Print   logon

Delegeretmøde i Sygeforsikringen "danmark"

Onsdag den 27. april 2016 kl. 11.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Beretning ved "danmark"s formand Knud K. Damsgaard

 

Selvom resultatet for 2015 ikke blev så flot som resultatet i 2014, så er det tilfredsstillende, og endnu en gang har vi i ”danmark” nået et tilfredsstillende resultat.
I har haft lejlighed til at læse årsrapporten og genkender sikkert de overordnede tal, som I hørte om allerede på repræsentantskabsmødet. For ikke at gentage for meget, så er beretningen i dag gjort kortere, end I har oplevet tidligere år.
For første gang i år har vi afviklet møder efter et nyt årshjul, som gør det muligt for dem, der bliver valgt på medlemsmøderne at deltage i det førstkommende repræsentantskabsmøde, og som fremadrettet gør det muligt som nyvalgt delegeret at deltage i delegeretmødet allerede i det år, man er valgt.
Medlemsmøderne i år og fremadrettet vil finde sted allerede i januar-februar. Herefter er det repræsentantskabsmøderne - i februar-marts – placeret så tidligt, så alle kan blive rettidigt indkaldt til delegeretmødet, og regnskabet kan blive godkendt inden udgangen af april, som lovgivningen foreskriver.
Det har været drøftet, om vejrforholdene i januar-februar ville afholde nogle medlemmer fra at deltage i medlemsmøderne. En optælling viser, at der i år gennemsnitligt var fire færre deltagere på møderne end sidste år. Om det skyldes årstiden og vejret, sammenfald med større sportsbegivenheder eller blot er et udtryk for variationer fra år til år, er svært at vide.

 

Årets resultat 2015

I 2015 kan vi også glæde os over et samlet overskud på grund af et pænt resultat af vores investeringsvirksomhed. Til gengæld gav forsikringsdriften i 2015 et minus på 19 mio. kr. Dette mindre forsikringstekniske underskud på 19 mio. kr., er vi i bestyrelsen dog ikke på nogen måde bekymrede over.
Det er ikke et mål for os, at "danmark" giver et stort overskud på forsikringsdriften. Vi budgetterer ikke med et underskud, men med et mindre overskud som så i 2015 helt uproblematisk blev til et underskud på 19 mio. kr. For et gensidigt selskab som ”danmark” er det et selvstændigt mål, at så meget af kontingentet som muligt går tilbage til medlemmerne i form af tilskud. Det var også baggrunden for budgettet for 2015, hvor vi som det foregående år budgetterede med forøgede dækningsområder og tilskudssatser og med en mindre justering af præmierne.
Samlet set er det, synes vi i bestyrelsen, et meget tilfredsstillende resultat. Et resultat, som naturligvis er hjulpet godt på vej af et flot afkast i 2015 på den formue, vi har under forvaltning.
Samtidig med at vi har tilgodeset medlemmerne med en særdeles høj tilbagebetaling og en høj erstatningsprocent, er det lykkedes at få omkostningsprocenten ned under de 4,0, vi har set i de tidligere to regnskabsår. Blandt andet fordi vi i 2015 havde ekstraordinære indtægter fra Administrationsselskabet, som vi ellers ikke har.


Hovedtallene for 2015

De kontante resultater i 2015, er kort fortalt følgende:


• Et samlet overskud på 316 mio. kr.
• Et negativt forsikringsteknisk resultat på 19 mio. kr.
• Et investeringsafkast på godt 335 mio. kr.
• En flot medlemsfremgang på over 41.000 netto
• Bruttoerstatningsprocenten landede på 96,9 mod 93,3 i 2014, hvilket svarer til en tilbagebetalingsprocent på over 93.
• En særdeles tilfredsstillende omkostningsprocent, som landede på 3,7 mod de 4,0 vi havde i 2014 og 2013. 
• Endelig landede vores egenkapital på godt 5 mia. kr. – som skal ruste os til at modstå fremtidens solvenskrav.

