Regnskabsmeddelelse for 2017

Sygeforsikringen "danmark" vokser fortsat. I regnskabsåret 2017 kom der yderligere over 50.000 flere medlemmer til. Det betyder, at snart 2½ mio. danskere vil være medlemmer. Regnskabet for 2017 viser desuden, at "danmark" udbetalte knap 3 mia. kr. i tilskud til medlemmerne.

Årsregnskabet for 2017 viser et samlet overskud på knap 376 mio. kr. Det skyldes primært et positivt resultat af investeringsvirksomheden på 354 mio. kr., mens forsikringsdriften gav et mindre overskud på 16,5 mio. kr., hvilket var på niveau med budgettet.

Bestyrelsen finder resultatet meget tilfredsstillende, da det betyder, at "danmark" har returneret en meget stor del af kontingentet som tilskud til medlemmerne.

Høj erstatningsprocent

Erstatningsudgifterne steg med 73 mio. kr. i 2017 i forhold til året før og nåede dermed op på 2,993 mia. kr. Bruttoerstatningsprocenten landede på 95,8. Eksklusive omkostninger til skadesbehandling mv. betyder det, at "danmark"s medlemmer i gennemsnit fik 91,9 øre retur i tilskud af hver kontingentkrone, de betalte til "danmark".

Tilgang på over 50.000 medlemmer i 2017

Medlemsudviklingen var også i 2017 særdeles positiv. Samlet set voksede antallet af medlemmer med 50.223. Dermed nærmer medlemstallet sig 2½ mio. Det svarer til, at over 42 procent af den danske befolkning nu er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark".

God solvens og afkast på 5,8 procent

Afkastet på de finansielle aktiver udgjorde 5,8 procent i 2017. De finansielle indtægter på 354 mio. kr. var således også i 2017 med til at styrke "danmark"s soliditet og give plads til forøgede tilskud til medlemmerne.

Det positive resultat for året betyder, at "danmark"s solvens fortsat er på et tilfredsstillende niveau med en egenkapital på 5,973 mia. kr. ved udgangen af 2017. Med en solvens på 3,36 lever "danmark" fuldt ud op til de krav, lovgivningen stiller til finansielle virksomheders solvens.

Forventninger til 2018

Udviklingen i 2017 var i overensstemmelse med "danmark"s målsætning om en høj tilbagebetaling til medlemmerne. I 2018 har "danmark" budgetteret med yderligere forhøjelse af erstatningsudbetalingerne. Målsætningen er uændret i gennemsnit at udbetale mindst 90 øre i tilskud for hver indbetalt kontingentkrone.

Sygeforsikringen "danmark"s årsregnskab for 2017 fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 25. april 2018. Årsregnskabet vil sammen med et uddrag af formandens mundtlige beretning efterfølgende være tilgængelig på sygeforsikring.dk.

København, den 21. marts 2018

For yderligere kommentarer kontakt

Kommunikationschef Lone Ellersgård
Telefon 40 40 71 56