrtrækning og mindre besvær ved tidlig opsporing.

Projekt: Forskning - Ernæringens rolle i lungetumorgenese og progression

Ansøger:

Syddansk Universitet

Doneret beløb:

5.391.700

Projektansvarlig:

Assoc. Professor Paolo Ceppi

Ernæring spiller en afgørende rolle for vores metabolisme og sundhed. Projektet ønsker at forstå den nøjagtige betydning af ernæringens rolle i kræft, som er et nyt og endnu uudforsket område. De data, der genereres af dette projekt, øger ikke kun vores viden om mekanismen bag, hvordan ernæring regulerer lungetumorgenese, inspirerer fremtidig epidemiologisk, biokemisk og farmakologisk forskning, men kan også have vigtige translationelle betydninger inden for forebyggelsesmedicin og stofskifte.

Projekt: Forskning – Diætændring med protein til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

Ansøger:

Steno Diabetes Center Aarhus

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Professor Jens Meldgaard Bruun

Overvægt og mistrivsel hænger uløseligt sammen - også blandt børn og unge.

Projektet undersøger effekten af protein på børns sundhed og trivsel og forventer at kunne bidrage med ny viden og evidens, som vil kunne optimere og validere Julemærkehjemmets indsats samt få betydning for udformning af fremtidige nationale og internationale kliniske retningslinjer inden for området overvægt og svær overvægt hos børn og unge.

Projekt: Forskning – Bedre træning til knæartrose – få hjertet med

Ansøger:

Frederiksberg Hospital

Doneret beløb:

5.620.000

Projektansvarlig:

Professor Marius Henriksen

Hvert år får flere end 10.000 danskere stillet diagnosen knæartrose og er generet af smerter og problemer med at bevæge sig. Disse patienter har forhøjet risiko for at udvikle og dø af hjertekarsygdomme – primært pga. nedsat fysisk aktivitetsniveau. Projektets formål er at udvikle og afprøve effekten af et nyt træningsprogram målrettet hjerte-kar-funktionen og give svar på, hvordan patienterne bedst får behandlet deres knæsmerter og forhøjede risiko for hjertekarsygdom på samme tid.

Projekt: Forskning – DANAVR, forbedring af prognosen for hjerteklappatienter

Ansøger:

Region Syddanmark

Doneret beløb:

6.796.000

Projektansvarlig:

Assoc. Professor Jordi Dahl

Hjerteklapsygdommen aortastenose er hyppigt forekommende i den danske befolkning. En forekomst der forventes mangedoblet over de næste årtier, på grund af en aldrende befolkning samt mangel på forebyggende foranstaltninger. Aortastenosepatienter har en øget sygelighed og dødelighed sammenlignet med baggrundsbefolkningen. En mulig årsag er, at vi tilbyder hjerteklapoperationer for sent. Projektet håber at kunne besvare spørgsmålet, om man skal fremrykke tidspunktet for operation for derved at mindske mulige skader i hjertemusklen.

Projekt: Forskning – Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt patienter med inflammatorisk tarmsygdom

Ansøger:

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Doneret beløb:

5.640.600

Projektansvarlig:

Professor Mette Aadahl

Omkring 53.000 voksne danskere lever med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD). Ny forskning peger på, at fysisk aktivitet og træning som supplement til en medicinsk behandling kan have en positiv effekt på symptomer og følgevirkninger. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en supplerende sundhedsfremmende indsats med individuelt tilpasset fysisk aktivitet til patienter med IBD. Projektet forventes at give vigtig og efterspurgt viden om betydningen af fysisk aktivitet samt udvikle en valideret fysisk aktivitetsindsats.

Projekt: Forskning - Målrettet behandling af væskeophobning hos patienter på intensivafdelingen

Ansøger:

Nordsjællands Hospital – Hillerød

Doneret beløb:

5.156.900

Projektansvarlig:

Assoc. Professor Morten Heiberg Bestle

Kritisk syge patienter, der er indlagt på en intensiv afdeling, ophober ofte væske i kroppen pga. deres alvorlige sygdomstilstand samt den nødvendige væsketerapi og behandling. Væskeophobning kan svække funktionen af organerne og medføre en øget risiko for død. Projektet forventes at give evidensbaseret viden om fordele og ulemper ved målrettet behandling af væskeophobning med vanddrivende medicin samt viden om patienternes reaktion, hvis tilstanden ikke behandles.

