Etiske retningslinjer

Med henvisning til Branchens etiske retningslinjer for sundhedsforsikringsområdet (vedtaget af F&Ps bestyrelse 26. april 2012) henstiller "danmark" til behandlere inden for sundhedsvæsenet:

  • At der fremsendes udskrivningsbrev til alment praktiserende læge og/eller henvisende læge, i de tilfælde hvor det findes relevant. Når fremsendelse kræver samtykke fra medlemmet/patienten, skal behandlingsstedet indhente dette.
  • At sundhedsudbydere indberetter oplysninger til Sundhedsstyrelsens registre og til de kliniske kvalitetsdatabaser.
  • At utilsigtede hændelser bliver indberettet til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD).

For så vidt angår alternative behandlere følger "danmark" henstillingen om udelukkende at dække behandling hos alternative behandlere, der som minimum er registreret hos Sundhedsstyrelsen som registeret alternativ behandler (RAB) eller som Sundhedsautoriseret og anerkendt behandler (SA) af en brancheforening, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere.

For nærmere information læs "danmark"s dækninger og takster samt de generelle forsikringsbetingelser.