 

Bestyrelsen anser egenkapitalen ved udgangen af 2015 som tilstrækkelig til at imødekomme de nugældende lovgivningsmæssige krav. En forøgelse af egenkapitalen ud over det niveau, mener bestyrelsen til gengæld skal komme medlemmerne til gode i det omfang, lovgivningen tillader det.


Tilbagebetaling

Vi har – som sagt - opnået en tilbagebetaling som til fulde lever op til bestyrelsens målsætning – på 90 procent - og kan notere os en uhørt høj bruttoerstatningsprocent på 96,9.
(På planchen her en 5-årsoversigt over bruttoerstatningsprocenten, og den vi ofte bruger, nemlig tilbagebetalingsprocenten.) Det er vi lykkedes med i de senere år.

 

Erstatning og tilskud

Vores erstatningsudgifter udgjorde i 2015 i alt 2,836 mia. kr., hvilket er 187 mio. kr. mere end vi udbetalte i 2014.
De største stigninger i erstatningsudbetalingerne i 2015 var inden for områderne tandbehandling, briller, medicin og fysioterapi. I 2015 nåede de samlede udbetalinger i tilskud til medlemmernes tandbehandling således op på over 1 mia. kr., ligesom udgifterne til det næststørste udgiftsområde – nemlig medicin – steg til omkring 0,8 mia. kr.
Udbetalinger til tandbehandling og medicin udgør således fortsat størstedelen af de samlede udbetalte tilskud, ”danmark” giver medlemmerne.


Investeringsresultatet

Investeringsresultatet hører I nærmere om, når Allan Luplau gennemgår regnskabet under næste punkt på dagsordenen. Her vil jeg blot nævne, at vi i 2015 igen fik et endda særdeles tilfredsstillende resultat af vores investering og forvaltning af ”danmark”s formue. Det blev til et samlet afkast på 6,2 procent.
Et resultat, som er med til at styrke "danmark"s soliditet.
Den overvejende del af vores aktiver er placeret i forskellige investeringsforeninger under en forvaltningsaftale med Lægernes Pensionsbank, mens resten er placeret hos de tre forvaltere Nykredit, Carnegie og Maj Invest.


Udviklingen i første kvartal 2016

Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde her til morgen gennemgået regnskabstallene for første kvartal 2016. Det samlede resultat viser et underskud på 42,2 mio. kr. 
De finansielle investeringer havde den 30. marts 2016 givet et afkast på minus 57,2 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat landede på et lille plus på 14,7 mio. kr. mod minus 8 mio. kr. i 1. kvartal 2015. Det er endvidere under niveau i forhold til budget.


Medlemsudviklingen

Ved årsskiftet havde vi 2.361.347 medlemmer, og det samlede medlemstal steg i 2015 netto med mere end 41.000. Det finder vi også er en rigtig god udvikling.
Vi er dermed oppe på at have mere end 41 procent af alle sygesikrede i landet i vores medlemsskare. Den fortsatte medlemsvækst er for mig at se et udtryk for, at den tryghed og den økonomiske hjælp, som man kan opnå til sig selv og sin familie gennem et medlemskab af "danmark", imødekommer manges behov for at få hjælp til at betale for medicin, behandlinger mm.
Der er i befolkningen generelt en interesse for at indgå i fælleskaber og heldigvis også i det fællesskab, som foreningen "danmark" tilbyder. Sandsynligvis fordi det giver tryghed at vide, at der er mange, der hjælper hinanden.
I lighed med udviklingen i de senere år er det fortsat i Gruppe 5 og Basis-Sygeforsikring, vi har vækst.

 
Medlemstilfredshed

Det væsentligste for vores forening er naturligvis medlemmerne. Sygeforsikringen ”danmark” er til for dem. Medlemmerne skal helst finde det attraktivt at være med i foreningen. Og som I kan se, så går det heldigvis også godt. For det første, har vi en forsat flot vækst i medlemsskaren. Det er glædeligt.

