Lønpolitik

Sygeforsikringen "danmark"s bestyrelse har vedtaget en lønpolitik, som er godkendt af generalforsamlingen den 25. april 2019.

"danmark"s lønpolitik har til formål at medvirke til, at aflønning af ledelsen og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at "danmark"s ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme en sund og effektiv risikostyring.

Lønnen skal være i overensstemmelse med "danmark"s værdier, forretningsstrategi og langsigtede mål, og lønnen må ikke indebære risiko for interessekonflikter.
Det følger af lønpolitikken, at "danmark" ikke anvender individuel performanceafhængig variabel løn.

De individuelle lønninger for bestyrelse og direktion offentliggøres i "danmark"s årsrapport. Derudover indeholder formandens beretning på generalforsamlingen i april, hvor årsregnskabet godkendes, en omtale af lønpolitikken samt en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktion.

Ekstern revision foretager mindst en gang årligt kontrol af, om lønpolitikken overholdes.

Bestyrelsen gennemgår regelmæssigt – minimum én gang om året – lønpolitikken med henblik på tilpasning til "danmark"s udvikling. Ved ændringer af lønpolitikken skal den forelægges generalforsamlingen.