Om foreningen

Sygeforsikringen "danmark" er en medlemsejet forening stiftet i 1973, som i dag tæller over 2,5 mio. medlemmer.

De medlemsundersøgelser, vi jævnligt foretager i Sygeforsikringen "danmark", viser en enestående høj tilfredshedsgrad. Måske skyldes det, at medlemmerne oplever "danmark" som en enkel, billig, individuel, fleksibel og gennemskuelig forening, hvor mere end 90 procent af kontingentet udbetales som tilskud til medlemmerne.

Sygeforsikringen "danmark" er medlem af brancheorganisationen Forsikring og Pension samt medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

CVR-nummer: 22656511


Læs mere om "danmark"s vision, mission og værdier her

Medlemmerne

At Sygeforsikringen "danmark" er ejet af medlemmerne betyder, at vores medlemmer kan være med til at tage beslutninger om "danmark"s fremtid.

Medlemmerne har mulighed for at få indflydelse på nogle af de beslutninger, som træffes, ved at deltage i de årlige medlemsmøder, som bliver afholdt 23 steder i landet i januar-februar måned. Indkaldelse til medlemsmøderne sker med mindst 14 dages varsel i "danmark"s medlemsblad d-nyt. Indkaldelsen bliver også sendt på e-mail til de medlemmer, som har valgt at modtage information om foreningen.

Deltag i medlemsmødet

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året i januar-februar. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten, om hvilke forslag fra medlemmerne, "danmark" skal give tilskud til.

Læs om medlemsmøder

Repræsentantskabet

Der er et repræsentantskab i hver af "danmark"s 8 lokalafdelinger, som tilsammen udgøres af i alt 160 repræsentanter. Disse repræsentanter vælges på de årlige medlemsmøder tillige med suppleanter.

Repræsentantskabets arbejde består blandt andet i at vælge medlemmer til lokalbestyrelserne og i at deltage i generalforsamlingen, som udgør "danmark"s øverste myndighed.

Derudover holder repræsentanterne lokale møder 2 gange om året. På møderne bliver der blandt andet aflagt beretning om "danmark"s virksomhed i det forløbne år, ligesom evt. forslag fra lokalbestyrelsen og repræsentanterne bliver behandlet.

Se repræsentantskabets medlemmer

Lokalbestyrelsen

"danmark" er opdelt i 8 lokalafdelinger med hver sin lokalbestyrelse. Det sikrer den lokale forankring. Lokalbestyrelsen holder endvidere medlemsmøder og repræsentantskabsmøder i lokalafdelingen.

Formanden og medlemmerne af lokalbestyrelsen bliver valgt af og blandt repræsentanterne.

Se lokalbestyrelsens medlemmer

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, som er "danmark"s øverste myndighed, består af de 160 repræsentanter, der på medlemsmøderne er valgt for 2 år ad gangen. Der holdes én årlig generalforsamling i april måned.

På generalforsamlingen bliver der blandt andet fremlagt årsrapport mv. til godkendelse, og her vælges "danmark"s bestyrelse.

Bestyrelsen

"danmark"s bestyrelse består af formanden og 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen samt af 5 medlemmer, der vælges af "danmark"s medarbejdere.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af "danmark"s anliggender i samarbejde med direktionen og under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange om året.

Se bestyrelsens medlemmer

Ledelsen

"danmark" ledes af en direktion, som består af en administrerende direktør og en økonomidirektør. Derudover er der på hvert lokalkontor en afdelingschef, som tager sig af den daglige drift af kontoret.

Se ledende medarbejdere

Lokalkontorerne

"danmark" har 8 lokalkontorer rundt om i landet, der betjener "danmark"s medlemmer og lokalbestyrelser.

Se adresser