Projekt: Forskning - Antibiotikaprofylakse ved hæmodialyse

Ansøger:

Sjællands Universitetshospital - Roskilde

Doneret beløb:

5.596.700

Projektansvarlig:

Professor Niels Eske Bruun

Efter kardiovaskulære sygdomme er infektioner den hyppigste dødsårsag blandt dialysepatienter. Gentagne infektioner er et meget alvorligt problem hos disse patienter, som i forvejen er meget belastet. Formålet med projektet er at undersøge, om forebyggende behandling med antibiotika i tabletform kan nedsætte episoder med bakterier i blodet og/eller indlæggelse for anden alvorlig infektion hos patienter, som startes op i kronisk hæmodialyse via et kateter, der ligger i en central blodåre.

Projekt: Forskning – Stress og mentalt helbred blandt unge

Ansøger:

Regionshospitalet Herning

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Assoc. Professor Karin Biering

Stress og mentale helbredsproblemer er et stigende problem i Danmark – særligt blandt unge – og betragtes i dag som folkesygdomme. Projektet bygger på to eksisterende langtidsundersøgelser af danske unge og vil belyse sammenhænge og risikofaktorer gennem ungdommen og ind i det tidlige voksenliv. Målet er at forbedre og målrette forebyggelsesindsatsen ved at identificere de mest sårbare unge.

Projekt: Forskning – Kort- og langsigtede bivirkninger ved hormonel prævention for den enkelte kvinde

Ansøger:

Center for Kræftforskning

Doneret beløb:

6.558.700

Projektansvarlig:

Seniorforsker og gruppeleder Lina Steinrud Mørch

Mere end 380.000 danske kvinder bruger hormonel prævention. Desværre oplever en del kvinder bivirkninger, der dækker alt fra brystkræft til migræne, depression og blodpropper. Der er stadig tvivl om, hvorvidt kendte bivirkninger er sande effekter af hormonel prævention, og om mindre kendte bivirkninger eksisterer. Ved hjælp af bedre data og nye forskningsmetoder vil vi forsøge at besvare disse spørgsmål. Forskningsprojektet skal skabe vished om bivirkninger ved prævention, men også give kvinder mulighed for selv at kunne vurdere deres risiko ved hjælp at et nyt webbaseret værktøj.

Projekt: Forskning – HELP, mentalt helbred hos gravide og nye mødre med ADHD

Ansøger:

Syddansk Universitet

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Professor Trine Munk-Olsen

Omkring 5 % af kvinder i den reproduktive alder har ADHD, men på trods af dette er der utilstrækkelig viden om både graviditets- og efterfødselsforløbet hos kvinder med ADHD og risikoprofilen ved ADHD-farmakoterapi. Projektet HELP vil undersøge risikoen for fødselsdepression hos mødre med ADHD, konsekvenser ved brug af medicin under graviditeten og i samarbejde med ADHD-Foreningen udvikle og afprøve et rådgivningstilbud til gravide og nye mødre med ADHD. Projektets samarbejdspartnere er Aarhus Universitet, ADHD-Foreningen og Mødrehjælpen.

Projekt: Forskning – PROBE studiet, oral sundhed og graviditet

Ansøger:

Steno Diabetes Center Sjælland, Holbæk

Doneret beløb:

5.397.200

Projektansvarlig:

Direktør Lise Tarnow

Under graviditet øger graviditetshormonerne risikoen for at udvikle parodontitis (tandkødsbetændelse). PROBE er et kontrolleret interventionsstudie, der behandler parodontitis hos gravide mhp. at reducere den medfølgende systemiske inflammation og risikoen for præterm fødsel. Projektet håber at kunne vise, at behandling af parodontitis under graviditeten kan bidrage til, at færre børn fødes for tidligt.

