Generelle forsikringsbetingelser

Her finder du "danmark"s generelle forsikringsbetingelser for 2016/17.

Betingelserne er gældende fra 1. januar 2016.

1. Optagelse

Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer.

1.1.1
Som nye forsikringstagere i Sygeforsikringen "danmark" (og dermed som medlemmer) kan optages personer, som har bopæl i Danmark (undtaget Grønland og Færøerne), og som er tilmeldt folkeregistret.

Endvidere kan optages personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet, hvis de har et dansk cpr-nummer.

1.1.2
Vedtægter for Sygeforsikringen "danmark", gensidig sygeforsikringsforening, kan rekvireres på "danmark"s kontorer eller ses på sygeforsikring.dk.

1.2.1
Børn under 16 år kan mod tilmelding - når helbredsbetingelserne i punkt 1.3.1 i øvrigt er opfyldt – medforsikres gratis sammen en af forældrene, der har forældremyndighed, men det er en betingelse, at barnet er tilmeldt folkeregistret på samme adresse som den pågældende.

1.2.2
Medlemmers nyfødte børn medforsikres dog blot ved tilmelding til "danmark" uden helbredserklæring, men under de i punkt 1.2.1 nævnte forudsætninger.

1.3.1
For at førstegangs optagelse kan blive godkendt, er det en betingelse:

  • at begæring herom er et af "danmark"s kontorer i hænde inden det fyldte 60. år,
  • at vedkommende er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider af nogen ofte tilbagevendende sygdom eller af nogen legemssvaghed, 
  • at vedkommende ikke forventer at få eller har haft noget forbrug af medicin inden for de seneste 12 måneder og 
  • at vedkommende ikke har været i behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog eller andre behandlere inden for de seneste 12 måneder.

1.3.2
Uanset helbredskravene i punkt 1.3.1 kan medlemmer optages i Gruppe S ud fra en af "danmark" foranstaltet konkret lægelig bedømmelse.

1.4
Optagelse regnes fra den dag, hvor begæring herom er blevet godkendt af "danmark".

1.5
For optagelse af tidligere medlemmer gælder særlige regler.

1.6.1
Det optagne medlem har ret til at sikre sig inden for en af de fire grupper, der fremgår af "danmark"s tariffer, fastsat i henhold til "danmark"s vedtægter, kaldet Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 og Basis-Sygeforsikring.

For optagelse i Gruppe S gælder særlige regler, se punkt 1.3.2 og 1.6.2.

Endvidere kan tegnes tilvalgsforsikringer sammen med de nævnte grupper efter nærmere regler for de enkelte tilvalg.

1.6.2
Skift fra en gruppe til en anden kan kun ske én gang inden for 12 måneder og tidligst 1 år efter indmeldelsen.
Medlemmer i Gruppe S har ikke krav på at kunne skifte gruppe.

1.7
Aftaleparten er policens ejer og den person, der får udbetalt tilskud for alle medlemmer på policen.

2. Udmeldelse mv.

Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer.

2.1.1
Udmeldelse af "danmark" og dermed ophør af forsikringen kan ske med 30 dages skriftligt varsel.

2.1.2
Udmeldelse/opsigelse i de første 12 måneder kan dog kun ske mod betaling af et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af gebyroversigten på sygeforsikring.dk.

2.2.1
Hvis medlemmet fraflytter fast bopæl i Danmark, ophører forsikringen som hovedregel med udgangen af det kvartal, hvori fraflytningen har fundet sted.

2.2.2
Dog kan den pågældende forblive som medlem, hvis kontingentet kan opkræves via Betalingsservice, se punkt 8.2, 2. afsnit.

2.3
"danmark" kan ophæve forsikringen uden varsel, hvis medlemmet ved bevidst urigtige oplysninger, falske eller rettede bilag, eller på anden måde har søgt at opnå en erstatning, som medlemmet ikke har krav på, eller en større erstatning end medlemmet er berettiget til.

2.4
Har medlemmet ved forsikringens tegning afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, som har betydning for "danmark"s stillingtagen til medlemskabet, kan forsikringen annulleres.

2.5
Hvis medlemmet ved forsikringens tegning ikke har oplyst korrekt cpr-nummer, slet ikke har noget dansk cpr-nummer eller ikke ønsker at oplyse dette, kan forsikringen annulleres.

2.6.1
Udmeldelse af "danmark" eller annullering af "danmark"–medlemskabet medfører samtidig ophør af enhver tilvalgsforsikring.

2.6.2
Gruppeskift fra en gruppe, hvortil er knyttet en tilvalgsforsikring, medfører samtidig ophør af tilvalget, medmindre det samme tilvalg er knyttet til den nye gruppe.

3. Erstatning

Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer samt varslinger.

3.1
Erstatning opgøres i henhold til "danmark"s gældende takster og øvrige forsikringsbetingelser. Erstatningerne kan ses på sygeforsikring.dk samt i "danmark"s takstbrochure.

