Regnskabsmeddelelse 2018

 

Mere end 3 mia. kr. i tilskud til medlemmerne

Sygeforsikringen "danmark" vokser fortsat. I regnskabsåret 2018 kom der yderligere næsten 50.000 flere medlemmer til. Det betyder, at mere end 2,5 mio. nu er medlemmer af foreningen. Regnskabet for 2018 viser desuden, at "danmark" igen har udbetalt godt 3 mia. kr. i tilskud til medlemmerne i løbet af året og samtidigt formået at holde omkostningsprocenten nede på 3,6.


Årsrapporten for 2018 viser et samlet underskud på knap 63,0 mio. kr. Det skyldes primært et negativt resultat af investeringsvirksomheden på 66,0 mio. kr., mens forsikringsdriften gav et mindre underskud på 1,5 mio. kr.
Bestyrelsen finder samlet set resultatet tilfredsstillende, fordi "danmark" igen har formået at returnere i gennemsnit 92 øre til medlemmerne i form af tilskud af hver eneste kontingentkrone, de har betalt til "danmark".

 

Høj erstatningsprocent

Erstatningsudgifterne steg med 65,1 mio. kr. i 2018 i forhold til året før og nåede dermed op på 3.058,6 mio. kr. Bruttoerstatningsprocenten landede på 96,4. Eksklusive omkostninger til skadesbehandling mv. svarer det til, at "danmark"s medlemmer i gennemsnit fik 92 øre retur i tilskud af hver kontingentkrone, de betalte til "danmark".


Tilgang på knap 50.000 medlemmer i 2018

Medlemsudviklingen var også i 2018 særdeles positiv. Samlet set voksede antallet af medlemmer med knap 50.000. Og i løbet af året rundede medlemstallet 2,5 mio. Det svarer til, at over 42 procent af den danske befolkning er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark".


God solvens - men afkast på minus 2,5 procent

Afkastet på de finansielle aktiver udgjorde minus 2,5 procent i 2018. Det er primært en konsekvens af et negativt afkast på det globale aktiemarked i 2018.  
Det negative finansielle resultat for året ændrer dog ikke på, at "danmark"s solvens fortsat er på et meget tilfredsstillende niveau med en egenkapital på 5,9 mia. kr. ved udgangen af 2018. Med en solvens på 3,8 lever "danmark" derfor fuldt ud op til de krav, lovgivningen stiller til finansielle virksomheders solvens.


Forventninger til 2019

Udviklingen i 2018 var i overensstemmelse med "danmark"s målsætning om en høj tilbagebetaling til medlemmerne. I 2019 har "danmark" budgetteret med yderligere forhøjelse af erstatningsudbetalingerne. Målsætningen er uændret i gennemsnit at udbetale mindst 90 øre i tilskud for hver indbetalt kontingentkrone.
Sygeforsikringen "danmark"s årsrapport og -regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 25. april 2019. Årsrapporten vil sammen med et uddrag af formandens mundtlige beretning efterfølgende være tilgængelig på sygeforsikring.dk.


København, den 27. marts 2019

 

For yderligere kommentarer kontakt

Kommunikationschef Lone Ellersgård
Telefon 40 40 71 56