Gå til hovedindhold
kontakt

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af "danmark"s anliggender i samarbejde med direktionen og under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer

"danmark"s bestyrelse består af formanden og 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen samt af 4 medlemmer, der vælges af "danmark"s medarbejdere.

Flemming Orth, formand (1)
Kirsten Wernberg-Møller, næstformand
Peter Knub (2)
Jørn C. Nielsen
Morten Elbrønd (1)
Michael Ohrt Fernel
Ole Møller Sørensen (1)
Hanne Richter
Lene Meyersahm (3)
Sussie Rasmussen (3)
Adam W. Kjær (3)
Victor F. W. Trougaard (3)

(1) Medlem af revisionsudvalget
(2) Formand for revisionsudvalget
(3) Valgt af medarbejderne

Diversitet i bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer

Bestyrelsens sammensætning beskrives i "danmark"s vedtægter § 11. Bestyrelsen består af:

  • formanden

  • et medlem fra hver af de øvrige syv lokalafdelinger

  • om fornødent et eksternt bestyrelsesmedlem samt

  • (fire) medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ved motivation og udpegning af bestyrelseskandidater skal bestyrelsen og lokalbestyrelserne lægge vægt på såvel den enkelte kandidats som den samlede bestyrelses kompetencer og kvalifikationer.

Bestyrelsen ønsker, at den har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici, således som det pålægges bestyrelsen i Lov om Finansiel virksomhed § 70 stk. 4.

Bestyrelsen har vedtaget en politik til fremme af diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer. Politikken revurderes, når det er relevant, dog minimum en gang årligt.

Introduktion- og efteruddannelse af bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå "danmark"s aktiviteter og hermed forbundne risici.

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kommer på introduktionskursus med det formål at give det enkelte medlem af bestyrelsen faglig viden og indsigt i selskabets virksomhed, herunder i forretningsmodel, risikoprofil og outsourcing.

Herudover deltager bestyrelsen løbende i efteruddannelse, bl.a. seminarer om konkrete emner enten af faglig eller aktuel art i forhold til "danmark"s drift.

Selskabet sikrer, at der afsættes de fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til såvel bestyrelsen som til direktionen.

Bestyrelsen skal løbende vurdere, om den samlet besidder den nødvendige viden og erfaring til at sikre forsvarlig drift af virksomheden og håndtering af dens risici. Denne vurdering sker mindst en gang om året og dokumenteres.