Regnskabsmeddelelse for 2016

Sygeforsikringen "danmark" vokser fortsat og har nu mere end 2,4 mio. medlemmer. Det svarer til 42 procent af den danske befolkning. Regnskabet for 2016 viser, at medlemmerne i løbet af året tilsammen fik udbetalt over 2,9 mia. kr. i tilskud.

Årsregnskabet for 2016 viser et samlet overskud på knap 293 mio. kr. Det skyldes primært et positivt resultat af investeringsvirksomheden på 289 mio. kr., mens forsikringsdriften gav et mindre overskud på 3,4 mio. kr., hvilket var på niveau med budgettet.

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, da det betyder, at "danmark" har returneret en meget stor del af kontingentet som tilskud til medlemmerne.

Høj erstatningsprocent

Erstatningsudgifterne steg samlet set med yderligere næsten 84 mio. kr. i 2016 og nåede dermed op på 2,920 mia. kr. Bruttoerstatningsprocenten landede på 96,4. Eksklusive omkostninger til skadesbehandling mv. betyder det, at medlemmerne i snit fik 92,2 øre retur i tilskud af hver kontingentkrone, de betalte til "danmark". 

50.000 flere medlemmer i 2016

Medlemsudviklingen var særdeles positiv i 2016. Samlet set voksede antallet af medlemmer med næsten 50.000. Dermed nåede medlemstallet samlet op på over 2,4 mio. i den medlemsejede forening "danmark", hvilket svarer til 42 procent af den danske befolkning.

God solvens og afkast på 4,6 procent

Afkastet på de finansielle aktiver udgjorde 4,6 procent i 2016. De finansielle indtægter på 289 mio. kr. var således også i 2016 med til at styrke "danmark"s soliditet og give plads til forøgede tilskud til medlemmerne.

Det positive resultat for året betyder, at "danmark"s solvens fortsat er på et tilfredsstillende niveau med en egenkapital på 5,6 mia. kr. ved udgangen af 2016. Dermed lever "danmark" fuldt ud op til de krav, lovgivningen stiller til finansielle virksomheders solvens.

Forventninger til 2017

Udviklingen i 2016 var i fuld overensstemmelse med "danmark"s målsætning om en høj tilbagebetaling til medlemmerne. I 2017 har "danmark" budgetteret med yderligere forhøjelse af erstatningsudbetalingerne og en mindre præmiestigning. Målsætningen er uændret i gennemsnit at udbetale mindst 90 øre i tilskud for hver indbetalt krone i kontingent.

Sygeforsikringen "danmark"s årsregnskab for 2016 fremlægges til godkendelse på delegeretmødet den 26. april 2017. Årsregnskabet vil sammen med et uddrag af formandens mundtlige beretning efterfølgende være tilgængelig på sygeforsikring.dk.

For yderligere kommentarer kontakt

Adm. direktør Allan Luplau
Telefon 33 46 22 46

Kommunikationschef Lone Ellersgård
Telefon 40 40 71 56