Gå til hovedindhold
kontakt
70 10 90 70
Telefoniske åbningstider
Man - Ons: kl. 8.30 - 15.30
Tors: kl. 8.30 - 17.00
Fre: kl. 8.30 - 14.00

Sygeforsikringen "danmark" donation

Sygeforsikringen "danmark" donerer 150 mio. kr. af investeringsoverskuddet til projekter, der omhandler sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse.

Sygeforsikringen "danmark" ønsker at give tilbage til Danmark og på den måde bidrage til det samfund, vi som forening er en del af.

Baseret på et investeringsoverskud giver foreningen mulighed for at støtte gode projekter inden for sundhed til gavn for det danske samfund.

I 2021 er den samlede donationsramme 150 mio. kr. til projekter, der omhandler sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse.

Herunder finder I mere information om processen og forventninger til ansøgningen.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning.

Spørgsmål og svar

 • "danmark" behandler ansøgninger en gang årligt. I 2021 er ansøgningsfristen for alle ansøgninger torsdag d. 1. juli 2021 kl. 12.00.

 • Alle danskbaserede cvr-registrerede institutioner, organisationer, foreninger og faglige miljøer, der har behov for midler til at virkeliggøre værdiskabende projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, er meget velkomne til at søge.

  For forskningsprojekter gælder at den hovedansvarshavende person for projektet skal være på lektor-niveau eller tilsvarende.

  Projektansvarlige for et aktivt projekt, der har fået støtte fra "danmark", kan ikke søge om yderligere donation før det år, hvor projektet afsluttes.

  Der kan ikke søges af privatpersoner.

 • "danmark" støtter projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, der potentielt kan komme det danske samfund til gavn.

  Der er tre ansøgningskategorier: Sundhedsfaglig forskning, som inkluderer alle forskningsprojekter samt sundhedsfaglig forebyggelse og sundhedsfaglig oplysning, som begge omfatter alle ikke-forskningsprojekter.

  Sundhedsfaglige forskningsprojekter skal søge om minimum 5 mio. kr.

  Sundhedsfaglige forebyggelses- og oplysningsprojekter skal søge om minimum 500.000 kr.

  Det er muligt at søge donation til en del af projektet, hvis der allerede er doneret fra andre til dele af projektet. I skal i så fald i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet I søger donation til, samt hvem de øvrige økonomiske støttepartnere er.

  "danmark" stiller dog som udgangspunkt ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af jer selv eller andre.

 • "danmark" støtter ikke:

  • formål, der ligger uden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse

  • formål med kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer

  • privatpersoner, herunder rejse- og studielegater

  • formål med tilbagevirkende kraft. Det vil sige "danmark" støtter ikke afsluttede, men gerne igangværende og kommende aktiviteter

  • politiske formål og religiøst funderede aktiviteter

  • formål, hvor omdrejningspunktet er sociale forhold

  • formål, hvor omdrejningspunktet er interne organisatoriske forhold eller indsatser relateret til arbejdsmiljø

  • almindelige driftsmidler, der gør organisationen afhængig af permanent støtte fra ”danmark" efter projektets afslutning

  • bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Sygeforsikringen "danmark"

  • bestyrelsesmedlemmers og ansattes ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet eller den ansatte kan drage fordel af en bevilling

  • medlemmer af Sygeforsikringen "danmark"s repræsentantskab kan ikke modtage donationer til egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere. Medlemmer af repræsentantskabet kan, som ansatte i en virksomhed, dog godt modtage donationer på virksomhedens vegne

  • medlemmer af forskningspanelet kan ikke søge, men panelmedlemmers samarbejdspartnere er velkommen til at søge. I så fald vil ansøgningen blive behandlet inden for rammerne af de gældende habilitetsregler.

 • I skal indsende jeres ansøgning fra "danmark"s ansøgningsportal. Linket til portalen findes her.

  Ansøgningen oprettes via det digitale ansøgningsskema på ansøgningsportalen. Der er en række oplysninger, som skal gives, så det anbefales at gå ind på ansøgningsportalen i god tid før ansøgningsfristen. Det kan give jer et samlet overblik over, hvilke oplysninger I skal forberede. I kan ligeledes finde mere information herunder.

  Når I har oprettet en profil, får I adgang til ”Min side”. Herfra skal I vælge, hvilken af de tre donationskategorier, I vil søge inden for. Når I klikker på den valgte kategori, bliver I sendt direkte videre til ansøgningsskemaet.

  De felter, der er markeret med *, skal udfyldes.

  Det er muligt at bladre i ansøgningsskemaet, og I behøver ikke udfylde hele ansøgningen på en gang. Undervejs kan I gemme en kladde af ansøgningen på ansøgerprofilen. I finder den gemte kladde på ”Min Side” under fanen ”Kladder”.

  Når ansøgningsskemaet er udfyldt, og bilagene er færdigbearbejdede, skal det hele indsendes elektronisk via ”send”-knappen på sidste side af ansøgningsskemaet.

  Når ansøgningen er sendt, modtager I en kvitteringsmail samt jeres ansøgning som et pdf-dokument. På ”Min Side” i ansøgningsportalen finder I en oversigt over hvilke dokumenter I har indsendt og muligheden for at sende og modtage e-mails i relation til ansøgningen.

  I forbindelse med indsendelse af ansøgningen vil I blive bedt om at give samtykke til, at de oplysninger, I indsender, må behandles af "danmark". Alle ansøgninger behandles konfidentielt og i overensstemmelse med gældende GDPR-regler.

 • Sammen med ansøgningsskemaet skal I indsende et cv på de ansvarlige og centrale personer i projektet, en projektbeskrivelse, en tidsplan samt et projektbudget. Forskningsprojekter skal ligeledes uploade en populærvidenskabelig beskrivelse.

  Ansøgningen inklusive bilag skal være på dansk. Dog kan forskningsansøgninger være på engelsk – på nær feltet ”kort beskrivelse” samt dokumentet populærvidenskabelig beskrivelse, som altid skal være på dansk. Dokumenterne skal uploades i pdf-format.

  Populærvidenskabelig beskrivelse (kun forskningsansøgninger)

  Den populærvidenskabelige beskrivelse skal være på dansk og må maksimum fylde 1 A4-side i denne skabelon.

  CV

  Cv´er for alle centrale projektmedlemmer skal uploades som ét samlet PDF-dokument. Hvert cv må maksimalt fylde 2 sider samt en publikationsliste i forlængelse heraf.

  For forskningsansøgninger gælder at publikationslisten skal angive det totale antal publikationer, H-index, og nævne max. 20 udvalgte artikler. For den projektansvarlige skal de udvalgte artikler angives med journal impact factor eks: (122) Hansen JW, Pedersen DA, Larsen LA, Husby S, Hjelmborg J, Favero F, Weischenfeldt J, Christensen K, Grønbæk K. Clonal hematopoiesis in elderly twins: concordance, discordance and survival. Blood. 2020 Jan 23;135(4):261-268. doi: 10.1182/blood.2019001793. PMID: 31697811.Impact Factor 17.5).

  Cv skal være på dansk eller engelsk

  Projektbeskrivelsen

  Projektbeskrivelsen må maksimum fylde 5 A4-sider (7 sider for forskningsprojekter) inklusive tabeller, fodnoter og figurer, men eksklusiv litteraturliste.

  Projektbeskrivelsen skal som minimum indeholde kort, præcis og fyldestgørende information om:

  • hvad handler projektet om?

  • hvad er formålet med projektet?

  • hvad er projektets hovedaktiviteter?

  • hvad er projektets målgruppe?

  • hvad er de vigtigste problemstillinger i projektet?

  • hvordan ser projektets organisering ud, herunder hvem er de ansvarlig(e) personer, og hvilke eventuelle samarbejdspartnere indgår – offentlige/private?

  • hvordan kan resultaterne af projektet fastholdes og videreføres, når donationen er brugt?

  Projektbeskrivelsen for forskningsansøgninger kan være på engelsk.

  Tidsplan

  Tidsplanen for projektet skal give et overblik over, hvilke aktiviteter som indgår i projektet, og hvornår de finder sted.

  Projektet skal påbegyndes senest i løbet af 2022.

  Budget

  Ansøgningen skal indsendes med et budget for projektet, hvori det tydeligt fremgår, hvordan det ansøgte beløb bliver anvendt. Budgettet skal afspejle projektets forventede omkostninger for tidsplanens aktiviteter. Det skal være tydeligt, hvordan budgettet fordeler sig for hver fa-se/aktivitet.

  Budgettet for hele projektet skal angives i ansøgningen, og der skal indsendes ét samlet bud-get for hele projektperioden.

  "danmark" dækker udgifter til:

  • direkte løn til personer, der aktivt bidrager til projektet.

  • It-udstyr op til 30.000 kr. totalt i perioden.

  • kongresdeltagelse op til 10.000 kr. pr. år.

  • Tuition fee op til 150.000 kr.

  • Op til 5 % overhead af de samlede ansøgte beløb. Der skal i så fald redegøres for, hvordan overheadomkostningerne kan henføres til projektet.

  "danmark" dækker ikke udgifter til:

  • ophold i udlandet.

  • rejser.

  • restaurantbesøg, repræsentationsmiddage eller – arrangementer.

  • gylden open access.

 • I vil modtage en bekræftelse på jeres ansøgning kort tid efter, I har indsendt den.

  I nogle tilfælde vil I blive bedt om at indsende supplerende informationer til vurdering af ansøgningen.

  Der er ca. fem måneders behandlingstid, og I vil modtage endeligt svar på jeres ansøgning via ansøgningsportalen i løbet af december, uanset om I modtager en donation eller ikke.

 • Ansøgningerne vil blive vurderet på sammensætningen af projektets kvalitet og projektgruppens kvalifikationer, herunder:

  • ansøgningens opfyldelse af formål: sundhedsfaglig forskning, sundhedsfaglig oplysning eller sundhedsfaglig forebyggelse

  • ansøgningens opfyldelse af "danmark"s generelle retningslinjer og krav

  • ansøgningens kvalitet, herunder for forskningsprojekter at de lever op til almindelig videnskabelig standard, forskningshøjde og excellence

  • ansøger og projektansvarliges kvalifikationer for at gennemføre projektet, supplerende det organisatoriske set up, samarbejdsrelationer samt øvrige projektdeltageres kvalifikationer

  • projektets formål har bred samfundsmæssig interesse og dermed gavn

  • at formålet enkelt kan kommunikeres og forstås

  • projektet med rimelig dokumenterbar effekt gør en klar forskel (ny læring, forbedret sundhed og liv etc.)

  • det ansøgte beløb er realistisk i forhold til projektes omfang, karakter, varighed og de potentielle gevinster

  Forskningsansøgninger vil blive vurderet med hjælp fra et forskerpanel.

  I finder navne på forskerpaneldeltagerne her.

  Det er "danmark"s bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om alle donationer.

  Vi har desværre ikke mulighed for at give begrundelse for et eventuelt afslag.

 • Hvis jeres projekt bliver udvalgt til støtte fra "danmark", vil I modtage et elektronisk donationsbrev, hvoraf det vil fremgå, hvilket beløb vi støtter med, og hvordan I får udbetalt beløbet. Som donationsmodtager skal I underskrive og følge de aftalte vilkår i det tilsendte donationsbrev.

  Når jeres projekt er afsluttet, skal I efter projektafslutning give os en tilbagemelding på, hvordan det er gået med projektet ved, at I skriver en kort evaluering. Vi vil meget gerne dele projektets erfaring og resultater med "danmark"s medlemmer og andre interesserede.

  Vi vil også bede jer dokumentere, at donationen er anvendt i henhold til ansøgningen ved at aflægge regnskab med revisorerklæring og redegøre for de centrale resultater af donationen.

Donationer i 2020

I kan få et overblik over, hvilke projekter "danmark" tidligere har doneret til her:

Kontakt

Har du spørgsmål til Sygeforsikringen "danmark" donationer, kan du kontakte Anja Thyssen på:

Email: ath@sygeforsikring.dk

"danmark" bruger cookies til at samle statistik
For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Hvis du ikke vil acceptere det, så tryk 'Nej tak'. Hvis du derimod accepterer det, så tryk 'Jeg accepterer'. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.
Læs mere om cookies