For det andet, så viser medlemmerne sig tilmed at være særdeles tilfredse med at være medlemmer, når de bliver spurgt. Det viser den seneste medlemsundersøgelse, vi har fået gennemført i efteråret 2015. 85 procent af de adspurgte er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”.
Det er et resultat, vi er meget stolte af, og som lykkes takket være en dygtig medarbejderskare. Et hold på 133 medarbejdere, som tilmed har givet udtryk for, at de også selv er glade for at arbejde i ”danmark”.


Medarbejdertilfredshed

Scoren på medarbejdernes tilfredshed med at være ansat i ”danmark” er på 3,67 på en skala fra 1-4, hvor 4 er det bedste.

Tilfredse medlemmer og tilfredse medarbejdere. Der er vist noget, der tyder på, at det ”smitter”. I hvert fald er det super flotte målinger og resultater, som vi lægger stor vægt på i bestyrelsen.

  
Lovgivning og tæt opfølgning

Lovgivningen og kravene til finansielle virksomheder, som Sygeforsikringen ”danmark” er omfattet af, stiller til stadighed skærpede krav om kontrol og rapportering.

Et tilbagevendende punkt på bestyrelsens dagsorden er også at gennemføre en ”selv-evaluering” af bestyrelsesmedlemmernes viden og kompetencer. En sådan ”selv-evaluering” er lovpligtigt og skal være med til at sikre, at de enkelte medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsen samlet set besidder den fornødne viden og erfaring om virksomhedens risici til at kunne sikre en forsvarlig drift af virksomheden.
 
”danmark”s enkle og meget stabile forretningsmodel kombineret med bestyrelsesmedlemmernes individuelle og kollektive kompetencer samt betydelige erfaring danner baggrund for, at bestyrelsen igen i 2015 kunne konkludere, at den lever op til de krav, der stilles fra Finanstilsynet og lovgivningens side.
Bestyrelsen følger løbende op med planer for kompetenceudvikling og afsætter naturligvis den fornødne tid og økonomiske ressourcer til efteruddannelsesaktiviteter.
Som led i den årlige gennemgang af de interne retningslinjer og politikker, har bestyrelsen i årets løb naturligvis også gennemgået "danmark"s lønpolitik. Der er i den forbindelse ikke fundet behov for at foretage ændringer i politikken. Bestyrelsen besluttede at hævet honoraret til bestyrelsesmedlemmer og lokalformænd med 5 procent fra den 1. januar 2016, mens lønnen til direktionen hæves med 3 ½ procent fra 1. april 2016. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er aftalt resultatløn, men en fast aflønning.


Tilskud og forhøjelser i 2016

Kort også lidt om de tilskud og erstatningerne, som vi har gennemført fra den 1. januar i år. Tiltag, som blandt andet udspringer af de drøftelser og forslag, som har fundet sted gennem de seneste år, og som en række medlemsforslag har inspireret til.
Vores ambition er, som nævnt, at sikre medlemmerne mest muligt retur i form af tilskud. I lyset af "danmark"s solide økonomi, besluttede vi samlet at forhøje tilskuddene til medlemmerne fra januar 2016 med yderligere 60 mio. kr.
Til grund for den beslutning lå også beslutningen om at foretage en mindre stigning i kontingentet – undtaget på Basis-Sygeforsikring – men med uændrede priser på tilvalgene – undtaget på Børneforsikring.
Det gav blandt andet mulighed for forhøjelse af tilskud til en lang række tandbehandlinger - inkl. tandoperationer og rodbehandling samt tandregulering – ligesom tilskud til kliniske diætister blev forhøjet.
Fra årsskiftet bortfaldt henvisningskravet til behandling hos fysioterapeut. Hermed imødekommer vi et stort ønske fra såvel medlemmer som behandlere og medarbejdere. Vi håber, at det vil give den forventede smidighed i behandlingsforløbene. Endelig byder vi i 2016 på forhøjede tilskud til kikkertundersøgelser til glæde for medlemmer af Gruppe 2.  Til glæde for mange har vi også udvidet "danmark"s tilskud til behandling hos autoriseret psykolog yderligere. De præcise tilskud og rammer for dem kan I finde på hjemmesiden og naturligvis også se i takstbrochuren.
Sidst, men ikke mindst, så vil jeg også nævne, at vi fra januar i år har tilbudt medlemmerne tre nye produkter til børn og unge i alderen fra 3 mdr. til 16 år. Nemlig Børn Ulykke og Børn Sygdom samt Børn Kombi, som er en kombination af dem. Sidstnævnte svarer til den ”gamle” Børneforsikring blot knap så omfattende og til en lavere pris. Det ser ud til, at der bliver taget vel imod de nye produkter, og der er foreløbig tegnet omkring 1.000 af de nye børneforsikringer, hvilket er væsentligt mere end sidste år.


