Print   logon

"danmark"s vedtægter

1. Almindelige bestemmelser

1. Almindelige bestemmelser
 

Luk x

§ 1 

Foreningens navn er Sygeforsikringen "danmark", gs.
 
Foreningens binavn er Fortsættelsessygekassen "danmark", gensidig sygeforsikringsforening, (Sygeforsikringen "danmark", gs.)

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.


§ 2

Foreningens formål er på gensidigt grundlag at yde medlemmerne erstatning i sygdoms- og ulykkestilfælde samt sikre dem begravelseshjælp.

Foreningen kan etablere og eje datterselskaber, der udbyder gruppesygeforsikring, gruppeulykkesforsikring og beslægtede produkter og foretager produktudvikling inden for området personforsikring.

Foreningen overtager ikke genforsikring.

§ 3

De nærmere regler for optagelse af medlemmer, ydelse af erstatning samt fastsættelse af forsikringsbetingelser og præmier varetages af bestyrelsen under ansvar for delegeretforsamlingen jf. § 9.


§ 4

Medlemmerne er ikke ansvarlige for foreningens forpligtelser.

 

2. Lokalafdelinger

2. Lokalafdelinger
 

Luk x

§ 5

Foreningen er dannet ved sammenslutning pr. 1. januar 1973 af de hidtil da virkende fortsættelsessygekasser.

Foreningen består pr. 1. januar 2008 af 8 lokalafdelinger: København, Nordsjælland, Sjælland/Lolland-Falster, Fyn, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Nordjylland. De nævnte lokalafdelingers virkeområder er nærmere fastsat i lokalafdelingernes vedtægter. Lokalafdelingerne kan opdeles i lokalkredse.

Lokalafdelingerne ledes af en lokalbestyrelse, der vælges af lokalafdelingernes repræsentanter og har til opgave at varetage foreningens lokale arbejde.

§ 6

De under hver enkelt lokalafdeling hørende medlemmer vælger for 2 år ad gangen lokale repræsentanter. Valg af repræsentanter og suppleanter sker på medlemsmøder i lokalafdelingerne i henhold til regler fastsat i lokale vedtægter. Der skal afholdes medlemsmøder i alle lokalafdelinger og lokalkredse hvert år. På medlemsmødet har ethvert medlem, der er fyldt 16 år og har folkeregisteradresse i virkeområdet, én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til medlemsmøde skal ske enten elektronisk eller i "danmark"s medlemsblad eller ved annoncering i et eller flere lokale dagblade eller ugeaviser med 14 dages varsel.

Ethvert medlem, der har folkeregisteradresse i virkeområdet og er fyldt 16 år, kan vælges som repræsentant eller suppleant.

Undtaget er dog nuværende direktører samt nuværende medarbejdere både i "danmark" og i datterselskaber.

De nærmere regler om valg af lokalbestyrelse, repræsentanter og suppleanter og om afholdelse af medlemsmøder fastsættes i øvrigt i særlige lokalvedtægter for hver enkelt lokalafdeling. Medlemmer, der er ansat i eller virker for en anden forsikringsvirksomhed, kan ikke vælges til lokalbestyrelsen. Disse vedtægter, der skal godkendes af delegeretforsamlingen, skal endvidere indeholde nærmere regler for de lokale repræsentanters indkaldelse og virksomhed samt om stemmeafgivelsen på dens møder.

Lokalvedtægterne skal optages i en for hver lokalafdeling ført protokol, hvori tillige repræsentanternes møder refereres.

Gældende lokalvedtægter er tilgængelige på sygeforsikring.dk og på lokalkontorerne.

 

3. Foreningens ledelse

3. Foreningens ledelse
 

Luk x

§ 7

Delegeretforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Delegeretforsamlingen består af 125 medlemmer. Medlemmer af lokalbestyrelserne er fødte medlemmer af delegeretforsamlingen fra det øjeblik, de er valgt til lokalbestyrelsen. De resterende medlemmer af delegeretforsamlingen og suppleanter vælges i ulige år af og blandt medlemmerne af de lokale repræsentantskaber for 2 år ad gangen og med virkning fra repræsentantskabsmødets afholdelse.

