Om foreningen

Sygeforsikringen "danmark" er en medlemsejet forening, der blev stiftet i 1973. I dag er der mere end 2,4 mio. medlemmer af Sygeforsikringen "danmark". 90 procent af kontingentet udbetales som tilskud til medlemmerne.

Vores medlemsundersøgelser viser en enestående høj tilfredshedsgrad. Måske skyldes det, at medlemmerne oplever "danmark" som en enkel, billig, individuel, fleksibel og gennemskuelig forening.

Sygeforsikringen "danmark" er medlem af brancheorganisationen Forsikring og Pension.

CVR-nummer: 22656511

Medlemmerne

Sygeforsikringen "danmark" er ejet af medlemmerne. Det betyder, at vores medlemmer er en sammenslutning af personer, der er med til at tage en fælles beslutning om "danmark"s fremtid.

Medlemmerne har mulighed for at få indflydelse på nogle af de beslutninger, som træffes på det årlige medlemsmøde. Medlemsmøderne bliver afholdt 23 steder i "danmark". Indkaldelse til medlemsmøderne sker med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet d-nyt. Indkaldelsen bliver også sendt på e-mail til de medlemmer, som har valgt at modtage denne type information.

Deltag i medlemsmødet

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten, om hvilke forslag fra medlemmerne, "danmark" skal give tilskud til.

Læs om medlemsmøder

Repræsentantskabet

Der er et repræsentantskab i hver lokalafdeling. Både repræsentanterne og suppleanterne vælges på de årlige medlemsmøder.

Repræsentantskabets arbejde består blandt andet i at udpege medlemmer til lokalbestyrelserne og delegeretforsamlingen. Derudover skal de have lejlighed til at udtale sig om de forslag, der har været behandlet på medlemsmøderne. De skal også rådgive lokalbestyrelsen om, hvorvidt de pågældende forslag bør anbefales over for "danmark"s bestyrelse.

Repræsentantskabsmøderne bliver afholdt 1 gang om året i hver lokalafdeling. På møderne bliver der blandt andet afgivet beretning om virksomheden i det forløbne år. Derudover bliver der også behandlet forslag fra lokalbestyrelsen og repræsentanterne.

Se repræsentantskabets medlemmer

Lokalbestyrelsen

"danmark" er opdelt i 8 lokalafdelinger med hver sin lokalbestyrelse. Det sikrer den lokale forankring. Lokalbestyrelsen afholder endvidere medlemsmøder og repræsentantskabsmøder i lokalafdelingen.

Formanden og medlemmerne af lokalbestyrelsen bliver valgt af repræsentantskabet.

Se lokalbestyrelsens medlemmer

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er "danmark"s øverste organ og består af 125 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Der afholdes et årligt møde for "danmark"s delegerede.

På mødet, der afholdes i foråret, bliver der blandt andet fremlagt årsrapporten mv. til godkendelse.

Se delegeretforsamlingens medlemmer

Bestyrelsen

 "danmark"s bestyrelse består af formanden og 8 medlemmer som vælges af delegeretforsamlingen, samt 5 medlemmer, der vælges af "danmark"s medarbejdere.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af "danmark"s anliggender i samarbejde med direktionen, under ansvar over for delegeretforsamlingen. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt.

Se bestyrelsens medlemmer

Ledelsen

"danmark" ledes af en direktion, som består af en administrerende direktør, en økonomidirektør og en IT-direktør. Derudover er der på hvert kontor en afdelingschef, som tager sig af den daglige drift af lokalkontoret.

Se ledende medarbejdere

Lokalkontorerne

"danmark" har 7 lokalkontorer rundt om i landet, der betjener "danmark"s medlemmer.

Se adresser