Digital dialog med medlemmerne

Vi arbejder fortsat på at forbedre vores kommunikation med medlemmer og behandlere. Tilsvarende arbejder vi på at få endnu flere e-mailadresser og dermed mulighed for både hurtigere og mere målrettet at kunne kommunikere med medlemmerne. En større anvendelse af digital kommunikation vil samtidig reducere vores ressourceforbrug til trykning, papir, transport og porto, hvilket vil være til gavn for såvel miljøet som vores økonomi.
Vi er påvirket af den digitalisering, der finder sted i samfundet på mange måder. F.eks. betyder det noget, når checken forsvinder som betalingsmiddel med udgangen af i år. Det betyder nemlig, at vi må stoppe med at betale tilskud til medlemmerne på check. Det sker fra den 1. december 2016. I stedet vil vi overføre tilskuddene elektronisk til den konto i banken, medlemmerne har oplyst os om.
Samtidig stopper vi også med automatisk at sende opgørelser med posten, hver gang vi overfører tilskud til medlemmernes konti. Dermed sparer vi en del i porto. Alene i 2015 kostede det os omkring 8 mio. kroner. For de fleste medlemmer er det tilstrækkeligt, at oplysningerne om overført tilskud fremgår af den kontooversigt, de får fra banken.
De medlemmer, vi har e-mailadresse på, vil dog fortsat få en opgørelse tilsendt elektronisk også efter den 1. december. Har man ønske om fortsat at få en opgørelse sendt med posten, så skal man kontakte lokalkontoret og få en aftale om det.   
I 2015 blev mere end 97 procent af tilskuddene udbetalt via bankoverførsler til medlemmernes bankkonti, så derfor er det kun de sidste 3 procent af medlemmerne, vi skal have oplysninger om kontonummer fra, inden checken forsvinder.


Markedsføring og omdømme

Uanset "danmark"s synlighed i de sociale medier, på gaden, i biografen, i radioen og på tv, så er den bedste markedsføring fortsat, at vores repræsentanter og mange nuværende medlemmer taler godt om "danmark" til familie, bekendte og arbejdskolleger.
Derfor vil vi fortsætte med det, vi gør godt: Nemlig fastholde kendskabet til vores eksistens og støtte vores positive omdømme, bruge kampagner på de elektroniske medier, være tilgængelige på internettet og - hvor det skaber mening - supplere med outdoorplakater i gadebilledet for at minde om de fordele, der er ved at være medlem af "danmark". Det tilsammen skal være med til at sikre, at "danmark"s omdømme fortsat er i top.


Struktur på dagsordenen

Mere demokrati og større mulighed for indflydelse til de medlemsvalgte repræsentanter. Det har været nogle af de ønsker, der gentagne gange har været fremsat blandt andet på lokalbestyrelsernes temaseminarer, som vi har holdt hvert andet år.