3.1.2
Retten til erstatning for udgifter i henhold til reglerne for den særlige dækning for operationer indtræder først efter medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de umiddelbart forudgående 12 måneder.

Det samme gælder ved tegning af en tilvalgsforsikring i Gruppe 5 til operationer og for tilvalget Udvidet Operation. Hvis tilvalget Udvidet Operation er tegnet, efter medlemmet er fyldt 60 år, indtræder retten til tilskud dog først efter 24 måneder.

3.2
"danmark" yder erstatning for udgifter til sygdomsbehandling, tandpleje, køb m.v. i Danmark og i EU/EØS-landene i henhold til punkt 3.1. og 7.1.

3.2.1
Er sprogkrav angivet i takstbrochuren ikke opfyldt, skal der medsendes autoriseret translatøroversættelse af de pågældende dokumenter.

3.3
Erstatningen fastsættes på baggrund af medlemmets faktiske udgift og kan aldrig overstige medlemmets faktiske udgift.

3.4
Retten til erstatning ophører samtidig med ophør af medlemskabet. Dog erstattes udgifter til behandlinger m.v. i op til 3 år, jf. punkt 7.4., såfremt disse er foretaget under medlemskabet.

4. Basis-Sygeforsikring

4.1
Der udbetales ikke erstatninger til medlemmer, der har tegnet Basis-Sygeforsikring.

4.2
Bortset fra reglen i punkt 4.1 har medlemmer, der har tegnet Basis-Sygeforsikring, samme rettigheder og forpligtelser som andre "danmark"-medlemmer.

5. Forsikringssum

Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer.

5.1
Det højeste erstatningsbeløb, der kan ydes et medlem inden for 12 måneder, er:

  • 100.000 kroner i Gruppe 1,
  • 100.000 kroner i Gruppe 2,
  • 20.000 kroner i Gruppe 5 og
  • 20.000 kroner i Gruppe S.

For tilvalg kan gælde særlige regler.

6. Undtaget fra erstatning

Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer.

6.1
Erstatning ydes ikke for sygdomsbehandling, tandpleje m.v., der er ydet af medlemmet eller medlemmets virksomhed til sig selv, til hjemmeboende børn, eller ydet til medlemmet af dennes ægtefælle eller ægtefællens virksomhed.

6.2
Erstatning ydes ikke for udgifter til ophold på plejehjem og anstalter for diætetisk behandling.

6.3
Erstatning ydes ikke for udgifter til sygebehandling m.v. i forbindelse med sygdomme, som skyldes misbrug af alkohol, narkotika eller andre giftstoffer, medicin samt eventuelle følgesygdomme heraf eller sygdomme, der hidrører fra selvforskyldt beskadigelse af legemet.

6.4
Erstatning ydes ikke for udgifter til attester.

6.5
Under epidemier, der er taget under offentlig behandling, kan "danmark" nedsætte erstatningerne eller lade disse helt falde bort.

6.6
Erstatning ydes ikke for udgifter til sygdomme, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, terror eller terrorlignende operationer, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrige, oprør eller borgerlige uroligheder samt skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner.

6.7
Erstatning ydes ikke til behandling af skader og sygdomme, der er opstået som følge af udøvelse af professionel sport (idræt mod økonomisk vederlag eller subsidier, der kan sidestilles hermed).

6.8
Erstatning ydes ikke for udgifter, som er omfattet af en anden forsikring, se punkt 9.

7. Fremgangsmåden ved opgørelse og udbetaling af erstatning

Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer.

7.1.1
"danmark" kan aftale, at behandlere og leverandører overfører oplysninger direkte til "danmark" med henblik på erstatningsudbetaling til medlemmet.
Ekspeditionsgebyr til apotekerne for overførsel af de nævnte oplysninger fratrækkes i afregningen af tilskuddet til medlemmet.

7.1.2
Hvis der ikke er krav om elektronisk indberetning, kan den originale regning eller det offentliges tilskudsbilag indsendes eller afleveres til et af "danmark"s kontorer eller via dit-danmark.dk.

7.1.3
Den originale regning skal være specificeret, kvitteret og forsynet med medlemsnummer (cpr-nummer).
Regninger for operationer skal endvidere indeholde diagnosen (operationsklassifikationsnummer og operationsbeskrivelse), behandlingens art og den eventuelle indlæggelsesperiode.

7.1.4
I de tilfælde, hvor det offentlige ikke yder tilskud, eller hvor tilskuddet er trukket fra i regningen, indsendes selve den originale regning.

7.2.1
Erstatning kan udbetales, når beløbet overstiger den af "danmark" fastsatte minimumsgrænse.

7.2.2
Aftaleparten kan få automatiske udbetalinger månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller helårligt til en konto i et dansk pengeinstitut. Udbetaling forudsætter, at beløbet er over den fastsatte minimumsgrænse.

7.2.3
Uanset om minimumsgrænse jf. 7.2.1. er nået, afregnes beløbet senest 24 måneder efter, "danmark" har modtaget elektronisk indberetning eller bilag med henblik på erstatning.

7.2.4
Erstatning udbetales kun, hvis udgiften er afholdt for en ydelse, der direkte er anvendt af medlemmet selv.

7.2.5
Erstatning for udgifter til medforsikrede børn udbetales, når regningen er udstedt til barnet eller den/de af forældrene, hos hvem barnet er medforsikret, jf. punkt 1.2.1.

7.3
Reklamationer skal anmeldes senest 14 dage efter modtagelsen af erstatningsbeløbet.

7.4
Ethvert krav mod "danmark" forældes 3 år efter, at medlemmet har fået kendskab til sit krav.

7.5
Retten til erstatning ophører, når præmien ikke betales, jf. Lov om Forsikringsaftaler og neden for punkt 8.4.1.

8. Præmiebetaling

Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer.

8.1
Forfalden præmie betales forud, og kan efter aftale med "danmark" betales hel-, halv- eller kvartårligt. Hvis medlemmet kun midlertidigt har bopæl i Danmark, betales altid 12 måneder forud. Hovedforfaldsdag er i øvrigt den 1. januar.

8.2
"danmark" opkræver både første og senere præmier samt skadesforsikringsafgift ved udsendelse af indbetalingskort eller efter medlemmets ønske via Betalingsservice. Medlemmet bærer dog selv ansvaret for, at præmien og afgiften bliver betalt.

Medlemmer, der er bosiddende i udlandet, skal tilmelde præmieopkrævningen til Betalingsservice.

8.3.1
Første præmie og stempelafgift forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og skal være betalt senest 14 dage herefter.

8.3.2
Betales første præmie ikke inden den i punkt 8.3.1 nævnte frist, bortfalder forsikringen.

8.4.1
Hvis senere præmie ikke betales rettidigt, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelsen kan dog tidligst ske 14 dage efter afsendelsen af den i punkt 8.4.2 nævnte rykkerskrivelse.

8.4.2
Betales senere præmie ikke inden den i punkt 8.4.1 nævnte frist, vil "danmark" derefter fremsende en rykkerskrivelse.
"danmark" kan opkræve gebyr for rykkerskrivelser til medlemmerne.

8.5
Præmie fastsættes af "danmark"s bestyrelse i henhold til "danmark"s vedtægter.

9. Dækning fra anden side

Gruppe 1, 2, 5, S og tilvalgsforsikringer.

9.1.1
"danmark" yder ikke erstatning for udgifter, som er dækket af anden forsikring eller af det offentlige.

9.1.2
Medlemmet er forpligtet til straks at give "danmark" underretning om, at skadesudgiften er dækket af anden forsikring, således at "danmark" kan gennemføre et eventuelt regreskrav.

9.2
I de tilfælde, hvor medlemmet har adgang til at rejse krav om erstatning for eller tilskud til udgifter til sygehjælp m.v., er den pågældende forpligtet til straks at underrette "danmark" herom.

9.3
"danmark" bestemmer, om selskabet vil gennemføre dets krav mod det andet selskab, eller om medlemmet selv skal gøre dette.

9.4
Medlemmet er forpligtet til ved retsforfølgning eller lignende at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at varetage også "danmark"s interesser over for det andet selskab.

9.5
Hvis medlemmet modtager erstatning eller tilskud fra anden side for afholdte udgifter til sygehjælp m.v., som er afholdt af "danmark", skal de af "danmark" ydede beløb straks tilbagebetales.

9.6
Medlemmet kan ikke med bindende virkning for "danmark" frafalde krav, nedsætte disse eller på anden måde forringe "danmark"s retsstilling over for en anden dækning som nævnt i punkt 9.1.1.

9.7
Hvis medlemmet overtræder reglerne i punkt 9.1.1-9.6, kan det medføre, at "danmark"s erstatningsforpligtelse bortfalder.

10. Ændringer

Gruppe 1, 2, 5, S, Basis-Sygeforsikring og tilvalgsforsikringer.

10.1
Alle meddelelser til "danmark" om medlemskabet skal ske via dit-danmark.dk eller skriftligt, medmindre "danmark" frafalder dette krav.

10.1.1
Medlemmet er forpligtet til at melde navne- eller bopælsforandring samt tilgang af børn til "danmark".

10.2
Ændringer i forsikringsbetingelserne og øvrige ændringer af medlemskabet varsles gennem medlemsbladet d-nyt eller ved brev eller elektronisk kommunikation.

10.2.1
Gebyrer kan forhøjes eller nye gebyrer indføres til dækning af omkost­ninger i forbindelse med præmieopkrævninger, rykkerskrivelser samt udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. Ændringer offentliggøres på sygeforsikring.dk. På sygeforsikring.dk findes en oversigt over samtlige gebyrer.

11. Ankenævn

"danmark" er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring.