Persondatapolitik

"danmark" behandler en række personoplysninger om dig for at kunne administrere dine forsikringsforhold. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

Hvilke oplysninger behandler vi?

De oplysninger, vi registrerer og behandler om dig, er:

 • Oplysninger, du selv har afgivet til os. Det drejer sig om:
  • dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.)
  • dit cpr-nummer
  • opkrævningsoplysninger (kontonummer mv.)
  • de helbredsoplysninger, du eventuelt har afgivet i forbindelse med din optagelse i "danmark" eller senere
 • Helbredsoplysninger, som vi indhenter med dit samtykke fra behandlere i forbindelse med en eventuel senere behandling af din optagelse i "danmark".
 • Oplysninger, som vi modtager fra behandlere, apotekere, optikere m.fl. om forsikringsdækkede behandlinger eller køb (oplysninger, der fremgår af fakturaen, herunder behandlingstype/medicingruppe, beløb og cpr-nummer mv.).
 • Opdateringer af dine oplysninger fra CPR-registeret om navn og adresse. Hvis du har adressebeskyttelse opdateres adressen ikke.
 • Oplysninger om betaling for forsikringen og udbetalinger af tilskud.
 • Oplysninger om forsikringsdækningen.
 • Kommunikation mellem dig og "danmark".
 • Oplysninger, som registreres ved din brug af selvbetjeningen (cookies).

Hvad bruger vi oplysningerne til?

"danmark" anvender oplysningerne om dig i forbindelse med tegning og administration af dine forsikringsforhold hos "danmark", eller - hvis du har tegnet tillægsforsikringer - hos vores samarbejdspartnere samt til vores kommunikation med dig. "danmark" bruger kun din e-mail til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det.

Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at lave statistikker og analyser for at kunne forbedre vores dækninger.

Helbredsoplysninger afgivet i forbindelse med indmeldelse eller senere

Oplysningerne anvendes til vurdering af mulighed for medlemskab. Oplysningerne opbevares også i tilfælde af afslag.

Opkrævningsoplysninger (kontonummer mv.)

Oplysningerne anvendes til opkrævning af betaling for forsikringen. "danmark" overfører opkrævningsoplysninger til Betalingsservice.

Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse mv.)

Oplysningerne anvendes til fremsendelse af police, opkrævninger og information om medlemsforholdet. Hvis du har registreret dit telefonnummer, kan vi bruge det til at bekræfte din identitet ved telefoniske henvendelser til "danmark".

Navn og adresse på alle forsikrede opdateres automatisk fra CPR-registret. Dette gælder dog ikke de adresser, der har adressebeskyttelse i CPR-registret.

"danmark" bruger din e-mailadresse til at sende dig besked, når der er nyt om din forsikring. Ved registrering af din e-mailadresse vælger du selv, om du ønsker at modtage andre typer af e-mails, herunder markedsføring.

Cpr-nummer

"danmark" registrerer dit cpr-nummer for at sikre en entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse og registrering af oplysninger om forsikringsdækkede behandlinger eller køb. "danmark" anvender endvidere dit cpr-nummer i forbindelse med eventuel udbetaling til din NemKonto.

Beregning og udbetaling af tilskud

De fleste oplysninger modtages elektronisk fra behandlerne, dvs. tandlægen, optikeren, apoteket, fysioterapeuten m.fl. Ellers registreres oplysningerne manuelt ud fra indsendte/uploadede regninger. Oplysningerne anvendes til beregning af tilskud fra "danmark".

"danmark" overfører udbetalingsoplysninger til Danske Bank, som sørger for at udbetalingen indgår på din konto.

Tilvalgsforsikringer

 • Oplysning om VKS-dækning videregives til Forenede Gruppeliv (FG).
 • Oplysning om rejseforsikring videregives til Bupa Global Travel (tidligere ihi Bupa).
 • Oplysning om børneforsikringer videregives til If. Børneforsikringer overgår til If, når barnet fylder 16 år.

Refusion fra Danica Sundhedssikring og PenSam

"danmark" er databehandler for Danica Sundhedssikring og PenSam. "danmark" modtager oplysninger fra selskaberne om bevilligede behandlinger, og "danmark" videregiver oplysninger til Danica Sundhedssikring og PenSam om beregnet refusion på selskabernes vegne.

De fleste oplysninger til brug for beregning af refusion modtages elektronisk fra behandlerne, dvs. kiropraktor, fysioterapeuten, psykologer m.fl. Ellers registreres oplysningerne manuelt ud fra indsendte/uploadede regninger.

"danmark" overfører udbetalingsoplysninger til Danske Bank, som sørger for at udbetalingen indgår på medlemmets konto i egen bank.

Regres

"danmark" udveksler oplysninger med andre forsikringsselskaber i forbindelse med regres dvs. i tilfælde, hvor begge selskaber dækker samme behandling.

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

For at kunne behandle dit cpr-nummer og de helbredsoplysninger, vi eventuelt måtte modtage som led i dit medlemskab af "danmark", indhenter vi dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I tilfælde af at der opstår eller er risiko for en tvist, er "danmark" endvidere berettiget til at behandle oplysningerne på grundlag af retskravsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Vi behandler dine oplysninger som led i den aftale om forsikringsdækning, du har indgået med "danmark" på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler dine oplysninger for at udarbejde statistiker, analyser og lignende på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, og art 9, stk. 2, litra g, om samfundsinteresse. Vi vil endvidere være forpligtet til at behandle og opbevare en række oplysninger om dig, som følge af gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandlingen af dine oplysninger, vil i nogle tilfælde være dækket af flere af de beskrevne retsgrundlag.

Hvem videregiver vi oplysningerne til?

"danmark" videregiver alene dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at administrere dine forsikringsforhold, eller hvis vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.

Dine oplysningerne videregives i relevant omfang til følgende:

 • "danmark" videregiver opkrævningsoplysninger til Betalingsservice.
 • "danmark" videregiver udbetalingsoplysninger til Danske Bank, som sørger for at udbetalingen indgår på din konto.
 • "danmark" videregiver oplysning om dit cpr-nummer til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen, ved udbetaling af tilskud til NemKonto.
 • "danmark" opdaterer dit navn og dine adresseoplysninger (medmindre du har adressebeskyttelse) på grundlag af dit cpr-nummer ved kontakt til Det Centrale Personregister.
 • Hvis samme behandling er dækket af flere forsikringer, videregiver "danmark" de nødvendige oplysninger til de pågældende forsikringsselskaber til brug for fordeling af erstatningskravet mellem selskaberne (regres).

Hvis du har tegnet tilvalgsforsikringer:

 • "danmark" videregiver oplysning om VKS-dækning (Visse Kritiske Sygdomme), helbredserklæringer i forbindelse med anmodning om tegning af forsikringen, kontaktoplysninger, cpr-nummer og oplysning om betaling af forsikringen til Forenede Gruppeliv
 • "danmark" videregiver oplysning om børneforsikringer, helbredserklæringer i forbindelse med anmodning om tegning af forsikringen, kontaktoplysninger, cpr-nummer og oplysning om betaling af forsikringen til If. Børneforsikringer overgår til If, når barnet fylder 16 år.
 • "danmark" videregiver oplysning om valg af rejseforsikring, kontaktoplysninger, cpr-nummer og oplysning om betaling af forsikringen til Bupa Global Travel.

Hvis du har givet andre på din police samtykke til at se dine oplysninger:

 • Du kan give andre på din police lov til at se alle eller nogle af dine oplysninger. Det gør du ved at logge ind på sygeforsikring.dk på selvbetjeningen og vælge, hvilke samtykker du vil give til andre på din police. Når du har givet samtykket, vil dine oplysninger kunne ses af dem, du har givet samtykke til. Du kan når som helst ændre hvem, der må kunne se dine oplysninger, og hvad de må kunne se.

Hvem er ansvarlig for behandling af dine oplysninger?

"danmark" er dataansvarlig for de oplysninger, vi registrerer.

"danmark" anvender Forsikringens DataCenter (FDC) og Adapt A/S som databehandlere, samt leverandører af it-services og hosting samt kommunikationsvirksomheder til tryk og udsendelse af breve mv.

"danmark" indgår udførlige databehandleraftaler med alle databehandlere, som sikrer, at dine data er beskyttet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Dine data behandles efter "danmark"s instruks, og "danmark" fører løbende kontrol med databehandlerne.

"danmark" overfører ikke dine personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

"danmark" opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til administration af dine forsikringsforhold eller er krævet for at efterleve gældende lovgivning.

De oplysninger, som "danmark" er forpligtet til at opbevare i overensstemmelse med bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Datasikkerhed

"danmark" passer godt på dine oplysninger. Når du bruger vores selvbetjening, er dine oplysninger derfor beskyttet med en sikker kommunikationsforbindelse. "danmark" fører løbende kontrol med, at vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger hos os. "danmark" anvender ISO 27001:2017 til kontrol af sikkerhedsforanstaltningerne.

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at logge ind på Selvbetjeningen og sende en besked. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 70 10 90 70 eller pr. brev, att.: databeskyttelsesrådgiveren.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke.

Behandling af dit cpr-nummer og eventuelle helbredsoplysninger er nødvendigt, for at "danmark" kan administrere dine forsikringsforhold. Denne behandling kan "danmark" som udgangspunkt kun foretage med dit samtykke. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke længere kunne få tilskud fra "danmark", og dit medlemskab vil derfor blive opsagt. Vi gør endvidere opmærksom på, at "danmark" kan have ret til at fortsætte med at behandle dine oplysninger på et af de øvrige retsgrundlag, som er beskrevet ovenfor.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og oplysning om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis det viser sig, at "danmark" har registreret ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger, vi har om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte om vores behandling af dine oplysninger?

Hvis du ønsker at kontakte os om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger opfordrer vi dig til at gøre det ved at logge ind på Selvbetjeningen og sende en besked.

Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 70 10 90 70 eller pr. brev, att.: databeskyttelsesrådgiveren. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.