Antallet af delegerede fastsættes i forhold til lokalafdelingens samlede antal medlemmer, der er fyldt 16 år ved udgangen af det forudgående kalenderår.

Nuværende direktører og nuværende medarbejdere i "danmark" og i dets datterselskaber er ikke valgbare.   


§ 8

Delegeretforsamlingen holder et ordinært møde årligt, inden udgangen af april måned. Mødestedet fastsættes af bestyrelsen. Delegeretforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel elektronisk eller ved skriftlig meddelelse med angivelse af dagsorden.

Endvidere orienteres medlemmerne om delegeretmøders afholdelse via sygeforsikring.dk eller elektronisk senest 8 dage før mødets afholdelse.
 

På det ordinære møde skal følgende punkter optages på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af årsrapport m.v. til godkendelse.
 4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer blandt delegeretforsamlingens medlemmer, jf. § 9.
  Valgene foretages forskudt, således at der i ulige år vælges medlemmer fra følgende lokalafdelinger: Nordsjælland, Fyn, Østjylland samt Midt- og Vestjylland.
  Og i lige år bestyrelsesmedlemmer fra følgende lokalafdelinger: København, Sjælland/Lolland-Falster, Syd- og Sønderjylland samt Nordjylland.
 5. Valg af formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Hvert 2. år (lige år) foretages endvidere:

 1. Om fornødent valg af 1 uafhængigt og særligt sagkyndigt medlem efter indstilling fra "danmark"s bestyrelse.
 2. Valg af statsautoriseret revisor.

 

Medlemmer, der er ansat i eller virker for en anden forsikringsvirksomhed, er ikke valgbare til bestyrelsen.

Forslag, der af delegerede ønskes behandlet på et delegeretmøde, skal meddeles selskabets hovedkontor elektronisk eller skriftligt senest 4 uger før mødets afholdelse.

Ekstraordinært delegeretmøde skal - under iagttagelse af reglerne i stk. 1 - holdes, når bestyrelsen eller den valgte revisor finder anledning dertil, eller når det begæres skriftligt af mindst 8 medlemmer af delegeretforsamlingen eller bestyrelserne for 2 lokalafdelinger. Indkaldelse til delegeretmøde skal udsendes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

Over det på delegeretmødet passerede føres protokol, som underskrives af dirigenten.

Ethvert medlem af delegeretforsamlingen har én stemme. Har et delegeretmedlem eller lokalbestyrelsesmedlem forfald, indkaldes en suppleant. Medlemmer, der ikke er valgt til delegeretforsamlingen i henhold til § 7, stk. 2, men som er fyldt 16 år, har ret til at møde på delegeretmødet og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før mødet har anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til "danmark"s hovedkontor.

§ 9

Den overordnede ledelse af "danmark"s anliggende, jf. § 3, varetages af bestyrelsen under ansvar for delegeretforsamlingen.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • formanden
 • ét medlem fra hver af de 7 øvrige lokalafdelinger
 • om fornødent 1 eksternt medlem
 • medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

 

Valgperioden er 2 år, dog er formanden på valg hvert år.

I tilfælde af permanent vakance kan der på ethvert delegeretmøde ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden.

Valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse følger lovgivningen og arbejdstagernes beslutning.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet, samt så ofte formanden eller et af bestyrelsens medlemmer eller en direktør finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10

Foreningens daglige virksomhed ledes af en direktion på indtil 3 medlemmer, som ansættes af bestyrelsen.

Det påhviler direktionen under ansvar over for delegeretforsamlingen og bestyrelsen at lede selskabet forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter og retningslinjer givet af delegeretforsamling og bestyrelse.

Dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, skal forelægges bestyrelsen.

Direktionen ansætter og afskediger det fornødne personale til foreningens kontorer, den daglige ledelse på lokalkontorerne dog efter samråd med de pågældende lokalbestyrelser.