Projekt: Forskning – Forebyggelse af blodprop i hjertet og tidlig død hos voksne danskere

Ansøger:

Rigshospitalet

Doneret beløb:

6.000.000

Projektansvarlig:

Assoc. Professor Klaus F. Kofoed

I Danmark dør mere end 12.000 personer årligt af hjerte-kar-sygdom, især kransåreforkalkning i hjertet. Formålet med DANE-HEART-undersøgelsen er at afklare, om tidlig forebyggende behandling baseret på vurdering af hjertets kransårer med Hjerte-CT beskytter mod udvikling af blodprop i hjertet og tidlig død. Projektet har til hensigt at forbedre den forebyggende behandling af hjertesygdom med henblik på at opnå forlænget levetid og forbedret livskvalitet.

Projekt: Forskning – hormonforstyrrende stoffer og børns hjerneudvikling

Ansøger:

Syddansk Universitet

Doneret beløb:

5.536.500

Projektansvarlig:

Professor Tina Kold Jensen

Hormonforstyrrende stoffer er fællesbetegnelsen for en række forskellige kemikalier, som har det til fælles, at de kan forstyrre den normale hormonbalance. De findes i mange dagligdags forbrugerprodukter. Projektet vil undersøge sammenhængen mellem udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen og 7-års alderen og barnets kognitive udvikling samt social og rummelig intelligens målt med kønsspecifikke tests.

Projekt: Forskning – PERISAFE, bivirkninger ved ibuprofen hos patienter som undergår ortopædkirurgi

Ansøger:

Sjællands Universitetshospital, Køge

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Professor Ole Mathiesen

Effektiv smertelindring er essentielt for kirurgiske patienter. Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) er væsentlige for den postoperative smertebehandling, men har mulige alvorlige effekter. De skadelige effekter ved kortvarig postoperativ behandling med NSAID er utilstrækkeligt undersøgt. Projektet vil undersøge gavnlige og skadelige effekter af ibuprofenbehandling efter større ortopædkirurgi. Det forventes, at undersøgelsen vil give vigtige svar om smertebehandling efter ortopædkirurgi.

Projekt: Forskning – Forebyggelse af demens

Ansøger:

Rigshospitalet

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Professor Ruth Frikke-Schmidt

På verdensplan lever 50 mio. mennesker med demens. Et antal der forventes at være tredoblet i 2050. Ingen medicin til forebyggelse eller behandling af demens er aktuelt tilgængelig. Potentialet for forebyggelse er imidlertid stort, og 40 procent of demens anses nu for at være forebyggelig. Formålet med dette projekt er at udvikle og implementere risikoprædiktion for demens blandt midaldrende i befolkningen som et redskab til effektiv målrettet forebyggelse.

Projekt: Forskning – bedre behandling af brystkræft

Ansøger:

Rigshospitalet

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Professor Andreas Kjær

Projektet ønsker at forbedre mulighederne og træfsikkerheden ved behandling med stoffer rettet mod HER2, en markør for aggressiv brystkræft. Metoden, der vil blive afprøvet klinisk, ventes at medføre mere præcis diagnostik, da alt kræftvæv undersøges. Vi forventer, at teknikken kan erstatte den eksisterende metode med bestemmelse af HER2 i biopsier og vil medføre, at flere brystkræftpatienter kan tilbydes optimal behandling med forbedret overlevelse og øget livskvalitet.

Projekt: Forskning – Sundt og usundt fedtvæv i human overvægt

Ansøger:

Syddansk Universitet

Doneret beløb:

5.573.400

Projektansvarlig:

Professor Susanne Mandrup

Personer, der primært opbygger fedtvæv på hofterne (pæreform), har mindre risiko for at udvikle diabetes og hjerte-kar-sygdomme som følge af fedme sammenlignet med personer, der lagrer fedt på maven (æbleform). Projektet forventes at give helt ny viden om fedtvævets funktion og at afsløre signaler, der sikrer sundt fedtvæv i fedme, og dermed har terapeutisk potentiale i forebyggelsen af fedme-komplikationer.

Projekt: Forskning – forbedring af effektiviteten af antibiotika på biofilminfektioner

Ansøger:

Københavns Universitet

Doneret beløb:

6.620.200

Projektansvarlig:

Professor Michael Givskov

Ifølge WHO er antibiotika-resistente infektioner et verdensomspændende truende problem. Bakterier opnår resistens mod antibiotika ved at etablere sig som biofilm. Der er udviklet et enkelt stof, der kan kontrollere bakteriers adfærd. Dvs. skifte mellem den frit levende planktoniske livsform og den multiresistente biofilm. Projektet forventer at kunne forbedre effektiviteten af det nuværende sortiment af antibiotika på biofilminfektioner ved hjælp af kombinationsintervention.

