Gå til hovedindhold

Persondatapolitik "danmark" Erhverv

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan "danmark" Erhverv behandler personoplysninger om dig som forsikret, medforsikret eller som grupperepræsentant for virksomheden, foreningen eller organisationen. 

"danmark" Erhverv indgår aftaler med virksomheder, foreninger og organisationer om tandforsikring for medarbejdere/medlemmer og eventuelt disses pårørende (medforsikrede).

"danmark" Erhverv behandler en række personoplysninger om dig som forsikret, medforsikret eller som grupperepræsentant for at kunne administrere tandforsikringen. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt. 

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du kan også læse om dine rettigheder i forbindelse med "danmark" Erhvervs behandling af dine oplysninger.  

Hvem er ansvarlig for mine personoplysninger?

"danmark" Erhverv er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager og behandler om dig. Det vil sige: 

"danmark" Erhverv
cvr-nr.: 39 43 73 92
Palægade 5
1261 København K
Tlf. 33 46 26 55

Hvilke oplysninger behandler "danmark" Erhverv?

"danmark" Erhverv behandler kun oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til tegning og administration af tandforsikringen hos "danmark" Erhverv. 

De oplysninger, vi behandler og registrerer, er: 

 • Virksomhedens/organisationens/foreningens og grupperepræsentantens kontaktoplysninger (navn, cvr-nummer, telefonnummer, e-mailadresse)  

 • Oplysninger om dig som forsikret:

  • dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.)

  • dit cpr-nummer

  • dit kontonummer til udbetaling af tilskud, hvis ikke Nemkonto benyttes

  • eventuelle opkrævningsoplysninger på medforsikrede (kontonummer mv.)

 • Oplysninger, som vi modtager fra den anvendte tandlæge om forsikringsdækkede behandlinger (oplysninger, der fremgår af fakturaen, herunder behandlingstype og -dato, beløb og cpr-nummer mv.)

 • Eventuelle opdateringer af dine oplysninger fra CPR-registeret om navn og adresse. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, opdateres oplysningerne ikke

 • Oplysninger om betaling for forsikringen for de medforsikrede

 • Oplysninger om udbetalinger af tilskud

 • Oplysninger om forsikringsdækningen

 • Kommunikation mellem "danmark" Erhverv og de forsikrede, medforsikrede og grupperepræsentanten

 • Oplysninger, som registreres ved din brug af selvbetjeningen og "danmark" Erhvervs hjemmeside. Læs mere

Hvad er formålet med behandlingen?

"danmark" Erhverv behandler dine oplysninger i forbindelse med administration af tandforsikringen, herunder for at sikre korrekt udbetaling af tilskud. 

"danmark" Erhverv er derudover pålagt en række lovgivningsmæssige forpligtelser som forsikringsvirksomhed. "danmark" Erhverv behandler også dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne overholde disse forpligtelser. Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at lave statistikker og analyser for at kunne forbedre vores dækninger. 

Du kan læse nærmere i oversigten nedenfor. 

Hvad er behandlingsgrundlaget?

"danmark" Erhverv skal have et behandlingsgrundlag for at behandle dine oplysninger. Behandlingen sker på de beskrevne retsgrundlag. 

Oplysning/aktivitet

Formål

Behandlingsgrundlag

Kontaktoplysninger (navn,
adresse, telefon, emailadresse)

Oplysningerne anvendes til "danmark" Erhvervs kommunikation med dig som forsikret, medforsikret eller grupperepræsentant.

"danmark" Erhverv bruger din e-mailadresse til at sende dig besked, når der er nyt om din forsikring. Hvis du har registreret dit mobilnummer, kan vi bruge det til at sende dig servicebeskeder vedrørende din forsikring.

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive benyttet til markedsføring uden dit udtrykkelige samtykke.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)

Cpr-nummer

"danmark" Erhverv registrerer dit cpr-nummer for at sikre en entydig identifikation af dig i forbindelse med tilmelding til forsikringen og registrering af oplysninger om forsikringsdækkede behandlinger.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges) og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3, og § 12, stk. 1 og 2

Navn og adresse opdateres automatisk fra CPR-registret.
Dette gælder dog ikke, hvis du har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
(opfyldelse af kontrakt), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges) og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3.

"danmark" Erhverv anvender også dit cpr-nummer, hvis du skal have tilskud udbetalt til din NemKonto.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
(opfyldelse af kontrakt), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges) og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3.

Oplysning om behandlingstype og pris (fakturaoplysninger)

"danmark" Erhverv modtager oplysning fra tandlæge/-plejer om behandlingstype og pris for at kunne beregne tilskuddet.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og
artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges)

Opkrævningsoplysninger
(registrerings- og kontonummer)

Oplysningerne anvendes til opkrævning af betaling for forsikringen for medforsikrede personer.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt)

Tilskudsoplysninger

"danmark" Erhverv overfører udbetalingsoplysninger til Danske Bank, som sørger for at udbetalingen indgår på din konto.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt)

Dækningsoplysninger

”danmark” Erhverv behandler oplysninger om den dækning, du har, for at kunne administrere dine forsikringer.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
(opfyldelse af kontrakt)

Regres

”danmark” Erhverv udveksler oplysninger med andre forsikringsselskaber i forbindelse med regres. Dvs. i tilfælde, hvor begge selskaber dækker samme behandling.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i behandling af regres) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges)

Statistik

Vi behandler dine oplysninger for at udarbejde statistiker, analyser og lignende for at kunne forbedre vores dækning. Behandlingen sker desuden med det formål at efterleve de lovgivningsmæssige krav til ”danmark” Erhverv som forsikringsselskab

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i forbedring af dækning og risikoafdækning), artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og art 9, stk. 2, litra g, samfundsinteresse

Revision og kontrol

"danmark" Erhverv udfører revision og kontrol af
tandlægernes/-plejernes
indberetning af behandlinger til sikring af korrekt udbetaling af tilskud.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i kontrol af korrekt udbetaling), artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges)

Hvem modtager mine personoplysninger?

"danmark" Erhverv videregiver alene dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at administrere dine forsikringsforhold, eller hvis vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.
"danmark" Erhverv videregiver dine oplysninger i relevant omfang til følgende:

 • opkrævningsoplysninger videregives til Betalingsservice

 • udbetalingsoplysninger videregives til Danske Bank, som sørger for, at udbetalingen indgår på din konto

 • dit cpr-nummer videregives til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen, ved udbetaling af tilskud til NemKonto

 • dit navn og dine adresseoplysninger (medmindre du har adressebeskyttelse) opdateres og valideres på grundlag af dit cpr-nummer ved kontakt til CPR-registret

 • hvis samme behandling er dækket af flere forsikringer, behandler og videregiver "danmark" Erhverv de nødvendige oplysninger til de pågældende forsikringsselskaber til brug for fordeling af erstatningskravet mellem selskaberne (regres).

Hvis du er medlem af Sygeforsikring "danmark" og har givet andre på din police lov til at se alle eller nogle af dine oplysninger, vil de også kunne se dine "danmark" Erhverv-oplysninger.

Hvis du ønsker at ændre dine samtykker, kan du gøre det ved at logge ind på sygeforsikring.dk på selvbetjeningen og vælge, hvilke samtykker du vil give til andre på din police. Du kan når som helst ændre, hvem der må kunne se dine oplysninger, og hvad de må kunne se.

"danmark" Erhverv kan overlade dine oplysninger til eksterne leverandører (databehandlere). Sygeforsikringen "danmark" er databehandler for "danmark" Erhverv og varetager al skadesbehandling og forsikringsadministration. "danmark" Erhverv indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, hvis de behandler dine oplysninger på "danmark" Erhvervs vegne.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

"danmark" Erhverv opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål, eller så længe det er krævet for at efterleve gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

"danmark" Erhverv er forpligtet til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

"danmark" Erhvervs sletning tager herudover udgangspunkt i de almindelige forældelsesregler efter dansk ret.

Hvordan er dine oplysninger beskyttet?

"danmark" Erhverv passer godt på dine oplysninger og fører løbende kontrol med, at vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger hos os. Når du bruger vores selvbetjening på sygeforsikring.dk, er dine oplysninger beskyttet med en sikker kommunikationsforbindelse. Oplysningerne opbevares herefter i vores it-systemer, hvor adgangen er begrænset til personer med et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. Disse personer er instrueret i, hvorledes dine persondata behandles forsvarligt.

"danmark" Erhverv indgår skriftlige aftaler med de databehandlere, der anvendes, og der føres løbende kontrol med, at de på tilsvarende vis behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Dine personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke til behandling i lande uden for EU.

Dog har "danmark" Erhverv valgt i visse tilfælde at overlade it-teknisk support til lande uden for EU/EØS/UK. Vi sikrer dine rettigheder ved at anvende EU-kommissionens standardkontrakt.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger?

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Hvis "danmark" Erhvervs behandling af dine oplysninger, kræver at du afgiver et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at logge ind på selvbetjeningen på sygeforsikring.dk. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 33 46 26 55 eller pr. brev, att.: databeskyttelsesrådgiveren eller dpo@sygeforsikring.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke.

Du skal være opmærksom på, at det kan have betydning for din mulighed for at få tilskud fra "danmark" Erhverv, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Vi gør endvidere opmærksom på, at "danmark" Erhverv kan have ret til at fortsætte med at behandle dine oplysninger på et af de øvrige retsgrundlag, som er beskrevet ovenfor.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og oplysning om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis det viser sig, at "danmark" Erhverv har registreret ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger, vi har om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål til "danmark" Erhvervs behandling af dine oplysninger?

Har du spørgsmål til "danmark" Erhvervs behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, opfordrer vi dig til at gøre det ved at logge ind på selvbetjeningen på sygeforsikring.dk og sende en besked eller kontakte "danmark" Erhvervs databeskyttelsesrådgiver (DPO): e-mail: dpo@sygeforsikring.dk. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 33 46 26 55 eller pr. brev, att.: databeskyttelsesrådgiveren.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Ændring af persondatapolitikken

Vores persondatapolitik opdateres løbende og er senest opdateret august 2020