Drøftelserne om strukturen og mulighederne for at demokratisere ”danmark” yderligere ved at give alle de folkevalgte repræsentanter mere indflydelse var baggrunden for, at bestyrelsen nedsatte et strukturudvalg, som i løbet af 2015 fik til opgave at komme med forslag til, hvordan det kunne lade sig gøre at indfri disse ønsker.

Strukturudvalget barslede med et oplæg, som blev forelagt og drøftet på bestyrelsens strategiseminar i december 2015. Herefter er forslaget blevet præsenteret på alle repræsentantskabsmøder i februar-marts måned. Og i løbet af sommeren vil debatten om forslaget til ny struktur komme på dagsordenen dels på de lokale dialogmøder og dels på temaseminaret for alle lokalbestyrelsesmedlemmer i september.

Det er opfattelsen hos et markant flertal i strukturudvalget, at det fremsatte forslag til struktur vil styrke og forbedre medlemsdemokratiet blandt andet ved at sikre, at alle valgte repræsentanter får reel indflydelse. Tilsvarende vil det forhåbentligt understøtte og motivere flere unges lyst til at stille op og yde en indsats som repræsentanter i foreningen. En problemstilling, som også har været fremme, og som også er væsentligt, når vi drøfter fremtid og fornyelse af demokratiet i vores forening.
Når et udvalg barsler med oplæg til en ny struktur kan man ikke forvente, at alle straks går ind for oplægget. Der er da heller ikke 100 procent opbakning til strukturudvalgets forslag. Dog er der i bestyrelsen et markant flertal bag oplægget til ny struktur.
Men vi skal ikke stemme om forslaget i dag. Meningen er, som nævnt, at forslaget nu skal drøftes på de lokale dialogmøder og efterfølgende på temaseminaret i september. Der er tale om en gennemgribende ændring, som efter min mening kræver grundig drøftelse. Det er mit håb, at forslaget vil blive vedtaget på vores delegeretmøde i april 2017. Foreløbig var der positive tilkendegivelser til forslaget på 7 af de 8 repræsentantskabsmøder.
Med andre ord, debatten og drøftelserne om ”danmark”s struktur, og hvordan vi bedst styrker medlemsdemokratiet er gået i gang og vil fortsætte. Jeg ser frem til debatten og håber, at det bliver en saglig og berigende drøftelse, vi får hen over sommeren og ikke mindst til september, hvor vi har afsat tiden til drøftelserne på lokalbestyrelsernes temaseminar.


Et par afsluttende bemærkninger

2015 har været endnu et travlt år i "danmark". Bestyrelsen har foruden strategiseminaret i december, efteruddannelse og naturligvis delegeretmøde holdt 7 ordinære bestyrelsesmøder i årets løb. For de bestyrelsesmedlemmer, der også er i revisionsudvalget, har der været yderligere møder på programmet. Dertil kommer supplerende møder i Administrationsselskabets bestyrelse og i Sundhedsfondens for dem, der også er med i disse bestyrelser. Og endelig så har en del - både i og uden for bestyrelsen - brugt tid og kræfter på møder i strukturudvalget i det forløbne år. Tak for den indsats.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden i dag til at sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. Det har også været præget af mange spændende og principielle drøftelser om virksomheden "danmark". En del af de temaer, vi har haft på dagsordenen, har blandt andet haft udspring i de temaer, som har været drøftet på temaseminarerne, vi de tidligere år har afholdt på landsplan for lokalbestyrelserne. 
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke direktionen for et godt og konstruktivt samarbejde. Direktionen har også i det forløbne år leveret et flot arbejde med at videreudvikle og drive "danmark". Tak for det. Endelig vil jeg takke alle "danmark"s medarbejdere for en flot indsats. I er med jeres positive holdning med til at skabe tilfredse medlemmer og et godt omdømme. Det sætter vi pris på.

 

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies