Vedtægter

Her finder du Sygeforsikringen "danmark"s vedtægter samt de lokale vedtægter.

1. Almindelige bestemmelser: § 1-4

§ 1 

Foreningens navn er Sygeforsikringen "danmark", gs.

Foreningens binavn er Fortsættelsessygekassen "danmark", gensidig sygeforsikringsforening, (Sygeforsikringen "danmark", gs.).

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Foreningens formål er på gensidigt grundlag at yde medlemmerne erstatning i sygdoms- og ulykkestilfælde samt sikre dem begravelseshjælp.

Foreningen kan etablere og eje datterselskaber, der udbyder gruppesygeforsikring, gruppeulykkesforsikring og beslægtede produkter og foretager produktudvikling inden for området personforsikring.

Foreningen overtager ikke genforsikring.

§ 3

De nærmere regler for optagelse af medlemmer, ydelse af erstatning samt fastsættelse af forsikringsbetingelser og præmier varetages af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen, jf. § 9.

§ 4

Medlemmerne er ikke ansvarlige for foreningens forpligtelser.

2. Lokalafdelinger: § 5-6

§ 5

Foreningen er dannet ved sammenslutning pr. 1. januar 1973 af de hidtil da virkende fortsættelsessygekasser.

Foreningen består pr. 1. januar 2008 af 8 lokalafdelinger: København, Nordsjælland, Sjælland/Lolland-Falster, Fyn, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Nordjylland. De nævnte lokalafdelingers virkeområder er nærmere fastsat i lokalafdelingernes vedtægter. Lokalafdelingerne kan opdeles i lokalkredse.

Lokalafdelingerne ledes af en lokalbestyrelse, der vælges af lokalafdelingernes repræsentanter og har til opgave at varetage foreningens lokale arbejde.

§ 6

De under hver enkelt lokalafdeling hørende medlemmer vælger for 2 år ad gangen lokale repræsentanter. Valg af repræsentanter og suppleanter sker på medlemsmøder i lokalafdelingerne i henhold til regler fastsat i lokale vedtægter. Der skal afholdes medlemsmøder i alle lokalafdelinger og lokalkredse hvert år. På medlemsmødet har ethvert medlem, der er fyldt 16 år og har folkeregisteradresse i virkeområdet, én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til medlemsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel i "danmark"s medlemsblad.

Ethvert medlem, der har folkeregisteradresse i virkeområdet og er fyldt 16 år, kan vælges som repræsentant eller suppleant.

Undtaget er dog nuværende direktører samt nuværende medarbejdere både i "danmark" og i datterselskaber.

Det samlede antal repræsentanter, der skal vælges på medlemsmøder i foreningens 8 lokalafdelinger, skal udgøre i alt 160 repræsentanter, hvoraf halvdelen er på valg hvert år. Antallet af repræsentanter, der skal vælges i de enkelte lokalafdelinger, fastsættes årligt af foreningens bestyrelse i forhold til lokalafdelingernes samlede antal medlemmer, der er fyldt 16 år ved udgangen af det foregående kalenderår.

De nærmere regler om valg af lokalbestyrelse, repræsentanter og suppleanter og om afholdelse af medlemsmøder fastsættes i øvrigt i særlige lokalvedtægter for hver enkelt lokalafdeling. Lokalbestyrelsens medlemmer skal være myndige personer. Medlemmer, der er ansat i eller virker for en anden forsikringsvirksomhed, kan ikke vælges til lokalbestyrelsen. Disse vedtægter skal endvidere indeholde nærmere regler for de lokale repræsentanters indkaldelse og virksomhed samt om stemmeafgivelsen. Lokalvedtægterne skal godkendes af generalforsamlingen, der tillige kan vedtage ændringer af de enkelte lokalvedtægter, såfremt forslag herom tiltrædes med samme stemmemajoritet, som kræves til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 7, stk. 1, og § 13.

Lokalvedtægterne skal optages i en for hver lokalafdeling ført protokol, hvori tillige repræsentanternes møder refereres.

Gældende lokalvedtægter er tilgængelige på sygeforsikring.dk og på lokalkontorerne.

3. Foreningens ledelse: § 7-10

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen består af 160 medlemmer og udgøres af de til enhver tid valgte repræsentanter på lokalafdelingernes medlemsmøder, jf. § 6, stk. 6. De til enhver tid valgte suppleanter for lokalafdelingernes repræsentanter i henhold til lokalvedtægternes regler fungerer tillige som suppleanter for disse repræsentanter i deres egenskab af medlem af generalforsamlingen.

Nuværende direktører og nuværende medarbejdere i "danmark" og i dets datterselskaber er ikke valgbare.

§ 8

Generalforsamlingen holder et ordinært møde årligt, inden udgangen af april måned. Mødestedet fastsættes af bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel elektronisk eller ved skriftlig meddelelse med angivelse af dagsorden.

Endvidere orienteres medlemmerne om afholdelse af generalforsamlinger via sygeforsikring.dk.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af årsrapport m.v. til godkendelse.
 4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer blandt generalforsamlingens medlemmer, jf. § 9.
  Valgene foretages forskudt, således at der:
  i ulige år vælges bestyrelsesmedlemmer fra lokalafdelingerne: Nordsjælland, Fyn, Østjylland samt Midt- og Vestjylland, og
  i lige år vælges bestyrelsesmedlemmer fra lokalafdelingerne: København, Sjælland/Lolland-Falster, Syd- og Sønderjylland samt Nordjylland.
 5. Valg af formand blandt bestyrelsens medlemmer.

  Hvert 2. år (lige år) foretages endvidere:
   
 6. Om fornødent valg af 1 uafhængigt og særligt sagkyndigt medlem efter indstilling fra "danmark"s bestyrelse.
 7. Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige personer. Medlemmer, der er ansat i eller virker for en anden forsikringsvirksomhed, er ikke valgbare til bestyrelsen.

Forslag, der af generalforsamlingsmedlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal meddeles selskabets hovedkontor elektronisk eller skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal - under iagttagelse af reglerne i stk. 1 - holdes, når bestyrelsen eller den valgte revisor finder anledning dertil, eller når det begæres skriftligt af mindst 40 medlemmer af generalforsamlingen eller bestyrelserne for 2 lokalafdelinger. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

Over det på en generalforsamling passerede føres protokol, som underskrives af dirigenten.

Ethvert medlem af generalforsamlingen har én stemme. Har et generalforsamlingsmedlem forfald, indkaldes en suppleant. Medlemmer, der ikke tillige er valgt til generalforsamlingen i henhold til § 7, stk. 2, men som er fyldt 16 år, har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til "danmark"s hovedkontor.

§ 9

Den overordnede ledelse af "danmark"s anliggender, jf. § 3, varetages af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • formanden
 • ét medlem fra hver af de 7 øvrige lokalafdelinger
 • om fornødent 1 eksternt medlem
 • medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Valgperioden er 2 år, dog er formanden på valg hvert år.

I tilfælde af permanent vakance kan der på enhver generalforsamling ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden.

Valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse følger lovgivningen og arbejdstagernes beslutning.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet, samt så ofte formanden eller et af bestyrelsens medlemmer eller en direktør finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10

Foreningens daglige virksomhed ledes af en direktion på indtil 3 medlemmer, som ansættes af bestyrelsen.

Det påhviler direktionen under ansvar over for generalforsamlingen og bestyrelsen at lede selskabet forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter og retningslinjer givet af generalforsamlingen og bestyrelsen.

Dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, skal forelægges bestyrelsen.

Direktionen ansætter og afskediger det fornødne personale til foreningens kontorer, den daglige ledelse på lokalkontorerne dog efter samråd med de pågældende lokalbestyrelser.

Foreningen forpligtes ved underskrift enten af 3 bestyrelsesmedlemmer, af 2 direktører eller af bestyrelsens formand og 1 direktør i forening. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

4. Regnskab og revision: § 11

§ 11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det tilstræbes, at det enkelte års indtægter mindst dækker det enkelte års udgifter. Foreningens basiskapital og individuelt opgjorte solvensbehov skal mindst svare til de af Finanstilsynets fastsatte krav.

Som grundlag for foreningens virksomhed tjener en grundfond på kr. 12.350.000. Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af foreningens øvrige egenkapital.

Såfremt grundfonden uden Finanstilsynets tilladelse er blevet formindsket, skal bestyrelsen påligne ekstra præmie, således at grundfonden derved bringes op på det fulde beløb.

Bestyrelsen og direktionen skal aflægge og underskrive årsrapport for virksomheden. Bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af årets underskud fremlægges sammen med årsrapporten på generalforsamlingen.

Årsrapporten skal revideres af virksomhedens eksterne revision og den interne revision og udsendes til generalforsamlingens medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, jf. § 8.

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af det enkelte års overskud, herunder om henlæggelse til styrkelse af foreningens reserver.

Årsrapporten skal efter generalforsamlingens endelige godkendelse indsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold og skal være Finanstilsynet i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

5. Foreningens midler: § 12

§ 12

Foreningens midler skal investeres i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og de i medfør heraf af Finanstilsynet fastsatte bestemmelser. I øvrigt skal bestyrelsen og direktionen sikre, at foreningens midler er investeret på en hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at foreningen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.

6. Vedtægtsændringer: § 13

§ 13

Forslag til ændringer i foreningens vedtægter kan indbringes af lokalafdelingerne, bestyrelsen, 40 medlemmer af generalforsamlingen eller mindst 1.000 medlemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for.

7. Opløsning: § 14

§ 14

Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige af generalforsamlingens medlemmer stemmer derfor. Dersom et forslag om opløsning opnår flertal på en generalforsamling uden dog at opnå det før anførte stemmetal, forelægges forslaget på en ny generalforsamling, som skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter den første generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af de i mødet deltagende medlemmer af generalforsamlingen.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Af den del af formuen, som måtte hidrøre fra de her i landet indtil 1. januar 1973 virkende fortsættelsessygekasser, skal kr. 12.350.000, hvilket beløb svarer til fortsættelsessygekassens grundfond - efter en af generalforsamlingen truffen afgørelse - anvendes til et af ressortministeren godkendt socialt formål.

Som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. december 1972, med ændringer vedtaget på foreningens ordinære repræsentantskabsmøder den 10. november 1973, den 18. maj 1976, den 10. november 1978, den 13. november 1981, den 11. maj 1984 og foreningens ordinære delegeretmøder den 11. november 1985, den 12. maj 1986, den 16. maj 1989, den 17. november 1992, den 18. november 1993, den 8. november 1994, den 16. maj 2001, den 15. maj 2002, den 13. november 2002, den 27. april 2005, den 15. november 2006, den 12. november 2008, den 11. november 2009, den 28. april 2010, den 27. april 2011, den 9. november 2011, den 7. november 2012, den 28. april 2015, den 27. april 2016 og den 26. april 2017.

8. Overgangsbestemmelser og ikrafttræden: § 15-17

§ 15

Reglerne i §§ 8 og 9 om forskudt valgperiode finder anvendelse fra og med valget/delegeretmødet i 2017.

Efter delegeretmødet i 2018 ophæves § 15.

§ 16

En lokalafdelings vedtagelse af ændringer af lokalvedtægterne på ekstraordinære repræsentantskabsmøder i 2017 kan ske uden generalforsamlingens godkendelse (jf. vedtægternes § 6), såfremt og i det omfang de vedtagne ændringer er nødvendige med henblik på gennemførelse af generalforsamlingens vedtagelse af de strukturændringer, der blev vedtaget på delegeretmødet den 26. april 2017, herunder ændringer af lokalvedtægterne med den virkning, at

 • det samlede antal repræsentanter udgør 160, og at antallet af repræsentanter i den enkelte lokalafdeling årligt fastsættes af foreningens bestyrelse i forhold til lokalafdelingens samlede antal medlemmer, der er fyldt 16 år ved udgangen af det foregående kalenderår.
 • regler om fordeling af lokalafdelingens repræsentanter mellem dennes enkelte kredse afspejler ovenstående fordeling.
 • valgte repræsentanter automatisk er medlem af delegeretforsamlingen/generalforsamlingen, og at særskilt valg på repræsentantskabsmøde af medlemmer til delegeretforsamlingen/generalforsamlingen derfor ikke længere skal forekomme.
 • medlemmer af lokalbestyrelserne ikke længere er fødte medlemmer af delegeretforsamlingen/generalforsamlingen.
 • antallet af repræsentantskabsmøder udvides fra et til to årlige møder: (a) Ordinært repræsentantskabsmøde der afholdes inden den 15. marts, (b) et repræsentantskabsmøde der:
  • i lige år afholdes inden udgangen af august til drøftelse af emner, der ønskes behandlet på lokalbestyrelsernes temaseminar
  • i ulige år afholdes inden udgangen af oktober til drøftelse af emner, der ønskes drøftet på bestyrelsens strategiseminar.

Efter generalforsamlingen i 2018 ophæves § 16.

§ 17

Ændringerne vedtaget på delegeretmødet den 26. april 2017 træder alle i kraft med virkning fra og med foreningens ordinære generalforsamling i 2018, bortset fra

 1. vedtægtens nye § 6, stk. 6, der skal træde i kraft allerede med virkning fra og med medlemmernes valg af repræsentanter til lokalafdelingerne i 2018, og

 2. vedtægtens § 16, der skal træde i kraft med virkning fra og med lokalafdelingernes vedtagelse af ændringer af lokalvedtægterne på ekstraordinære repræsentantskabsmøder i 2017.

Efter generalforsamlingen i 2018 ophæves § 17.