Foreningen forpligtes ved underskrift enten af 3 bestyrelsesmedlemmer, af 2 direktører eller af bestyrelsens formand og 1 direktør i forening. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

 

4. Regnskab og revision

4. Regnskab og revision
 

Luk x

§ 11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det tilstræbes, at det enkelte års indtægter mindst dækker det enkelte års udgifter. Foreningens basiskapital og individuelt opgjorte solvensbehov skal mindst svare til de af Finanstilsynets fastsatte krav.

Som grundlag for foreningens virksomhed tjener en grundfond på kr. 12.350.000. Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af foreningens øvrige egenkapital.

Såfremt grundfonden uden Finanstilsynets tilladelse er blevet formindsket, skal bestyrelsen påligne ekstra præmie, således at grundfonden derved bringes op på det fulde beløb.

Bestyrelsen og direktionen skal aflægge og underskrive årsrapport for virksomheden. Bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af årets underskud fremlægges sammen med årsrapporten på delegeretmødet.

Årsrapporten skal revideres af virksomhedens eksterne revision og den interne revision og udsendes til delegeretforsamlingens medlemmer senest 14 dage før det ordinære delegeretmøde, jf. § 8.

Delegeretforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af det enkelte års overskud, herunder om henlæggelse til styrkelse af foreningens reserver.

Årsrapporten skal efter delegeretforsamlingens endelige godkendelse indsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold og skal være Finanstilsynet i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

5. Foreningens midler

5. Foreningens midler
 

Luk x

§ 12

Foreningens midler skal investeres i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og de i medfør heraf af Finanstilsynet fastsatte bestemmelser. I øvrigt skal bestyrelsen og direktionen sikre, at foreningens midler er investeret på en hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at foreningen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.

 

6. Vedtægtsændringer

6. Vedtægtsændringer
 

Luk x

§ 13

Forslag til ændringer i foreningens vedtægter kan indbringes af lokalafdelingerne, bestyrelsen, 8 delegerede eller mindst 100 medlemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på delegeretmødet stemmer for.

 

7. Opløsning

7. Opløsning
 

Luk x

§ 14

Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige af delegeretforsamlingens medlemmer stemmer derfor. Dersom et forslag om opløsning opnår flertal på et delegeretmøde uden dog at opnå det før anførte stemmetal, forelægges forslaget på et nyt delegeretmøde, som skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter det første delegeretmøde. På dette delegeretmøde kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af de i mødet deltagende medlemmer af delegeretforsamlingen.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes efter delegeretforsamlingens nærmere bestemmelser. Af den del af formuen, som måtte hidrøre fra de her i landet indtil 1. januar 1973 virkende fortsættelsessygekasser, skal kr. 12.350.000, hvilket beløb svarer til fortsættelsessygekassens grundfond - efter en af delegeretforsamlingen truffen afgørelse - anvendes til et af socialministeren godkendt socialt formål.

Som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. december 1972, med ændringer vedtaget på foreningens ordinære repræsentantskabsmøder den 10. november 1973, den 18. maj 1976, den 10. november 1978, den 13. november 1981, den 11. maj 1984 og foreningens ordinære delegeretmøder den 11. november 1985, den 12. maj 1986, den 16. maj 1989, den 17. november 1992, den 18. november 1993, den 8. november 1994, den 16. maj 2001, den 15. maj 2002, den 13. november 2002, den 27. april 2005, den 15. november 2006, den 12. november 2008, den 11. november 2009, den 28. april 2010, den 27. april 2011, den 9. november 2011, den 7. november 2012, den 28. april 2015 og den 27. april 2016.

8. Overgangsbestemmelse

8. Overgangsbestemmelse
 

Luk x

§ 15

Reglerne i §§ 8 og 9 om forskudt valgperiode finder anvendelse fra og med valget/delegeretmødet i 2017.

Efter delegeretmødet i 2018 ophæves § 15.

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies