Gå til hovedindhold
kontakt

Om foreningen

Sygeforsikringen "danmark" er en medlemsejet forening stiftet i 1973, som i dag tæller over 2,7 mio. medlemmer.

De medlemsundersøgelser, vi jævnligt foretager i Sygeforsikringen "danmark", viser en enestående høj tilfredshedsgrad. Måske skyldes det, at medlemmerne oplever "danmark" som en enkel, billig, individuel, fleksibel og gennemskuelig forening, hvor målet er at udbetale mere end 90 procent af kontingentet som tilskud til medlemmerne.

Sygeforsikringen "danmark" er medlem af brancheorganisationen Forsikring og Pension samt medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

cvr-nummer: 22656511

Læs mere om "danmark"s vision, mission og værdier her

Medlemmerne

At Sygeforsikringen "danmark" er ejet af medlemmerne betyder, at vores medlemmer kan være med til at tage beslutninger om "danmark"s fremtid.

Medlemmerne har mulighed for at få indflydelse på nogle af de beslutninger, som træffes, ved at deltage i de årlige medlemsmøder, som bliver afholdt 23 steder i starten af året. Indkaldelse til medlemsmøderne sker med mindst 14 dages varsel i "danmark"s medlemsblad d-nyt. Indkaldelsen bliver også sendt på e-mail til de medlemmer, som har valgt at modtage information om foreningen.

Deltag i medlemsmødet

"danmark" holder årligt medlemsmøder rundt om i landet i starten af året. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten, om hvilke forslag fra medlemmerne "danmark" skal give tilskud til.

Repræsentantskabet

Der er et repræsentantskab i hver af "danmark"s 8 lokalafdelinger, som tilsammen udgøres af i alt 160 repræsentanter. Disse repræsentanter vælges på de årlige medlemsmøder tillige med suppleanter.

Repræsentantskabets arbejde består blandt andet i at vælge medlemmer til lokalbestyrelserne og i at deltage i generalforsamlingen, som udgør "danmark"s øverste myndighed.

Derudover holder repræsentanterne lokale møder 2 gange om året. På møderne bliver der blandt andet aflagt beretning om "danmark"s virksomhed i det forløbne år, ligesom evt. forslag fra lokalbestyrelsen og repræsentanterne bliver behandlet.

Lokalbestyrelsen

"danmark" er opdelt i 8 lokalafdelinger med hver sin lokalbestyrelse. Det sikrer den lokale forankring. Lokalbestyrelsen holder endvidere medlemsmøder og repræsentantskabsmøder i lokalafdelingen.

Formanden og medlemmerne af lokalbestyrelsen bliver valgt af og blandt repræsentanterne.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, som er "danmark"s øverste myndighed, består af de 160 repræsentanter, der på medlemsmøderne er valgt for 2 år ad gangen. Der holdes én årlig generalforsamling i april måned.

På generalforsamlingen bliver der blandt andet fremlagt årsrapport mv. til godkendelse, og her vælges "danmark"s bestyrelse.

Bestyrelsen

"danmark"s bestyrelse består af formanden og 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen samt af 4 medlemmer, der vælges af "danmark"s medarbejdere.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af "danmark"s anliggender i samarbejde med direktionen og under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange om året.

Ledelsen

"danmark" ledes af en direktion, som består af en administrerende direktør og en økonomidirektør. Derudover er der på hvert lokalkontor en afdelingschef, som tager sig af den daglige drift af kontoret.

Lokalkontorerne

"danmark" har 8 lokalkontorer rundt om i landet, der betjener "danmark"s medlemmer og lokalbestyrelser.

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.