Sygeforsikringen "danmark" donation

Sygeforsikringen "danmark" ønsker at give tilbage til Danmark og på den måde bidrage til det samfund, vi som forening er en del af. Baseret på et investeringsoverskud giver foreningen mulighed for at støtte gode projekter til gavn for det danske samfund inden for sundhed.

I 2020 er den samlede donationsramme 100 mio. kr. til projekter, der omhandler sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse. I lyset af den krise verden er ramt af, vil projekter, der kan gøre gavn i kampen mod corona, blive prioriteret til en del af puljen, herunder vil behandlingsprocessen for disse ansøgninger være hurtigere.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning.

Før I ansøger, anbefaler vi, at I: 

 • sætter jer ind i, hvad "danmark" donerer til.
 • sætter jer ind i informationen herunder for at være sikker på, at jeres ansøgning lever op til de krav og forventninger, vi har til ansøgningen og formålet. 
 • forbereder jer i god tid, så I har tid til at samle de nødvendige oplysninger og bilag til ansøgningen.

Ansøg her

Hvornår kan I søge?

"danmark" behandler alle ansøgninger 1 gang årligt.

I 2020 er ansøgningsfristen for alle ansøgninger 16. august 2020

Hvem kan søge?

Alle danskbaserede cvr-registrerede institutioner, organisationer, foreninger og faglige miljøer, der har behov for midler til at virkeliggøre værdiskabende projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, er meget velkomne til at søge. 

For forskningsprojekter gælder, at den hovedansvarshavende person for projektet skal være på ph.d. niveau.

Der kan ikke søges af privatpersoner.

Hvad kan man søge om?

"danmark" støtter projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, der kan komme det danske samfund til gavn.

Sundhedsfaglige forskningsprojekter skal søge om minimum 5 mio. kr.
Forebyggelses- eller oplysningsprojekter inden for sundhed skal søge om minimum 500.000 kr. 

Det er muligt at søge donation til en del af projektet, hvis der allerede er doneret fra andre til dele af projektet. I skal i så fald i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet I søger donation til samt hvem de øvrige økonomiske støttepartnere er. "danmark" stiller som udgangspunkt dog ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af jer selv eller andre. 

Forskningsprojekter kan søge om dækning af overhead med op til 5 % af det samlede ansøgte beløb. Der skal i så fald redegøres for, hvordan overheadomkostningerne kan henføres til projektet. 

Budgettet for hele projektet skal angives i ansøgningen.

Hvad støtter "danmark" ikke?

"danmark" støtter ikke:

 • formål der ligger uden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse
 • formål med kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer
 • privatpersoner, herunder rejse- og studielegater
 • formål med tilbagevirkende kraft. Det vil sige "danmark" støtter ikke afsluttede, men gerne igangværende og kommende aktiviteter
 • politiske formål og religiøst funderede aktiviteter
 • opgaver vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed
 • almindelige driftsmidler, der gør organisationen afhængig af permanent støtte fra ”danmark" efter projektets afslutning
 • bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Sygeforsikringen "danmark"
 • bestyrelsesmedlemmers og ansattes ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet eller den ansatte kan drage fordel af en bevilling
 • medlemmer af Sygeforsikringen ”danmark"s repræsentantskab kan ikke modtage donationer til egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere. Medlemmer af repræsentantskabet kan, som ansatte i en virksomhed, dog godt modtage donationer på virksomhedens vegne
 • medlemmer af forskningsvurderingsudvalget kan ikke søge, men udvalgsmedlemmers kolleger er velkomne til at søge. I så fald vil ansøgningen blive behandlet inden for rammerne af de gældende habilitetsregler.

Hvordan søger I?

I skal indsende jeres ansøgning fra "danmark"s ansøgningsportal. Linket til portalen findes her: https://danmark.grant.nu/profile/#/ 

Ansøgningen oprettes via det digitale ansøgningsskema på ansøgningsportalen. Der er en række oplysninger, som skal gives, så det anbefales at gå ind på ansøgningsportalen i god tid før ansøgningsfristen. Det kan give jer et samlet overblik over, hvilke oplysninger I skal forberede.

Når I har oprettet en profil, får I adgang til ’Min side’. Herfra skal I vælge, hvilket af de tre donationsområder, I vil søge inden for. Når I klikker på det valgte område, bliver I sendt direkte videre til ansøgningsskemaet.

De felter, der er markeret med *, skal udfyldes.

Det er muligt at bladre i ansøgningsskemaet, og I behøver ikke udfylde hele ansøgningen på en gang. Undervejs kan I gemme en kladde af ansøgningen på ansøgerprofilen. I finder den gemte kladde på 'Min Side' under fanen ”Kladder”. 

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, og bilagene er færdigbearbejdede, skal det hele indsendes elektronisk via ”send”-knappen på sidste side af ansøgningsskemaet. 

Når ansøgningen er sendt, modtager I en kvitteringsmail. Jeres ansøgning  som et pdf-dokument samt en oversigt over hvilke dokumenter, I har vedhæftet, fremgår på ”Min Side” i ansøgningsportalen. Her finder I også muligheden for at sende og modtage e-mails i relation til ansøgningen.

I forbindelse med indsendelse af ansøgningen vil I blive bedt om at give samtykke til, at de oplysninger, I indsender, må behandles af "danmark". Alle ansøgninger behandles konfidentielt og i overensstemmelse med gældende GDPR-regler.
 