Projekt: Forskning – stærk til operation og stærk for livet (STRONG)

Ansøger:

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Professor Hanne Tønnesen

Både enkelte og flere samtidige KRAM-faktorer øger komplikationerne ved operation. Desværre halter viden om kombineret forebyggelse inden operationen bagefter. Projektet undersøger effekten af samlet skræddersyet forebyggelse (STRONG) ved rygning, risikabelt alkoholindtag, underernæring, svær overvægt og/eller lav fysisk aktivitet for to forskellige operationsforløb: cancer i urinvejene og brok.

Projekt: Forskning – udvikling af nye diagnostiske redskaber og terapiformer for Alzheimers sygdom

Ansøger:

Aalborg Universitet

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Assoc. Professor Ove Wiborg

Alzheimers sygdom er en særdeles belastende sygdom for såvel den sygdomsramte som de pårørende. Dertil kommer, at behandlingsmulighederne er stærkt utilstrækkelige. Formålet med nærværende tværvidenskabelige samarbejdsprojekt er at finde frem til nye behandlingsstrategier og bedre diagnostik af sygdommen ved udvikling af differentialdiagnostiske metoder. Projektet vil søge at udvikle nye metoder til dæmpning af inflammationsprocesserne og til genetablering af tabte kognitive evner.

Projekt: Forskning – Bedre overlevelse for Pancreas cancerpatienter

Ansøger:

Herlev Hospital

Doneret beløb:

6.449.000

Projektansvarlig:

Professor Julia Sidenius Johansen

Bygspytkirtelkræft - pancreas cancer (PC) - er en meget dødelige cancertype og mange patienter får tilbagefald efter operation. Projektet ønsker at forbedre overlevelse for patienter opereret for PC ved at undersøge om måling af tumor DNA (ctDNA) og cirkulært DNA (eccDNA) i plasma før og efter operation kan forudsige tilbagefald og overlevelse, og om overlevelse bliver længere, hvis patienten efter operation følges med hyppige plasma ctDNA i kombination med CT-skanninger.

Projekt: Forskning – brunt fedt som beskyttende faktor mod fedme hos brystkræftpatienter

Ansøger:

Rigshospitalet

Doneret beløb:

5.000.000

Projektansvarlig:

Gruppeleder og seniorforsker Søren Nielsen

Brystcancerpatienter behandlet med HER2 inhibitorer har øget BMI og fedtophobning. Data tyder på, at denne behandling mindsker mængden af brunt fedt hos denne gruppe af patienter. Fuldførelse af dette projekt vil give ny indsigt i udviklingen af brunt fedt i mennesker. Det vil være brugbar viden generelt, da brunt fedt hos mennesker er omvendt korreleret med BMI og glukosetolerance, og dermed en mulig underliggende faktor i den metaboliske sundhedsstatus. Identificering af nye cellulære mekanismer, der kan øge mængden af det brune fedt, kan således give nye måder til at modvirke fedme og diabetes.

Projekt: Forskning – præcisionsmedicin, ny funktionel metode afdækker kræftrelevante mutationer

Ansøger:

Københavns Universitet

Doneret beløb:

6.916.500

Projektansvarlig:

Assoc. Professor og gruppeleder Claus Storgaard Sørensen

Vi kender desværre ikke betydningen af de fleste mutationer i kræft, herunder i bryst- og æggestokkræft. De eksisterende analysemetoder fungerer ikke tilfredsstillende, så der er et meget stort behov for helt nye tilgange. Der er udviklet en ny metode, hvorved man kan genskabe kræftmutationer i celler og præcist analysere deres betydning. Projektet kan afdække mutationers betydning i bryst- og æggestokkræft, og metoden vil også kunne anvendes på mutationer i andre kræftformer. Det vil være en stor landvinding, som vil forbedre målrettet kræftbehandling.

"danmark" bruger cookies til at samle statistik
For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Hvis du ikke vil acceptere det, så tryk 'Nej tak'. Hvis du derimod accepterer det, så tryk 'Jeg accepterer'. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.
Læs mere om cookies