Hvilke dokumenter skal forberedes til ansøgningen?

Sammen med ansøgningsskemaet skal I indsende et cv på de ansvarlige og centrale personer i projektet, en projektbeskrivelse, en tidsplan samt et projektbudget. Forskningsprojekter skal ligeledes uploade en populærvidenskabelig beskrivelse. 

Ansøgningen inklusive bilag skal være på dansk. Dog kan projektbeskrivelsen for forskningsansøgninger være på engelsk. 

CV
Cv'er for alle centrale projektmedlemmer skal uploades som ét samlet PDF dokument. Hvert cv må maksimalt fylde 2 sider samt en eventuel publikationsliste i forlængelse heraf.

Projektbeskrivelsen
Projektbeskrivelsen må maksimum fylde 5 A4-sider (7 sider for forskningsprojekter) inkl. tabeller og fodnoter og skal som minimum indeholde kort, præcis og fyldestgørende information om:

 • hvad handler projektet om? 
 • hvad er formålet med projektet?
 • hvad er projektets målgruppe?
 • hvad er de vigtigste problemstillinger i projektet?
 • hvilken samfundsmæssig betydning vil projektet kunne få?
 • hvordan ser projektets organisering ud, herunder hvem er de ansvarlig(e) personer, og hvilke eventuelle samarbejdspartnere indgår – offentlige/private? 
 • hvordan kan resultaterne af projektet fastholdes og videreføres, når donationen er brugt?

Projektbeskrivelsen for forskningsansøgninger kan være på engelsk. 

Tidsplan
Tidsplanen for projektet skal give et overblik over hvilke aktiviteter, som indgår i projektet , og hvornår de finder sted.

Budget
Ansøgningen skal indsendes med et budget for projektet, hvori det tydeligt fremgår, hvordan det ansøgte beløb bliver anvendt. Budgettet skal afspejle projektets forventede omkostninger for tidsplanens aktiviteter. Det skal være tydeligt, hvordan budgettet fordeler sig for hver fase/aktivitet. 

Når det gælder løn, kan donationen alene dække direkte omkostninger til løn til personer, der aktivt bidrager til projektet.

Alle lønudgifter skal specificeres med navngivne personer. 

Der skal indsendes ét samlet budget for hele projektperioden.

Hvornår får I svar på jeres ansøgning?

I vil modtage en bekræftelse på jeres ansøgning kort tid efter, I har indsendt den. I nogle tilfælde vil I blive bedt om at indsende supplerende informationer til vurdering af ansøgningen. 

Der er ca. fire måneders behandlingstid, og I vil modtage endeligt svar på jeres ansøgning via ansøgningsportalen i løbet af december. Ansøgninger relateret til corona vil vi prioritere at behandle hurtigere. Forskningsansøgninger kan i særlige tilfælde og ved behov for ekstraordinær faglig vurdering have en længere behandlingstid.

Vi har desværre ikke mulighed for at give begrundelse for et eventuelt afslag. 

Hvordan vurderes ansøgningen?

Ansøgningerne vil blive vurderet på sammensætningen af projektets kvalitet og projektgruppens kvalifikationer herunder:

 • ansøgningens opfyldelse af formål: sundhedsfaglig forskning, sundhedsfaglig oplysning eller sundhedsfaglig forebyggelse
 • ansøgningens opfyldelse af ”danmark"s generelle retningslinjer og krav
 • ansøgningens kvalitet, herunder for forskningsprojekter, at de lever op til almindelig videnskabelig standard
 • ansøger og projektansvarliges kvalifikationer for at gennemføre projektet, supplerende det organisatoriske set up, samarbejdsrelationer samt øvrige projektdeltageres kvalifikationer
 • at projektets formål har bred samfundsmæssig interesse og dermed gavn
 • at formålet enkelt kan kommunikeres og forstås
 • at projektet med rimelig dokumenterbar effekt gør en klar forskel (ny læring, forbedret sundhed og liv etc.)
 • at det ansøgte beløb er realistisk i forhold til projektets omfang, karakter, varighed og de potentielle gevinster

Forskningsansøgninger vil blive vurderet med hjælp fra et forskningsvurderingsudvalg.

Det er ”danmark"s bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om alle donationer.

Hvis I bliver udvalgt til at modtage donation?

Hvis jeres projekt bliver udvalgt til støtte fra "danmark", vil I modtage et elektronisk donationsbrev, hvoraf det vil fremgå, hvilket beløb vi støtter med, og hvordan I får udbetalt beløbet. Som donationsmodtager skal I underskrive og følge de aftalte vilkår i det tilsendte donationsbrev. 

Når jeres projekt er afsluttet, skal I  efter projektafslutning give os en tilbagemelding på, hvordan det er gået med projektet ved, at I udfylder en kort evaluering. Vi vil meget gerne dele projektets erfaring og resultater med "danmark"s medlemmer og andre interesserede.

Vi vil også bede jer dokumentere, at donationen er anvendt i henhold til ansøgningen ved at aflægge regnskab med revisorerklæring, redegøre for de centrale resultater af donationen og beskrive udvalgte erfaringer fra projektet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Sygeforsikringen "danmark" donationer kan du kontakte Anja Thyssen på:

Email: ath@sygeforsikring.dk

33 46 22 21